mKisan User Profile
Name:    Mr. DR. B. R. SALVI
Level:   IMD
Department:   AMFU
Sector:   AGRICULTURE
Designation:   Nodal Officer,General
Location:   MAHARASHTRA,AMFU-Mulde(Kudal,
Advisory Sent: 418
Farmers Benefitted: 9612949
SNo. Advisory Details
1 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंबा फळांवर फळे पोखरणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी आवश्यकतेनुसार डायक्लोरोवास हे कीटकनाशक १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62429 Advisory Date :-3/17/2017 3:24:44 PM
2 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional उन्हाळी भात पिकामध्ये पाण्याचे नियोजन योग्य प्रकारे करावे. लोम्ब्या येण्यापूर्वी १० दिवस अगोदर आणि लोम्ब्या आल्यानंतर १० दिवसांपर्यंत शेतामधील पाण्याची पातळी १० सेमी पर्यंत ठेवावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62475 Advisory Date :-3/14/2017 5:31:34 PM
3 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जनावरांचे व कोंबड्यांचे दुपारच्या उष्णतेपासून संरक्षण करावे. गोठ्यामध्ये व शेडमध्ये हवा खेळती ठेवावी. उष्णता कमी करण्यासाठी कोंबड्यांच्या शेडला बाहेरून पडदे लावून त्यावर पाणी शिंपडावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24359 Advisory Date :-3/10/2017 3:40:21 PM
4 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional बाष्पीभवनामध्ये वाढ होत असल्याने भुईमूग पिकाला १०-१२ दिवसांच्या अंतराने पाणी द्यावे. तसेच सूर्यफूल व मोहोरी पिकाला वेळेवर पाणी द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62475 Advisory Date :-3/7/2017 12:22:10 PM
5 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यामध्ये दुपारची आद्रता कमी झालेली आहे व कमाल तापमानात वाढ झालेली आहे. आंबा कलमांना विस्तारानुसार प्रति झाड ८०-१०० लिटर पाणी 7 दिवसांच्या अंतराने द्यावे व गवताचे आच्छादन द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62428 Advisory Date :-3/3/2017 12:19:56 PM
6 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यामध्ये दुपारची आद्रता कमी झालेली आहे. आंबा कलमांना विस्तारानुसार प्रति झाड १५०-२०० लिटर पाणी १५ दिवसांच्या अंतराने द्यावे. बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी आंबा कलमांना गवताचे आच्छादन द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62428 Advisory Date :-2/20/2017 3:47:00 PM
7 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंब्यामध्ये तुडतुडे आणि भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी डायमेथोएट १० मिली किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५ मिली + हेक्साकोनोझोल ५ मिली / १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62428 Advisory Date :-2/17/2017 4:13:00 PM
8 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली कोंबड्याना देवी रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. तसेच जनावरांच्या शेडमध्ये गोचडी प्रतिबंधक कीटकनाशकाची फवारणी करून घ्यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24356 Advisory Date :-2/14/2017 12:12:00 PM
9 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंब्यामधील फळगळ रोखण्यासाठी २० पीपीएम नॅपथॅलीन ऍसिटिक असिड (१ ग्रॅम/५० लिटर पाणी) या संजीवकाचे द्रावण वाटाणा आकार व गोटी आकार फळांवर फवारावे. किंवा विस्तारानुसार प्रति झाड १५०-२०० लिटर पाणी १५ दिवसांच्या अंतराने द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62426 Advisory Date :-2/10/2017 12:10:00 PM
10 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional थंडीमुळे आंब्यामध्ये परत येणार मोहोर टाळण्यासाठी ५० पी पी एम जिब्रेलिक ऍसिड ची १ ग्रॅम/२० लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी पूर्ण मोहोर उमललेला असताना आणि मोहोरीच्या आकाराची फळधारणा झाल्यावर संपूर्ण झाडावर करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62424 Advisory Date :-2/7/2017 12:10:00 PM
11 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंबा फळांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि फळांची प्रत सुधारण्यासाठी फळे वाटाणा, गोटी आणि अंडाकृती असताना १ टक्का पोटॅशियम नायट्रेट ची तीन वेळा फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62424 Advisory Date :-2/4/2017 11:01:00 AM
12 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional काही ठिकाणी काजूमध्ये फळधारणा सुरु झालेली आहे. आवश्यकता असल्यास अशा ठिकाणी ढेकण्या आणि फुलकिडींच्या नियंत्रणासाठी कार्बारिल २० ग्रॅम किंवा लाम्बडा सायहॅलोथ्रीन ६ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62423 Advisory Date :-1/20/2017 12:29:00 PM
13 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंब्यावरील तुडतुडे आणि भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी thiomethoxam १ ग्रॅम + कार्बेन्डाझिम १० ग्रॅम किंवा हेक्साकोनोझोल ५ मिली किंवा पाण्यात मिसळणारे गंधक २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62423 Advisory Date :-1/17/2017 3:00:00 PM
14 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional वापस अवस्थेत भुईमुगाची पेरणी केल्यानंतर ३ दिवसांनी हलके पाणी द्यावे आणि नंतर १०-१२ दिवसांच्या अंतराने पाणी द्यावे. पेरणी होऊन ८-१० दिवसाच्या आत रुजवा न झालेल्या ठिकाणी बियाणे पेरून नांग्या भरून घ्याव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62469 Advisory Date :-1/13/2017 3:51:00 PM
15 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पालेभाज्या आणि फळभाज्या पिकांवर मावा आणि पाने पोखरणारी अळी या किडीचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी डायमेथोएट १५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62423 Advisory Date :-1/12/2017 4:07:00 PM
16 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली कोंबड्याना देवी रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24372 Advisory Date :-1/6/2017 4:38:00 PM
17 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional उन्हाळी भात/नागली पिकाच्या पुर्नलागवडीची कामे राहिली असल्यास पूर्ण करून घ्यावीत. नुकतीच पुर्नलागवड केलेल्या भात शेतामध्ये सुरुवातीचे ८-१० दिवस पाण्याची पातळी २-३ सेमी ठेवावी त्यानंतर ५ सेमी पर्यंत वाढवावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62486 Advisory Date :-1/3/2017 4:57:00 PM
18 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional चवळी, वाल, कुळीथ या पिकांवर मावा, पाने पोखरणारी अळी व इतर रस शोषणाऱ्या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास डायमेथोएट १० मिली किंवा मोनोक्रोटोफॉस १२ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62487 Advisory Date :-12/30/2016 3:37:00 PM
19 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional थंडीचे प्रमाण वाढत असल्याने जनावरांचे थंडीपासून योग्य ते संरक्षण करावे. रात्रीच्यावेळी कोंबड्यांचे थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी शेडला बाहेरून पडदे लावावेत. तसेच विजेचे बल्ब लावून पिल्लाना पुरेशी उष्णता देण्याची व्यवस्था करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24372 Advisory Date :-12/29/2016 9:44:00 AM
20 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional विद्यापीठाच्या शिफारसीनुसार मोहोरलेल्या झाडांना फळगळ कमी होऊन चांगली फळधारणा होण्यासाठी आम्रशक्ती या विद्राव्य अन्नद्रव्याची १ लिटर/२५ लिटर पाणी/ ४ मोहोरलेली आंबा कलमे या प्रमाणात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62439 Advisory Date :-12/27/2016 9:25:00 PM
21 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional काजू पिकामध्ये आलेल्या नवीन मोहरावरील ढेकण्या आणि फुलकिडी या किडींच्या नियंत्रणासाठी आवश्यकतेनुसार २ री फवारणी ५० टक्के प्रोफेनोफॉस १० मिली प्रति १० लिटर पाणी या प्रमाणात घेऊन संपूर्ण झाडावर करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62439 Advisory Date :-12/22/2016 3:51:00 PM
22 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भात व नागलीची पेरणी होऊन रोपे १५ दिवसांची झाली असल्यास प्रति गुंठा क्षेत्रास १ किलो युरिया आणि २ किलो अमोनियम सल्फेट या प्रमाणात खताची मात्र रोपवाटिकेत द्यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62486 Advisory Date :-12/20/2016 12:30:00 PM
23 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional दिलेल्या हलका पाऊस व ढगाळ हवामानामुळे आंबा पिकामध्ये तुडतुडे, बॉंगे खाणाऱ्या अळ्या व भुरी रोगाचा प्रादुर्भाव होण्यासाठी शक्यता आहे. नियंत्रणासाठी quinalphos २० मिली किंवा कार्बेन्डाझिम १० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62438 Advisory Date :-12/20/2016 12:25:00 PM
24 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंब्यामध्ये बोगे फुटण्यास सुरुवात झालेली आहे. ढगाळ हवामानामुळे तुडतुडे आणि बोगे खाणाऱ्या अळ्या यांचा प्रादुर्भाव आढळून येण्याची शक्यता आहे. नियंत्रणासाठी कार्बारिल २० ग्रॅम किंवा quinalphos २० मिली/१० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62433 Advisory Date :-12/9/2016 4:31:00 PM
25 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पाणलोट क्षेत्रातील नाल्यांवर, नदीवर योग्य ठिकाणी पाणी साठवून ते शेतीसाठी वापरण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांनी लोकसहभागातून दगड मातीचे बंधारे किंवा दगड, माती, सिमेंटच्या रिकाम्या पोत्यांच्या सहाय्याने वनराई बंधारे बांधावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62479 Advisory Date :-12/6/2016 3:52:00 PM
26 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional या आठवड्यात हलका पाऊस व हवामान ढगाळ राहणार आहे. काजू पिकामध्ये येणाऱ्या नवीन मोहोरावर ढेकण्या या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी आवश्यकतेनुसार प्रोफेनोफॉस १० मिली/ १० लिटर पाणी या प्रमाणात मोहोरावर फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62431 Advisory Date :-12/2/2016 4:49:00 PM
27 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पुढील आठवड्यात हवामान अंशतः ढगाळ राहणार आहे. काजू पिकामध्ये आलेल्या नवीन पालवीवर/ मोहोरावर ढेकण्या, पाने पोखरणारी अळी या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी मोनोक्रोटोफॉस १५ मिली/ १० लिटर पाणी या प्रमाणात फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62431 Advisory Date :-11/25/2016 4:17:00 PM
28 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional रब्बी भुईमूग, सूर्यफूल आणि मोहरी लागवडीसाठी शेताच्या पूर्वतयारीची कामे हाती घ्यावीत.जमीन खोल नांगरून,ढेकळे फोडून शेवटच्या कुळवणीपूर्वी १०-१५ टन चांगले कुजलेले शेणखत/ कंपोस्ट मिसळून तयार करावी. पेरणीसाठी दर्जेदार बियाणे वापरावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62475 Advisory Date :-11/22/2016 4:21:00 PM
29 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional या आठवड्यात दिलेल्या अंशतः ढगाळ हवामानामुळे आंब्यावरील नवीन पालवीवर तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे.नियंत्रणासाठी सायपरमेथ्रीन ३ मिली किंवा डेल्टामेथ्रीन ९ मिली किंवा फेनव्हलरेट ५ मिली/ १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62430 Advisory Date :-11/18/2016 3:40:00 PM
30 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional शेतकऱ्यांनी या आठवड्यात खरीप हंगामातील भात पिकाची कापणी राहिली असल्यास पूर्ण करून घ्यावी व रब्बी हंगामातील भात लागवडीच्या पूर्व तयारीस सुरुवात करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62475 Advisory Date :-11/15/2016 5:36:00 PM
31 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional दिवसाचे कमाल तापमान वाढत असल्याने जनावरे व कोंबड्यांच्या शेड मधील हवा खेळती राहील याची व्यवस्था करावी. तसेच रात्रीच्या तापमानात घट होत असल्याने जनावरांचे व पक्ष्यांचे थंडी पासून योग्य संरक्षण करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24365 Advisory Date :-11/11/2016 5:17:00 PM
32 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भात कापणीनंतर शेताच्या अंगच्या ओळीतच उपयोग करण्यासाठी ओलावा (वापसा) येताच जमीन नांगरून चवळी, वाल, कुळीथ पिकांची पेरणी करावी. पेरणीसाठी अनुक्रमे 15-20 किलो, 30-45 किलो, 18-20 किलो बियाणे वापरावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62476 Advisory Date :-11/8/2016 12:23:00 PM
33 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional रब्बी हंगामात वांगी, मिरची, कोबी, नवलकोल ई. भाजीपाल्यांची लागवड करण्यासाठी रोपवाटिका तयार करण्याची पूर्वतयारी करण्यास सुरुवात करावी. रोपे गादीवाफ्यावर तयार करावीत. यासाठी लागणारे दर्जेदार बियाणे वेळीच मिळवावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62476 Advisory Date :-11/4/2016 4:26:00 PM
34 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जमिनीतील नत्र, स्फुरद आणि पालाश चे प्रमाण तपासण्यासाठी खरीप पिकाची काढणी केल्यानंतर लगेचच मातीचा नमुना घ्यावा व तपासणीसाठी जवळच्या माती परीक्षण प्रयोगशाळेकडे पाठवावा. अधिक माहितीसाठी 02366-262234 या नंबरवर संपर्क साधावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62477 Advisory Date :-11/2/2016 11:52:00 AM
35 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional बहुतेक ठिकाणी निमगरव्या व काही ठिकाणी गरव्या भाताच्या जाती कापणीसाठी तयार झाल्या आहेत.शेतकऱ्यांनी तयार भात पीक वैभव विळ्याच्या सहाय्याने जमनीलगत कापावे. उन्हात 1-2 दिवस वाळवून घ्यावे व शेडमध्ये साठवणूक करून त्याची झोडणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62476 Advisory Date :-10/28/2016 4:26:00 PM
36 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: FISHERIES
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional गोड्या पाण्यातील कोळंबीला वजनाच्या 4-5 टक्के एवढे कृत्रिम खाद्य दिवसातून दोनवेळा सकाळी आणि संध्याकाळी विभागून द्यावे. पाण्याचे परीक्षण 15 दिवसातून एकदा करावे. पाण्याचा प्राणवायू, सामू, कठीणता तपासून पाहाव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 20733 Advisory Date :-10/25/2016 4:22:00 PM
37 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional गेंड्या भुंगा या किडीच्या नियंत्रणासाठी माड साफ करून सर्वात वरील पानांच्या बेचक्यात 2% मेथील पॅराथिऑन पावडर 50 ग्रॅम + 50 ग्रॅम वाळू यांचे मिश्रण भरावे.अळ्यांना मारण्यासाठी शेणखताच्या खड्ड्यात 0.2% कार्बारिल फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62431 Advisory Date :-10/21/2016 4:11:00 PM
38 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional काजूमध्ये नवीन पालवी आली असल्यास त्यावर ढेकण्या या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. नियंत्रणासाठी मोनोक्रोटोफॉस 15 मिली किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन 6 मिली प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62431 Advisory Date :-10/18/2016 12:07:00 PM
39 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यामध्ये बहुतेक ठिकाणी हळव्या व काही ठिकाणी निम गरव्या भाताच्या जाती कापणीसाठी तयार झाल्या आहेत. तयार झालेले भात पीक वैभव विळ्याच्या सहाय्याने जमिनीलगत कापावे.उन्हामध्ये 1-2 दिवस वाळवावे.शेडमध्ये साठवणूक करून झोडणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62476 Advisory Date :-10/14/2016 4:02:00 PM
40 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंब्यामध्ये आलेल्या नवीन पालवीवर तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. नियंत्रणासाठी सायपरमेथ्रीन 3 मिली किंवा डेल्टामेथ्रीन 9 मिली किंवा फेनव्हलरेट 5 मिली/ 10 लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर व खोडावर फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62431 Advisory Date :-10/10/2016 3:53:00 PM
41 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional काही ठिकाणी हळव्या भाताच्या जाती कापणीसाठी तयार झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी पावसाचा अंदाज घेऊन भात पीक वैभव विळ्याच्या सहाय्याने जमनीलगत कापून 1-2 दिवस उन्हात चांगले वाळवून घ्यावे व शेडमध्ये साठवणूक करून नंतर झोडणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62476 Advisory Date :-10/7/2016 4:52:00 PM
42 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional या आठवड्यात माध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पावसामुळे भात शेतामध्ये पाणी साचून राहिल्यास अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. कापणीसाठी तयार झालेल्या भातावर कोणतीही फवारणी करू नये.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62476 Advisory Date :-10/4/2016 4:37:00 PM
43 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भुईमूग पिकावर टिक्का रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास कार्बेन्डाझिम @ 10 ग्रॅम किंवा डायथेन M -45 @ 20 ग्रॅम हे बुरशीनाशक प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून पावसाचा अंदाज घेऊन संपूर्ण शेतात फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62476 Advisory Date :-9/27/2016 11:59:00 AM
44 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional वेलवर्गीय भाजीपाला क्षेत्रामध्ये फळमाशीच्या नियंत्रणासाठी विद्यापीठाने विकसित केलेले क्यू -ल्युर युक्त रक्षक सापळे प्रति हेक्टरी चार या प्रकरणात लावावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62431 Advisory Date :-9/23/2016 5:25:00 PM
45 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भात पिकावर निळे भुंगुरे या किडीचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी पावसाचा अंदाज घेऊन quinalphos 40 मिली किंवा trizophos 12.5 मिली किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन 5 मिली 10 लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण शेतामध्ये फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62478 Advisory Date :-9/23/2016 5:21:00 PM
46 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional या आठवड्यात मोठ्या पावसाची शक्यता आहे. भात खाचरामध्ये पाणी मोठ्या प्रमाणात साचून राहिल्यास अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. भात पीक फुलोरा अवस्थेत असल्याने शेतामध्ये पाण्याची पातळी 5-10 सेमी ठेवावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62482 Advisory Date :-9/16/2016 6:55:00 PM
47 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली शेळ्यांना माथा रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. लसीकरणानंतर चांगली रोगप्रतिकारशक्ती निर्माण होण्यासाठी शेळ्यांना चांगला आहार द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24364 Advisory Date :-9/14/2016 9:07:00 PM
48 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यामध्ये काही ठिकाणी आंबा बागेमध्ये खवले किडीचा प्रादुर्भाव आढळून आलेला आहे. नियंत्रणासाठी असिफेट पावडर 10 ग्रॅम किंवा क्लोरोपायरीफॉस 25 मिली किंवा डायक्लोरोवास 10 मिली /10 लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62431 Advisory Date :-9/14/2016 9:01:00 PM
49 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पावसाची उघडीप बघून 40 ते 45 दिवस झालेल्या भुईमूग पिकाला भर द्यावी. विद्यापीठाने विकसित केलेल्या स्वस्तिक या औजाराचा वापर केल्याने भर देण्याचे काम सुलभपणे होईल.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62474 Advisory Date :-9/14/2016 8:52:00 PM
50 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पुरेशा पावसाचा अंदाज बघून भात पिकास नत्र खताची तिसरी मात्रा 435 ग्रॅम युरिया प्रति गुंठा क्षेत्र प्रमाणात पीक फुलोरा अवस्थेत असताना द्यावी. शेतामध्ये पाण्याची पातळी 5-10 सेमी ठेवावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62476 Advisory Date :-9/2/2016 1:32:00 PM
51 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंबा पिकामध्ये रोगट व सुकलेल्या फांद्या, बांडगुळे कापून घ्यावीत, काजूमध्ये जुन्या व रोगट फांद्या कापून त्या ठिकाणी 1 टक्का बोर्डो मिश्रण लावावे. आंबा व काजू बागेची साफसफाई करण्यास सुरुवात करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62431 Advisory Date :-8/20/2016 5:20:00 PM
52 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पावसाच्या उघडिपीमुळे जिल्ह्यामध्ये भात पिकावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव आढळून येण्याची शक्यता आहे. नियंत्रणासाठी 2 टक्के मिथिल पॅराथिऑन भुकटी प्रति हेक्टरी 20 किलो याप्रकाने सकाळी किंवा सायंकाळी वारा नसताना धुरळावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62475 Advisory Date :-8/20/2016 5:01:00 PM
53 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पावसाच्या उघडिपीमुळे भात पिकामध्ये लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव आढळून आलेला आहे. नियंत्रणासाठी आवश्यकतेनुसार सायपरमेथ्रीन 3 मिली/ 10 लिटर पाणी या प्रमाणात घेऊन संपूर्ण शेतामध्ये फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62474 Advisory Date :-8/11/2016 9:46:00 PM
54 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यामध्ये काही ठिकाणी सुपारी बागेमध्ये कोळेरोग- फळगळ रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आलेला आहे. नियंत्रणासाठी संपूर्ण बागेमध्ये 1 टक्का बोर्डो मिश्रणाची फवारणी करावी. तसेच बागेमध्ये पाणी साचू देऊ नये. पाण्याचा योग्य निचरा करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62429 Advisory Date :-8/11/2016 9:38:00 PM
55 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली गायी, म्हैशी आणि शेळ्यांना पायलाग रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. लसीकरणानंतर उत्तम रोग प्रतिकारशक्ती निर्माण होण्यासाठी जनावरांना चांगला आणि सकस आहार द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24363 Advisory Date :-8/5/2016 8:30:00 PM
56 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यामध्ये काही ठिकाणी आंब्यावर फांदेमार रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आलेला आहे.नियंत्रणासाठी कॉपर ऑक्सिक्लोराईड 30 ग्रॅम/10 liter पाणी किंवा 1 टक्का बोर्डो मिश्रण यापैकी एका बुरशीनाशकाची पावसाची उघडीप पाहून झाडावर फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62429 Advisory Date :-8/5/2016 8:22:00 PM
57 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भातावर व नागलीवर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव आढळल्यास नियंत्रणासाठी अवशक्यतेनुसार ट्राय सायक्लोझोल 10 ग्रॅम किंवा आयसोप्रोथिओलेन 10 मिली प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62472 Advisory Date :-8/5/2016 8:14:00 PM
58 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भात पिकावर पाने गुंडाळणारी अळी किंवा निळे भुंगेरे या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी quinalphos 40 मिली किंवा ट्रीयझोफॉस 12.5 मिली किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन 5 मिली/ 10 लिटर पाण्यात मिसळून पिकावर फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62474 Advisory Date :-8/3/2016 11:02:00 PM
59 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात काही ठिकाणी शेळ्यांमध्ये माथा रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आलेला आहे. पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली शेळ्यांना आणि मेंढ्याना माथा रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. लसीकरणानंतर जनावरांना सकस आहार द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24363 Advisory Date :-8/3/2016 12:59:00 PM
60 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional वेलवर्गीय भाजीपाला क्षेत्रामध्ये फळमाशीच्या नियंत्रणासाठी विद्यापीठाने शिफारस केलेले क्यू ल्युर युक्त रक्षक सापळे प्रति हेक्टरी चार या प्रमाणात लावावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62429 Advisory Date :-7/27/2016 11:12:00 AM
61 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यामध्ये काही ठिकाणी पुर्नलागवडीनंतर एक महिना झालेले भात पीक कमाल फुटवे येण्याच्या अवस्थेत असल्याने नत्र खताचा दुसरा हप्ता प्रति गुंठा क्षेत्र 870 ग्रॅम युरियाच्या स्वरूपात द्यावा. खत दिल्यानंतर पाणी बांधून घ्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62472 Advisory Date :-7/27/2016 11:06:00 AM
62 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: FISHERIES
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional बोटुकली आकाराच्या मत्स्यबीजाची साठवणूक 10000 नग प्रति हेक्टरी या प्रमाणात संवर्धन तळ्यात करावी. बीजाच्या वजनाच्या 8 ते 10 टक्के एवढे कृत्रिम खाद्य रोज दोन वेळा सकाळी आणि संध्याकाळी विभागून द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 20732 Advisory Date :-7/23/2016 1:11:00 PM
63 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार नियमित फळधारणेसाठी 10 वर्षावरील आंबा कलमांना 15 जुलै ते 31 ऑगस्ट दरम्यान पावसाचा अंदाज बघून पॅक्लोब्युट्राझोल-कल्टार द्यावे. मात्र जास्त पावसाच्या वेळी पॅक्लोब्युट्राझोल-कल्टार देऊ नये.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62429 Advisory Date :-7/22/2016 4:14:00 PM
64 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पुर्नलागवड करून जास्त दिवस झालेल्या भात पिकामध्ये करपा रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास अवशक्यतेनुसार कार्बेनडॅझीम 10 ग्रॅम किंवा कॉपर ऑक्सिक्लोराईड 25 ग्रॅम प्रति 10 लिटर पाणी या प्रमाणात मिसळून संपूर्ण पिकावर फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62470 Advisory Date :-7/22/2016 4:08:00 PM
65 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंब्यावर आलेल्या नवीन पालवीचे शेंडा पोखरणारी अळी, मिजमाशी,पाने खाणाऱ्या अळ्या,पाने पोखरणाऱ्या अळ्या या पासून संरक्षण करण्यासाठी डायमीथोयेत 12 मिली किंवा मोनोक्रोटोफॉस 11 मिली/10 लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62429 Advisory Date :-7/20/2016 10:10:00 AM
66 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional या आठवड्यात मोठा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. ज्या ठिकाणी भाताची पुर्नलागवड होऊन जास्त दिवस झालेले आहेत अशा ठिकाणी पाण्याची पातळी योग्य राहील याची काळजी घ्यावी. पावसामुळे भात खाचरात पाणी साचून राहिल्यास अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62470 Advisory Date :-7/20/2016 9:59:00 AM
67 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional वेलवर्गीय भाजीपाला पिकांमध्ये भुरी किंवा केवडा रोगाचा प्रादुर्भाव अढळल्यास रोगग्रस्त पाने काढून नष्ट करावीत. आवश्यकतेनुसार डायथेन म-45 किंवा डायथेन Z-78 यापैकी एक बुरशीनाशक 25 ग्रॅम/10 लिटर पाणी या प्रमाणात फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62429 Advisory Date :-7/13/2016 3:59:00 PM
68 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional गायी आणि म्हैशींना पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली घटसर्प रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. लसीकरणानंतर उत्तम रोग प्रतिकारशक्ती निर्माण होण्यासाठी जनावरांना चांगला व सकस आहार द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24363 Advisory Date :-7/12/2016 5:06:00 PM
69 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional नियमित फळधारणेसाठी 10 वर्षावरील आंबा कलमांना पॅक्लोब्युट्राझोल द्यावे. पूर्व- पश्चिम व उत्तर दक्षिण पसाऱ्याचा व्यास मोजून सरासरी मीटर व्यासास 3 मिली कल्टार 3-6 लिटर पाण्यात मिसळून खताच्या रिंगेच्या आत 25-30 खड्ड्यात द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62429 Advisory Date :-7/12/2016 5:01:00 PM
70 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional 28-30 दिवसांच्या नागली रोपांची पुर्नलागवड ठोंबा पद्धतीने 20 x 15 सेमी अंतरावर करावी. ठोंबाच्या छिद्रात 870 ग्रॅम युरिया आणि 2.5 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रति गुंठा क्षेत्र या प्रमाणात खते द्यावीत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62470 Advisory Date :-7/12/2016 4:52:00 PM
71 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यामध्ये पावसाचे प्रमाण कमी झालेले आहे. या आठवड्यात हलक्या पावसाचे पूर्वानुमान आहे. राहिलेल्या पुर्नलागवडीसाठी आणि नुकत्याच पुर्नलागवड केलेल्या भात शेतीला पाणी कमी पडत असल्यास बाहेरून नदी, नाले, विहिरी, तळी इ. मधून आवश्यकतेनुसार पाण्याचा पुरवठा करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62470 Advisory Date :-7/8/2016 3:05:00 PM
72 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पावसाचा अंदाज घेऊन आवश्यकता असल्यास सुपारीवरील फळगळ रोगाच्या नियंत्रणासाठी बागेमध्ये 1 टक्का बोर्डो मिश्रणाची फवारणी करावी. चिकूवरील फळगळ रोगाच्या नियंत्रणासाठी बागेमध्ये रिडोमिल 20 ग्रॅम/10 लिटर पाणी या प्रमाणात संपूर्ण झाडावर फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62429 Advisory Date :-7/5/2016 9:30:00 PM
73 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional दुभती जनावरे, शेळ्या, मेंढया यांचे दिलेल्या मोठ्या पावसापासून संरक्षण करावे. गोठ्यामध्ये खड्डे पडू देऊ नयेत. खड्डे पडले असल्यास ते मुरुमाने बुजवून घ्यावेत. जनावरांना चांगले पाणी पाजावे आणि खाण्यासाठी सकस आहार द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24364 Advisory Date :-7/5/2016 9:23:00 PM
74 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional या आठवड्यात मोठ्या पावसाचे पूर्वानुमान आहे. भाताची पुर्नलागवड राहिली असल्यास लवकरात लवकर पूर्ण करावी. भात खाचरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून राहिल्यास अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62470 Advisory Date :-7/5/2016 9:15:00 PM
75 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional वेलवर्गीय भाजीपाला क्षेत्रामध्ये तणांची बेणणी करावी. पावसाचा अंदाज बघून प्रति गुंठा क्षेत्रास 720 ते 870 ग्रॅम युरियाचा 1/3 हप्ता बांगडी पद्धतीने द्यावा व वेलींना मांडवाची व्यवस्था करावी. नवीन वेलींचे मावा,पाने खाणाऱ्या अळ्या इ. किडींपासून संरक्षण करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62429 Advisory Date :-6/29/2016 9:09:00 AM
76 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली गायी, म्हैशी आणि शेळ्यांना आंत्रविषार रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. लसीकरणानंतर उत्तम रोगप्रतिकारशक्ती निर्माण होण्यासाठी जनावरांना चांगला व सकस आहार द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24363 Advisory Date :-6/28/2016 9:01:00 PM
77 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional विद्यापीठाने शिफारस केल्याप्रमाणे आंबा, काजू, नारळ, सुपारी, चिकू इ. फळझाडांना सेंद्रिय आणि रासायनिक खतांची मात्रा देऊन लवकरात लवकर पूर्ण करावी. जास्त पावसाच्या वेळी खते देऊ नयेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62429 Advisory Date :-6/28/2016 8:40:00 PM
78 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional या आठवड्यात अति मोठ्या पावसाची शक्यता आहे.भात पुर्नलागवडीची कामे लवकर पूर्ण करावीत.भात खाचरात पाणी साठून राहिल्यास अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. 15 दिवसांच्या नागली रोपवाटिकेमध्ये युरिया 1 किलो/गुंठा या प्रमाणे द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62470 Advisory Date :-6/28/2016 8:13:00 PM
79 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जनावरांना पिण्यासाठी स्वच्य कोमट पाणी आणि खाण्यासाठी हिरव्या ओल्या चाऱ्याची व्यवस्था करावी. कोंबड्याना व पिल्लाना पिण्यासाठी स्वच्य पाण्याचा पुरवठा करावा. जनावरांचे व कोंबड्यांचे पावसापासून योग्य संरक्षण करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24364 Advisory Date :-6/24/2016 5:54:00 PM
80 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional शेतकऱ्यांनी भात पुर्नलागवडीची कामे हाती घ्यावीत. पुर्नलागवडीसाठी रोपे 20-22 दिवसांची, 10-15 सेमी उंचीची, 5-6 पाने फुटलेली असावीत. हळव्या जातींसाठी 15x15 आणि निमगरव्या आणि गरव्या जातींसाठी 20x15 सेमी अंतर ठेवावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62470 Advisory Date :-6/24/2016 5:46:00 PM
81 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional वेलवर्गीय भाज्यांमध्ये वेळ सुटायला सुरुवात झाली आहे.त्यांना काठीचा आधार द्यावा व मातीची भर द्यावी. मिरची,वांगी रोपांची पाण्याचा उत्तम निचरा होणाऱ्या ठिकाणी पुर्नलागवड करावी. भाजीपाला क्षेत्रामध्ये उगवलेल्या तणांची बेणणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62429 Advisory Date :-6/21/2016 3:26:00 PM
82 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional या आठवड्यात अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी भाताची पुर्नलागवड करण्यासाठी शेतामध्ये नांगरणी आणि चिखलणी करण्यास सुरुवात करावी. त्यासाठी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या पंकज चिखलणी यंत्राचा वापर करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62470 Advisory Date :-6/21/2016 3:16:00 PM
83 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पावसाचा अंदाज घेऊन भुईमुग लागवडीसाठी जमीन खोल नांगरून भुसभुशीत करावी व शेवटच्या कुळवणीपूर्वी हेक्टरी १० टन शेणखत किंवा कंपोस्ट मिसळावे. विद्यापीठाने शिफारस केलेल्या कोकण गौरव किंवा ट्रोंबे कोंकण या जातींचा वापर करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62470 Advisory Date :-6/16/2016 9:18:00 PM
84 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: FISHERIES
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional तळ्यात साठवणूक करण्याकरिता आवश्यक असणाऱ्या भारतीय प्रमुख कार्प किंवा इतर संवर्धन योग्य मासळीच्या बीजाची मागणी शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभाग किंवा विद्यापीठाच्या मत्स्यविद्या शाखा यांच्याकडे नोंदवावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 20732 Advisory Date :-6/15/2016 8:44:00 PM
85 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली गायी, म्हैशी आणि शेळ्यांना धनुर्वात रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. लसीकरणानंतर उत्तम रोगप्रतिकारशक्ती निर्माण होण्यासाठी जनावरांना चांगला आहार द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24363 Advisory Date :-6/15/2016 8:37:00 PM
86 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंबा,नारळ,काजू,सुपारी,चिकू इ. लागवड करण्यास सुरुवात करावी. कलमे/रोपे लावताना प्लास्टिकची पिशवी काढून हुंडी न फोडता लावावे. बुंध्यानजीक माती घट्ट करावी. खोडा जवळील पट्टी काढावी व जोड मोकळा व मातीच्या वरती ठेवावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62429 Advisory Date :-6/15/2016 1:05:00 PM
87 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional या आठवड्यात मोठ्या पावसाची शक्यता आहे. भात रोपवाटिकेमधील रोपे १५ दिवसांची झाली असल्यास तण काढून घ्यावे व युरिया १ किलो/गुंठा या नत्र खताचा वापर करावा. पाणी कमी पडत असल्यास बाहेरून पाण्याचा पुरवठा करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62471 Advisory Date :-6/15/2016 12:32:00 PM
88 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भात रोपवाटीकेतील तणांच्या नियंत्रणासाठी पेरणीनंतर वाफे ओले होताच किंवा ५-६ दिवसांपर्यंत परंतु तणे उगवण्यापूर्वी बुटाक्लोर ५० टक्के क्रियाशील घटक हे तणनाशक ६० मिली प्रती १० लिटर पाणी या प्रमाणात मिसळून वाफ्यांवर फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62469 Advisory Date :-6/3/2016 9:05:00 PM
89 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional विद्यापीठाने शिफारस केल्याप्रमाणे १ वर्षाच्या आंबा कलमांना १ घमेले शेणखत,३०० ग्रॅम युरिया,३०० ग्रॅम एस.एस.पी आणि १०० ग्रॅम म्युरेट ऑफ पोटाश द्यावे. खतांची मात्रा २ वर्षे वयाच्या कलमांना दुप्पट, ३ वर्षे तिप्पट करावी. १० वर्षा वयाच्या कलमांना पूर्ण मात्रा द्यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62428 Advisory Date :-6/3/2016 8:55:00 PM
90 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: FISHERIES
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional मत्स्यसंवर्धन तलावातील मासळीची वाढ ८०० ग्रॅम ते १ किलो झाली असल्यास मासळी पकडून तिची विक्री करावी. तलाव आटवून तळ सुकवावा व त्याची नांगरणी करून त्यात शेणखत,रासायनिक खते आणि चुन्याची मात्र मिसळावी. हंगामास आवश्यक असणाऱ्या मत्स्यबीजाची मागणी केंद्राकडे नोंदवावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 20732 Advisory Date :-5/31/2016 9:32:00 PM
91 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional बहुवर्षीय स्वरूपाच्या वैराणीच्या पिकांची उदा. पराग्रास, यशवंत, नेपिएर इ. लागवड करण्यासाठी शेताची पूर्वतयारी करण्यास सुरुवात करावी. जनावरांचे आणि कोंबड्यांचे उष्णतेपासून आणि दिलेल्या पावसापासून योग्य ते संरक्षण करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24364 Advisory Date :-5/31/2016 9:23:00 PM
92 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional फळपिकांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सेंद्रिय आणि रासायनिक खतांचे नियोजन करून खतांची उपलब्धता करून ठेवावी. विद्यापीठाने शिफारस केल्याप्रमाणे पाऊस सुरु झाल्यावर फळपिकांना खतांची मात्रा दयावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62427 Advisory Date :-5/31/2016 9:14:00 PM
93 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional या आठवड्यात हलक्या पावसाची शक्यता असल्याने खरीप पिकांच्या पेरणीस सुरुवात करावी. भात बियाण्यास प्रती किलो २ ग्रॅम थायरम किंवा एमिसन हे औषध चोळावे. वाफ्यावर पेरणी करताना ७ ते ८ सेमी अंतरावर ओळीमध्ये २ सेमी खोलीवर बी पेरावे व ते झाकून घ्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62470 Advisory Date :-5/31/2016 9:01:00 PM
94 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional ज्या आंबा बागांमधील फळ काढणी पूर्ण झाली आहे अशा ठिकाणी बांडगुळे व वाळलेल्या फांद्या काढाव्यात व त्या ठिकाणी १ टक्का बोर्डो मिश्रण लावून बाग स्वछ्य ठेवावी. काजू बागेमध्ये जुन्या व रोगट फांद्या कापून त्या ठिकाणी १ टक्का बोर्डो मिश्रण लावावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62427 Advisory Date :-5/24/2016 9:04:00 PM
95 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional शेळ्यांना पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्त्रविषार रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. कोंबड्यांना रानीखेत रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. जनावरांचे व कोंबड्यांचे दुपारच्या उन्हापासून व या आठवड्यात दिलेल्या पावसापासून योग्य ते संरक्षण करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24363 Advisory Date :-5/24/2016 8:57:00 PM
96 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional या आठवड्यात हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. भात आणि नागली रोपवाटिकेकरिता तळाशी १२० सेमी, पृष्टभागी ९० सेमी रुंद, ८ ते १० सेमी उंच आणि योग्य त्या लांबीचे गादीवाफे तयार करावेत. १ हेक्टर लागवडीसाठी १० गुंठ्याची रोपवाटिका तयार करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62470 Advisory Date :-5/24/2016 4:25:00 PM
97 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंबा कोय कलमे तयार करण्यासाठी ताजे बाटे उपलब्ध करून घ्यावेत व गादीवाफ्यावर रुजत घालावेत. बाटे पाण्याने साफ धुवून कार्बेन्डाझीम १ ग्रॅम प्रती लिटर पाण्यात मिसळून या द्रावणाची प्रक्रिया करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62428 Advisory Date :-5/18/2016 12:51:00 PM
98 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भात आणि नागली रोपवाटिकेकरिता तळाशी १२० सेमी, पृष्टभागी ९० सेमी रुंद, ८ ते १० सेमी उंच आणि उतारानुसार योग्य लांबीचे गादीवाफे तयार करावेत. भात आणि नागली साठी सुधारित जातीचे बियाणे उपलब्ध करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62470 Advisory Date :-5/18/2016 12:36:00 PM
99 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional या आठवड्यात अंशत ढगाळ हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यात आलेले आहे. आंबा बागेमध्ये फळमाशीच्या नियंत्रणासाठी मेथील युजीनोल युक्त रक्षक सापळे प्रती हेक्टरी चार या प्रमाणात लावावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62427 Advisory Date :-5/11/2016 9:29:00 PM
100 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली दुभत्या जनावरांना पोटातील जंत निर्मुलनासाठी जंत प्रतिबंधक औषधे द्यावीत आणि शेळ्यांना धनुर्वात प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे व त्यांना चांगला आहार द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24363 Advisory Date :-5/10/2016 3:59:00 PM
101 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional बागायती पिकांना पाण्याच्या दोन पाळ्यामधील अंतर जमानीच्या मगदुरानुसार जरुरीप्रमाणे कमी जास्त करावे. बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी झाडांना मुळाशी गवताचे अच्याधन द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62427 Advisory Date :-5/3/2016 8:33:00 PM
102 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional वायंगणी भात कापणी केलेल्या शेताची नांगरट करून जमीन उन्हात चांगली तापू द्यावी. भात पिकाच्या रोपवाटिकेकरिता शेताची मशागत करावी. भात, भुईमुग, नागली पिकांचे सुधारित बियाणे उपलब्ध करून ठेवावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62469 Advisory Date :-5/3/2016 8:26:00 PM
103 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जनावरांना पिण्यासाठी स्वछ्य थंड पाणी व उपलब्ध असल्यास खाण्यासाठी हिरव्या ओल्या चाऱ्याची व्यवस्था करावी. जनावरांच्या गोठ्यामध्ये हवा खेळती राहील याची दक्षता घ्यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24363 Advisory Date :-4/27/2016 4:16:00 PM
104 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional रोपवाटीकेतील कलमांना/रोपांना नियमित पाणी द्यावे व त्यांचे उष्णतेपासून संरक्षण करावे. नवीन लावलेल्या कलमांना काठीचा आधार द्यावा व गवतापासून सावली तयार करावी व नियमित पाणी द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62426 Advisory Date :-4/18/2016 3:26:00 PM
105 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जनावरांचे उष्णतेपासून संरक्षण करण्यासाठी गोठ्यामध्ये हवा खेळती राहील याची काळजी घ्यावी. कोंबड्याचे उष्णतेपासून संरक्षण करण्यासाठी छतावर गवत किंवा गोणपाट यांचे आवरण घालून वरून पाणी शिंपडावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24363 Advisory Date :-4/18/2016 3:22:00 PM
106 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional तयार झालेली (वाळलेली) सुर्यफुल फुले विळ्याने कापून उन्हात चांगली वाळवावीत. शक्य असल्यास मशीन च्या सहाय्याने किंवा काठीने दांड्कून दाणे वेगळे करावेत. उफणणी करावी व उन्हात वाळवून साठवून ठेवावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62468 Advisory Date :-4/16/2016 4:59:00 PM
107 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional तयार झालेली आंबा फळे ८७.५ टक्के (चौदा आणे) पक्वतेला नूतन झेल्याच्या सहाय्याने सकाळी १० च्या अगोदर आणि दुपारी ४ च्या नंतर देठासहित काढावीत. बुरशीनाशक आणि इथिलीन ची प्रक्रिया देवून पिकवावीत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62426 Advisory Date :-4/16/2016 4:52:00 PM
108 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional रब्बी भुईमुग पिक दाणे भरण्याच्या अवस्थेत आहे. बाष्पीभवनामध्ये वाढ होत असल्याने भुईमुग पीकाला जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे १० ते १२ दिवसांच्या अंतराने पाणी द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62468 Advisory Date :-4/5/2016 4:22:00 PM
109 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional हवामान पुर्वानुमानानुसार या आठवड्यात हलक्या पावसाची व आकाश अंशत ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. आंबा बागेमध्ये फळमाशीच्या नियंत्रणासाठी रक्षक सापळे प्रती हेक्टरी चार या प्रमाणे लावावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62425 Advisory Date :-4/5/2016 4:15:00 PM
110 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यामध्ये तयार झालेल्या आंबा फळांची काढणी शिफारशीनुसार ८० ते ८५ टक्के पक्वतेला नूतन झेल्याच्या सहाय्याने करावी. बुरशीनाशकाची व इथिलीन ची प्रक्रिया देवून पिकवावीत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62427 Advisory Date :-4/2/2016 4:40:00 PM
111 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यामध्ये काही ठिकाणी वायंगणी भात कापणीस तयार झालेले आहे. कापणीपूर्वी ८ ते १० दिवस अगोदर शेतातील पाणी काढावे. तयार झालेल्या वायंगणी भातीची कापणी वैभव विळा च्या सह्हायाने जमनिलगत करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62469 Advisory Date :-4/2/2016 3:50:00 PM
112 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional वातावरणातील उष्णता वाढत असल्याने जनावरांच्या गोठयामध्ये हवा खेळती राहील याची दक्षता घ्यावी. कोंबड्यांचे उष्णतेपासून संरक्षण करण्यासाठी शेडला बाहेरून कापडी पडदे लावून त्यावर पाणी शिंपडावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24361 Advisory Date :-3/15/2016 4:37:00 PM
113 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यामध्ये आंबा पिकामध्ये काही ठिकाणी अंडाकृती फळांवर तुडतुडे आणि फळे पोखरणारी अळी या किडींचा प्रादुर्भाव आढळल्यास Phenthoate २० मिली किंवा dimethoate १० मिली /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62424 Advisory Date :-3/15/2016 4:31:00 PM
114 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जनावरांना पिण्यासाठी स्वछ्य थंड पाणी आणि खाण्यासाठी हिरव्या ओल्या चाऱ्याची व्यवस्था करावी. दुपारचे कमाल तापमान वाढत असल्याने जनावरांच्या गोठ्यामध्ये आणि कोंबड्यांच्या शेडमध्ये हवा खेळती ठेवावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24361 Advisory Date :-3/8/2016 4:34:00 PM
115 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional झालेला हलका पाऊस व ढगाळ सदृश्य हवामानामुळे लहान आंबा फळांवर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव आढळल्यास नियंत्रणासाठी कॅप्टन १० ग्रॅम किंवा copper oxycloride ३० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे .
Roman Script
Total No of Farmer : - 62424 Advisory Date :-3/8/2016 4:27:00 PM
116 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली गायी व शेळ्यांना पायलाग रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. लसीकरणानंतर उत्तम रोग-प्रतिकारशक्ती निर्माण होण्यासाठी जनावरांना चांगला व सकस आहार द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 24360 Advisory Date :-3/4/2016 4:52:00 PM
117 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional उन्हाळी भात पिकामध्ये पाण्याचे नियोजन योग्यप्रकारे करावे. लोंब्या येण्यापूर्वी १० दिवस अगोदर आणि लोंब्या आल्यावर १० दिवसांपर्यंत शेतामध्ये पाण्याची पातळी १० सेमी पर्यंत ठेवावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62467 Advisory Date :-3/4/2016 4:47:00 PM
118 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: FISHERIES
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional मत्स्यसंवर्धन तलावात साठवलेल्या मत्स्यबीजाची वाढ तपासून बीजाच्या वजनाच्या २ टक्के व गोड्या पाण्यातील कोलंबीला वजनाच्या ३ टक्के कृत्रिम खाद्य रोज दोन वेळा सकाळी व संध्याकाळी विभागून द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 20741 Advisory Date :-2/11/2016 12:12:00 PM
119 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional वांगी,मिरची व टोमाटो पिकांवर तुडतुडे,पांढरी माशी व मावा या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी Dimethoate १५ मिली किंवा Malathion २० मिली प्रती २-१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62456 Advisory Date :-2/11/2016 12:04:00 PM
120 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली कोंबड्यांना देवी रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. तसेच जनावरांच्या शेडमध्ये गोचडी प्रतिबंधक कीटकनाशकाची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5040 Advisory Date :-2/3/2016 9:08:00 PM
121 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यामध्ये मोहोरी व वाटाणा आकाराची फळधारणा झालेली आहे. अशा ठिकाणी तुडतुडे व भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी Thiomethoxam १ ग्रॅम + hexaconozole ५ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 59360 Advisory Date :-2/3/2016 9:02:00 PM
122 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली कोंबड्यांना देवी रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. थंडी वाढत असल्याने शेडमध्ये रात्रीच्या वेळी विजेचे बल्ब लावून पिल्लांना पुरेशी उष्णता द्यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5038 Advisory Date :-1/19/2016 10:14:00 PM
123 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional मोहोरलेल्या आंबा झाडांना फळगळ कमी होवून चांगली फलधारणा होण्यासाठी आम्रशक्ति या विद्राव्य अन्नद्रव्याची १ लिटर/२५ लिटर पाणी/४ झाडे या प्रमाणात मोहोरलेल्या झाडांवर फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 59358 Advisory Date :-1/19/2016 9:59:00 PM
124 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional केळीवरील पर्णगुच्य रोगाच्या नियंत्रणासाठी रोगग्रस्त झाडे मुनव्यासकट जमानीतून उपटून नष्ट करावीत व मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी १५ मिली Dimethoate / १० लिटर पाण्यातून दर १५ दिवसांनी ३ वेळा फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 63652 Advisory Date :-1/14/2016 8:20:00 PM
125 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional चवळी, वाल आणि कुळीथ या पिकांवर मावा आणि पाने पोखरणारी अळी या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी १५ मिली Dimethoate हे कीटकनाशक १० लिटर पाण्यात मिसळून शेतात फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63737 Advisory Date :-1/14/2016 8:10:00 PM
126 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: FISHERIES
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional मत्स्य संवर्धन तलावातील मत्स्यबीजाची वाढ तपासून बीजाच्या वजनाच्या ३ ते ४ टक्के आणि गोड्या पाण्यातील कोलंबीच्या वजनाच्या ३ टक्के एवढे कृत्रिम खाद्य दिवसातून दोन वेळा विभागून द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5496 Advisory Date :-1/5/2016 10:08:00 PM
127 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली कोंबड्याना देवी रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. कोंबड्यांच्या शेडमध्ये विजेचे बल्ब लावून लहान पिल्लांना पुरेशी उष्णता देण्याची व्यवस्था करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5576 Advisory Date :-1/5/2016 1:19:00 PM
128 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional बोंगे फुटणाऱ्या आंबा झाडांवर तुडतुडे व बोंगे खाणाऱ्या अळ्या यांचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी क्वीनलफॉस २० मिली किंवा कार्बारील २० ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून झाडावर फवारावे,
Roman Script
Total No of Farmer : - 63651 Advisory Date :-1/1/2016 9:21:00 PM
129 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पुनर्लागवड केलेल्या वायंगणी भात शेतामध्ये करपा रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास कॅर्बेनदाझीम १० ग्रॅम किंवा कॉपर ऑक्सिक्लोरायिड २५ ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63733 Advisory Date :-1/1/2016 9:15:00 PM
130 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional नारळावरील गेंड्या भुंगा या किडीच्या नियंत्रणासाठी प्रादुर्भावग्रस्त माड साफ करून सर्वात वरील पानांच्या बेचक्यात २ टक्के मेथील परथिओन पावडर ५० ग्रॅम + ५० ग्रॅम वाळू यांचे समप्रमाणात मिश्रण भरावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63650 Advisory Date :-12/16/2015 9:49:00 PM
131 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional रब्बी भाताची व नागलीची पेरणी होवून रोपे १५ दिवसांची झाली असल्यास रोपवाटिकेमध्ये प्रती गुंठा क्षेत्रास १ किलो युरिया आणि २ किलो अमोनिअम सल्फेट या प्रमाणात खताची मात्रा द्यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63735 Advisory Date :-12/16/2015 9:43:00 PM
132 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional कलिंगड पिकामध्ये शुगरबेबी जातीच्या बियाण्याची पेरणी सरी पद्धतीने ४ x १ मीटर अंतरावर सरींच्या दोन्ही बाजूस करावी. शिफारशीप्रमाणे भाजीपाला पिकांमध्ये वर खताचा पहिला हप्ता द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63733 Advisory Date :-12/11/2015 1:10:00 PM
133 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional दिलेल्या ढगाळ हवामानामुळे काही ठिकाणी बोंगे फुटलेल्या आंबा झाडांवर तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव झाल्यास नियंत्रणासाठी Quinalphos २० मिली किंवा कार्बारील २० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63650 Advisory Date :-12/8/2015 1:01:00 PM
134 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional रब्बी भुईमुग,मोहरी,सुर्यफुल लागवडीसाठी शेतीची पूर्वतयारिची कामे हाती घ्यावीत. भुईमुगासाठी १२५-१५० किलो, सुर्याफुलासाठी १०-१२ किलो बियाणे वापरावे. मोहोरीसाठी पुसा बोल्ड व वरुन या जाती वापराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63731 Advisory Date :-12/1/2015 4:32:00 PM
135 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional दिलेल्या हलक्या पावसामुळे व अंशत ढगाळ हवामानामुळे काजू पिकामध्ये आलेल्या मोहोरावर ढेकण्या किडीचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी प्रोफेनोफोस १० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63647 Advisory Date :-12/1/2015 4:25:00 PM
136 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भाजीपाला रोपवाटिकेत जोमदार वाढीसाठी पेरणीनंतर १५ दिवसांनी प्रत्येक वाफ्यास ५० ग्रॅम युरिया द्यावा. मिरची पिकासाठी ६० x ६० किंवा ६० x ४५,वांगी पिकासाठी ७५ x ६० किंवा ६० x ६० अंतरावर लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63648 Advisory Date :-11/27/2015 4:41:00 PM
137 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भात कापणीनंतर शेताच्या अंगच्या ओलीताचा उपयोग करण्यासाठी जमिनीत वापस येताच जमीन नांगरून चवळी,वाल व कुळीथ पिकांची पेरणी करावी.अनुक्रमे १५-२०,३०-४५,१८-२० किलो सुधारित बियाणे वापरावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63731 Advisory Date :-11/27/2015 4:29:00 PM
138 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional काजू पिकावरील नवीन पालवीवर ढेकण्या,पाने पोखरणारी अळी व पाने कापणारा भुंगा या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी मोनोक्रोटोफोस १४ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून झाडावर फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63604 Advisory Date :-11/17/2015 3:56:00 PM
139 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भुईमुग रोपंवरील कमीत कमी ८० टक्के शेंगा तयार झाल्यावर भुईमुग काढणीस सुरुवात करावी व शेंगा स्वछ्य धुवून चांगल्या प्रकारे वाळवाव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63687 Advisory Date :-11/17/2015 3:47:00 PM
140 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional कलिंगड पिकाच्या लागवडीसाठी शुगरबेबी या जातीचे खात्रीशीर बियाणे मिळवून सरी पद्धतीने ४ x १ मीटर अंतरावर सरीच्या दोन्ही बाजूस पेरणी करावी. बियाण्यास Thiram ३ ग्रॅम/किलो बियाणे या प्रमाणात चोळावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63604 Advisory Date :-11/10/2015 11:30:00 PM
141 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंब्यावरील फांदेमार रोगाच्या नियंत्रणासाठी copper oxychloride ३० ग्रॅम/१० लिटर पाणी किंवा १ टक्का बोर्डो मिश्रण यापैकी एका बुरशीनाशकाची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63603 Advisory Date :-11/10/2015 11:17:00 PM
142 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंब्यावर नवीन पालवीवर शेंडा पोखरणारी अळी,पाने पोखरणारी अळी या किडींच्या नियंत्रणासाठी Dimethoate १२ मिली/१० लिटर पाणी फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63523 Advisory Date :-11/3/2015 8:47:00 PM
143 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional काजूवरील ढेकण्या व पाने पोखरणारी अळी या किडींच्या नियंत्रणासाठी मोनोक्रोतोफोस 14 mili 10 liter पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62699 Advisory Date :-10/27/2015 3:48:00 PM
144 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional रब्बी हंगामात वांगी,मिरची,कोबी,नवलकोल,इ.भाजीपाल्याची लागवड करण्यासाठी रोपवाटिका तयार करण्याची पूर्वतयारी करण्यास सुरुवात करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62700 Advisory Date :-10/20/2015 9:32:00 PM
145 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional काजूवरील ढेकण्या,पाने पोखरणारी अळी,पाने कातणारा भुंगा यांच्या नियंत्रणासाठी मोनोक्रोतोफोस १४ मिली १० लि पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62539 Advisory Date :-10/13/2015 12:20:00 PM
146 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional तयार झालेल्या हळव्या भाताची कापणी सकाळ ते दुपार या वेळेस वैभव विळ्याच्या सहाय्याने जमिनीलगत करावी. भात १-२ दिवस उन्हात वाळवावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62623 Advisory Date :-10/6/2015 12:27:00 PM
147 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंब्यावरील शेंडा पोखरणारी अळी, मिजमाशी नियंत्रणासाठी dimethoate १२ मिली किंवा मोनोक्रोटोफोस ११ मिली १० लि पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62539 Advisory Date :-9/29/2015 7:33:00 PM
148 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भात खाचरात पाण्याची पातळी ५-१० सेमी ठेवावी. भाताचे खोड किडा, लोम्बिवरील ढेकण्या आणि तपकिरी तुडतुडे या पासून योग्य संरक्षण करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62623 Advisory Date :-9/23/2015 10:23:00 PM
149 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional मोठ्या पावसामुळे भात खाचरात पाणी साठून राहिल्यास अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 62623 Advisory Date :-9/15/2015 12:36:00 PM
150 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली शेळ्याना पी पी आर. रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5408 Advisory Date :-9/8/2015 3:32:00 PM
151 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भात पिकास नत्र खताचा ३ रा हप्ता ४३५ ग्रॅम युरिया प्रती गुंठा क्षेत्रात पिक फुलोरा अवस्थेत असताना द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 61565 Advisory Date :-9/1/2015 5:19:00 PM
152 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional वेलवर्गीय भाजीपाल्यावरील भुरी आणि केवडा रोगाच्या नियंत्रणासाठी Dithane एम-४५ २० ग्रॅम/१० लि पाणी या प्रमाणात फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 56423 Advisory Date :-8/26/2015 11:37:00 AM
153 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पुर्नलागवडीनंतर एक ते दीड महिना झालेल्या भात पिकास नत्र खताचा दुसरा हप्ता ८७० ग्रॅम युरिया प्रती गुंठा क्षेत्र या प्रमाणात द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 56505 Advisory Date :-8/20/2015 5:12:00 PM
154 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली गायी,म्हैशी आणि शेळी यांना पायलाग रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. जनावरांना चांगली रोग प्रतिकारशक्ती निर्माण होण्यासाठी सकस आहार द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5328 Advisory Date :-8/11/2015 9:41:00 PM
155 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंब्यामध्ये नवीन पालवीवर तुडतुडे,शेंडा पोखरणारी अळी, मिजमाशी, पाने खाणारी उंटअळी, पाने कात्णारा भुंगा या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी cypermethrin ३ मिली किंवा मोनोक्रोतोफोस ११ मिली किंवा quinalphos २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 55621 Advisory Date :-8/11/2015 9:25:00 PM
156 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भाताच्या पुर्नलागवडीनंतर एक महिना झालेले पिक कमाल फुटवे येण्याच्या अवस्थेत असल्याने नत्र खताचा दुसरा हप्ता ८७० ग्रॅम युरिया प्रती गुंठा या प्रमाणात द्यावा. नागली पिकास नत्र खताचा दुसरा हप्ता ८७० ग्रॅम युरिया प्रती गुंठा या प्रमाणात द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 55703 Advisory Date :-8/11/2015 9:18:00 PM
157 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली गायी,म्हैशी आणि शेळ्यांना पायलाग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. लसीकरणानंतर चांगली रोगप्रतिकार शक्ती निर्माण होण्यासाठी जनावरांना सकस व पौष्टिक आहार द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5403 Advisory Date :-7/31/2015 10:51:00 PM
158 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional नियमित फलधारणेसाठी १० वर्षावरील आंबा कलमांना १५ जुलै ते ३१ ऑगस्ट या दरम्यान प्याक्लोबुत्राझोल-कल्टार द्यावे. त्यासाठी झाडाचा पूर्व-पश्चिम आणि उत्तर-दक्षिण व्यास मोजावा. सरासरी व्यास काढून प्रती मिटर साठी ३ मिली कल्टार ३-६ लिटर पाण्यात मिसळून झाडाच्या परिघाच्या अर्ध्या अंतरावर जमिनीत द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 45156 Advisory Date :-7/31/2015 10:45:00 PM
159 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional काही ठिकाणी भाताच्या पुर्नलागवडीनंतर एक महिने झालेले पिक कमाल फुटवे येणाच्या अवस्तेथ असल्याने नत्र खताचा दुसरा हप्ता प्रती गुंठा ८७० ग्रॅम युरियाच्या स्वरुपात द्यावा. भात खाचरातील तण काढून टाकावे व खत दिल्यानंतर पाणी बांधून घ्यावे. शेतातील पाण्याची पातळी ५ सेमी ठेवावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 45262 Advisory Date :-7/31/2015 10:36:00 PM
160 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: FISHERIES
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भारतीय प्रमुख कार्प किंवा इतर संवर्धन योग्य मासळीचे बोटुकली आकाराचे मत्स्यबीज प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक १०००० नग प्रती हेक्टरी या प्रमाणात तळ्यात करावी आणि बीजाच्या वजनाच्या ८ ते १० टक्के एवढे कृत्रिम खाद्य रोज दोन वेळा विभागून द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5325 Advisory Date :-7/23/2015 11:36:00 PM
161 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली गायी आणि बैलांना फऱ्या रोग, गायी आणि म्हैशीना घटसर्प रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. लसीकरणानंतर उत्तम रोगप्रतिकार शक्ती निर्माण होण्यासाठी जनावरांना चांगला आहार द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5399 Advisory Date :-7/23/2015 11:28:00 PM
162 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंब्यामध्ये नवीन पालवीवर तुडतुडे,शेंडा पोखरणारी अळी,पाने खाणारी उंट अळी या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी cypermethrin ३ मिली किंवा मोनोक्रोतोफोस ११ मिली किंवा quinalphos २० मिली या पैकी एका कीटकनाशकाची १० लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 37631 Advisory Date :-7/23/2015 11:16:00 PM
163 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional नियमित फलधारणेसाठी १० वर्षा वरील आंबा कलमांना १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट या दरम्यान Paclobutrazol (Cultar ) द्यावे. त्यासाठी झाडाचा पूर्व-पश्चिम आणि उत्तर-दक्षिण व्यास मीटर मध्ये मोजावा व सरासरी व्यास काढावा. प्रती मीटर ला ३ मिली या प्रमाणे ३-६ लिटर पाण्यात मिसळून झाडा भोवती द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 33368 Advisory Date :-7/21/2015 11:34:00 PM
164 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional नागलीची पुर्नलागवड ठोंबा पद्धतीने २० x १५ सेमी अंतरावर करावी. ठोम्बाच्या चीद्रात ८७० ग्रॅम युरिया आणि २०५ किलो सिंगल सुपर फोस्फाते प्रती गुंठा क्षेत्र या प्रमाणात मात्र द्यावी. भुईमुगाची पेरणी राहिली असल्यास लवकरात लवकर पुर्न करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 33472 Advisory Date :-7/21/2015 11:11:00 PM
165 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भातावर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी कॅर्बेनदाझीम १० ग्रॅम किंवा copper oxychloride २५ ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारावे. पाने गुंडाळणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी मोनोक्रोतोफोस १२ मिली १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 33471 Advisory Date :-7/21/2015 11:00:00 PM
166 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional शेतकऱ्यांनी उर्वरित भात पुर्नलागवडीची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत. पुर्नलागवडीसाठी पाणी कमी पडत असल्यास बाहेरून नदी,नाले,विहिरी, तळी इ. मधून आवश्यकतेनुसार पाण्याचा पुरवठा करावा. पुर्नलागवडीसाठी युरिया DAP ब्रिकेट चा वापर करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 33478 Advisory Date :-7/21/2015 10:51:00 PM
167 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: FISHERIES
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional शोभिवंत मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी बीज निर्मिती व विरळणी कार्यक्रम चालू ठेवावा. संवर्धन तळ्यात साठवणूक करण्याकरिता भारतीय प्रमुख कार्प किंवा इतर संवर्धन योग्य मासळीच्या बीजाची मागणी शासनाचा मत्स्य विभाग किंवा विद्यापीठाची मात्स्याविद्या शाखा यांच्याकडे नोंदवावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5994 Advisory Date :-7/2/2015 11:38:00 AM
168 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional गायी,म्हैशी आणि शेळ्यांना पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली धनुर्वात प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे. लसीकरणानंतर चांगली रोगप्रतिकारशक्ती निर्माण होण्यासाठी जनावरांना सकस आहार द्यावा. जनावरांचे व पक्ष्यांचे पावसापासून व उन्हापासून संरक्षण करावे. पिण्यासाठी चांगले पाणी द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6096 Advisory Date :-7/2/2015 11:32:00 AM
169 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional एक वर्ष वयाच्या आंबा कलमांना एक घमेले शेणखत, ३०० ग्रॅम युरिया, ३०० ग्रॅम सिंगल सुपर फोस्फेत, १०० ग्रॅम म्युरेट ऑफ पोटाश या प्रमाणात खाते द्यावीत. दोन वर्ष वयाच्या झाडांना दुप्पट, तीन वर्ष वयाच्या झाडांना तिप्पट याप्रमाणे १० वर्ष पर्यंत वाढवत न्यावीत. १० वर्ष व त्यापुढील झाडांना खताची पूर्ण मात्र द्यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 13705 Advisory Date :-7/2/2015 11:25:00 AM
170 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional नवीन आलेल्या आंबा पालवीचे तुडतुडे, शेंडा पोखरणारी अळी, पाने पोखरणारी अळी आणि मिजमाशी पासून संरक्षण करण्यासाठी अवशक्तेनुसर Dimethoate १२ मिली किंवा मोनोक्रोतोफोस ११ मिली यापैकी एका कीटकनाशकाची प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 13773 Advisory Date :-7/2/2015 11:03:00 AM
171 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional शेतकऱ्यांनी पुर्नलागवडीची कामे हाती घ्यावीत आणि ती लवकरात लवकर पूर्ण करावीत. रोपे १०-१५ सेमी उंचीची,५-६ पाने फुटलेली आणि २०-२२ दिवसांची असावीत. चिखलणीच्या वेळी ८७० ग्रॅम युरिया,३ किलो सिंगले सिंगले सुपर फोस्फेत, ८३० ग्रॅम murate ऑफ पोटाश प्रती गुंठ क्षेत्रात द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 13769 Advisory Date :-7/2/2015 10:48:00 AM
172 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional विद्यापीठाने शिफारस केल्याप्रमाणे १ वर्ष वयाच्या आंबा कलमांना १ घमेले शेणखत, ३०० ग्रॅम युरिया, ३०० ग्रॅम single super phosphate आणि १०० ग्रॅम murate of potash या प्रमाणात खाते द्यावीत. हि खताची मात्र २ वर्षे वयाच्या झाडांना दुप्पट, ३ वर्ष वयाच्या झाडांना तिप्पट या प्रमाणे १० वर्षापर्यंत वाढवावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5998 Advisory Date :-6/19/2015 8:36:00 PM
173 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भात रोपवाटिकेत रोपे १५ दिवन्साची झाली असल्यास ताण काढावे आणि रोपांची वाढ जोमदार होण्यासाठी युरिया या नत्रयुक्त खताचा प्रती गुंठ्यास १ किलो या प्रमाणात वापर करावा. भात खाचरात पाणी मोठ्या प्रमाणात साचून राहिल्यास अतिरिक्त पाण्याचा वापर करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6004 Advisory Date :-6/19/2015 8:20:00 PM
174 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंब्यामध्ये फळमाशीच्या नियंत्रणासाठी विद्यापीठाने विकसित केलेले मेथील युजीनोल युक्त रक्षक सापळे प्रती हेक्टरी चार या प्रमाणात लावावेत. तसेच फळमाशीचा पुढील प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी पडलेली कीडग्रस्त फळे गोळा करून नष्ट करावीत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5992 Advisory Date :-5/27/2015 9:25:00 AM
175 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional शिल्लक राहिलेली आंबा फळे ८०-८५ टक्के पक्वतेला नूतन झेल्याच्या सहाय्याने काढावीत. शिफारशीनुसार बुरशीनाशक आणि इथिलीन ची प्रक्रिया देवून पिकवावीत. फळे पिकवण्यासाठी आंबा फळ पिकावणी कक्षाचा वापर करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5988 Advisory Date :-5/27/2015 9:20:00 AM
176 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भात आणि नागली पिकाच्या रोपवाटिकेकरिता १२० x ९० सेमी व ८-१० सेमी उंच आणि उतारानुसार योग्य आकाराचे गादीवाफे तयार करावेत. १ हेक्टर रोपवाटिकेकरिता १० गुंठे क्षेत्रात गादीवाफे तयार करावेत. भात,नागली आणि भुईमुगाचे सुधारित बियाणे उपलब्ध करून ठेवावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5996 Advisory Date :-5/27/2015 9:08:00 AM
177 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional तयार झालेल्या वायंगणी भाताची कापणी वैभव विल्याच्या सहाय्याने जमनिलगत करावी. भात कापणी केलेल्या शेताची नांगरत करून धसकटे नष्ट करावीत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5992 Advisory Date :-4/17/2015 10:28:00 AM
178 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional गोड्या पाण्यातील कोलंबीला वजनाच्या ३ टक्के एवढे कृत्रिम खाद्य दिवसातून दोन वेळा विभागून द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/31/2015 10:11:00 AM
179 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional मत्स्य तलावात साठवणूक केलेल्या मत्स्यबीजाची वाढ तपासून बीजाच्या वजनाच्या ३ ते ४ टक्के कृत्रिम खाद्य रोज दोन वेळा विभागून द्यावे. पाण्याचे परीक्षण १५ दिवसातून एकदा करावे. पाण्याचा प्राणवायू,कठीणता,सामू तपासून पाहावा. तलावातील पाण्याची २ मी पर्यंत राखावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/31/2015 10:08:00 AM
180 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional कोंबद्यांचे थंडी पासून संरक्षण करण्यासाठी शेडला बाहेरून पडदे लावावेत. तसेच विजेचे बल्ब लावून छोट्या पिल्लांना उष्णता देण्याची व्यवस्था करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/31/2015 10:03:00 AM
181 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जनावरांना पिण्यासाठी कोमट चांगले पाणी आणि उपलब्ध असल्यास ओल्या चार्याची व्यवस्था करावी. जनावरांचे थंडी पासून योग्य ते संरक्षण करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/31/2015 10:00:00 AM
182 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional मिरचीवरील चुरडा मुरडा या रोगाच्या नियंत्रणासाठी रोपांना लागवडीनंतर १५ दिवसांनी १० टक्के phorate १०० ग्रॅम प्रती गुंठा क्षेत्र या प्रमाणात द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/31/2015 9:53:00 AM
183 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional कलिंगडाच्या वेलींवर पाने खाणारे भुंगे व पाने पोखरणारी अळी या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी ५० टक्के प्रवाही Malathion किंवा १५ मिली Dimethoate प्रती १० लिटर पाणी या प्रमाणात द्रावण तयार करून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/31/2015 9:50:00 AM
184 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional पालेभाज्या आणि फळभाज्या पिकांवर मावा आणि पाने पोखरणारी अळी या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी १५ मिली Dimethoate प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/31/2015 9:35:00 AM
185 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional वेलवर्गीय भाजीपाला क्षेत्रामध्ये फळमाशीच्या नियंत्रणासाठी विद्यापीठाने विकसित केलेले मेथील युजीनोल युक्त रक्षक सापळे प्रती हेक्टरी चार या प्रमाणात लावावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/31/2015 9:27:00 AM
186 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional केळीच्या पर्णगुच्य रोगाच्या नियंत्रणासाठी रोगग्रस्त झाडे मुन्व्यासकट समूळ उपटून नष्ट करावीत. लागवडीसाठी रोगमुक्त मुनवे निवडावेत. मावा किडीचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास dimethoate १५ मिली प्रती १० लिटर पाण्यातून १५ दिवसांच्या अंतराने ३ वेळा फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/31/2015 9:22:00 AM
187 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional नारळाच्या पानांवरील ठिपके या रोगाच्या नियंत्रणासाठी प्रादुर्भाव दिसताच १ टक्का बोर्डो मिश्रणाची फवारणी करावी. तसेच कोंब कुजव्या रोगाने मेलेले माड रोगाचा पुढील प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी जाळून नष्ठ करावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/31/2015 9:12:00 AM
188 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंब्या मध्ये वाटाणा आकाराची फलधारणा झालेली आहे. अशा ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता असल्यास झाडांना विस्तारानुसार प्रती झाड १५०-२०० लिटर पाणी १५ दिवसांच्या अंतराने द्यावे. झाडावरील सुकलेला मोहोर सकाळी १० ते दुपारी ३ या वेळेत झाडून साफ करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/31/2015 9:00:00 AM
189 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional काजुमध्ये बहुतेक ठिकाणी फळधारणेस सुरुवात झालेली आहे. अशा ठिकाणी ढेकण्या आणि फुलकिडींच्या नियंत्रणासाठी आवशकता असल्यास पाण्यात मिसळणारी कार्बारील भुकटी २० ग्रॅम किंवा ५ टक्के Lambda cyhalothrin ६ मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/29/2015 4:58:00 PM
190 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंब्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि फळांची प्रत सुधारण्यासाठी १ टक्का Potassium Nitrate ची फवारणी फळे वाटाणा, गोटी आणि अंडाकृती असताना करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/29/2015 4:47:00 PM
191 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार मोहोरलेल्या झाडांना फळगळ कमी होवून चांगली फलधारणा होण्यासाठी अम्रशक्ती या विद्राव्य अन्नद्रव्याची १ लिटर/२५ लिटर पाणी/४ झाडे या प्रमाणात फवारणी करावी. दुसरी व तिसरी फवारणी फळे वाटाणा व गोटी आकाराची असताना करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/29/2015 4:43:00 PM
192 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंब्यामध्ये मोहोरी व वाटाणा आकाराची फलधारणा झालेली आहे. अशा ठिकाणी आवशकता असल्यास Thiomethoxam १ ग्रॅम + Carbendazim १० ग्रॅम किंवा Hexaconozole ५ मिली किंवा पाण्यात मिसळणारे गंधक २० ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/29/2015 4:38:00 PM
193 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional १ महिन्याच्या भुईमुग पीकाला फुले येण्यास सुरुवात झाली असल्यास निंदनी करून विद्यापीठाने विकसित केलेल्या स्वस्तिक या अवजाराच्या सहाय्याने भर द्यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/28/2015 4:24:00 PM
194 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional चवळी,वाल आणि कुळीथ पिकांमध्ये मावा आणि पाने पोखरणारी अळी या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी १५ मिली Dimethoate प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून पिकावर फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/28/2015 4:20:00 PM
195 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional लागवड केलेल्या वायंगणी भात शेतामध्ये पाण्याची पातळी ५ सेमी ठेवावी. वायंगणी भातामध्ये आणि नागली मध्ये करपा रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास Carbendazim १० ग्रॅम किंवा Copper oxychloride २५ ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6174 Advisory Date :-1/28/2015 4:11:00 PM
196 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यामध्ये मागील आठवड्यात हलका पाऊस झालेला आहे आणि हवामान ढगाळ आहे. काजू मध्ये ढेकण्या किडीचा प्रादुर्भाव आढळून येण्याची शक्यता आहे. नियंत्रणासाठी ३५ टक्के प्रोफेनेफोस १० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6249 Advisory Date :-1/6/2015 4:33:00 PM
197 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यामध्ये मागील आठवड्यात हलका पाऊस झालेला आहे आणि हवामान ढगाळ आहे. नवीन येणाऱ्या मोहोरावर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी प्रोपिनेब २० ग्रॅम किंवा Thiophenate methyl १० ग्रॅम किंवा कॅर्बेन्दाझीम १० ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6249 Advisory Date :-1/6/2015 4:21:00 PM
198 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional ढगाळ हवामानामुळे आंब्यावर फुलकिडींचा (थ्रीप्स) प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी ४५ टक्के Spinosad २.५ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6249 Advisory Date :-1/6/2015 4:17:00 PM
199 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यातील हवामान ढगाळ आहे. आंबा पिकावर मोहोर येण्याची प्रक्रिया चालू आहे. अशा टिकाणी तुडतुड्यांच्या आणि भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी १७.८ टक्के Imidachloprid ३ मिली + कॅर्बेनदाझीम १० ग्रॅम किंवा Hexaconozole ५ मिली प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6249 Advisory Date :-1/6/2015 4:06:00 PM
200 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional चवळी,वाल आणि कुळीथ पिकांवर मावा व पाने पोखरणारी अळी या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी १५ मिली Dimethoate प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6249 Advisory Date :-1/6/2015 3:58:00 PM
201 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional लागवड केलेल्या उन्हाळी भात शेतामध्ये सुरुवातीचे ८-१० दिवस पाण्याची पातळी २-३ सेमी ठेवावी त्यानंतर ५ सेमी पर्यंत वाढवावी. सुर्यफुल,मोहोरी आणि भुईमुग पिकांना वेळेवर पाणी द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6249 Advisory Date :-1/6/2015 3:51:00 PM
202 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional वेलवर्गीय भाजीपाला क्षेत्रामध्ये फळमाशीच्या नियंत्रणासाठी विद्यापीठाने विकसित केलेले रक्षक सापळे प्रती हेक्टरी चार या प्रमाणात लावावेत. कमी कालावधीत होणार्या मुळा, माठ, पालक या भाजीपाल्यांची लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6295 Advisory Date :-12/20/2014 9:37:00 AM
203 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional केळीच्या पर्नगुछ्य रोगाच्या नियंत्रणासाठी रोगग्रस्थ मुनवे समूळ उपटून नष्ठ करावेत. मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी dimethoate १५ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6295 Advisory Date :-12/20/2014 9:33:00 AM
204 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional दिलेल्या ढगाळ हवामानामुळे काजू पिकात आलेल्या नवीन मोहोरावर ढेकण्या या किडीचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी प्रोफेनोफोस १० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण मोहोरावर फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6295 Advisory Date :-12/20/2014 9:28:00 AM
205 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional ढगाळ हवामानामुळे आंब्यामध्ये मोहोरावर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास प्रोपिनेब २० ग्रॅम किंवा thiophenate methyl १० ग्रॅम किंवा कॅर्बेन्दाझीम १० ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6295 Advisory Date :-12/20/2014 9:21:00 AM
206 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional काही ठिकाणी आंबा कलमांमध्ये मोहोर फुटून बाहेर आलेला आहे अशा ठिकाणी तुडतुड्यांच्या आणि भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी अनुक्रमे Imidachloprid ३ मिली आणि कॅर्बेनदाझीम १० ग्रॅम किंवा hexaconozole ५ मिली किंवा पाण्यात मिसळणारे गंधक २० ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6295 Advisory Date :-12/20/2014 9:11:00 AM
207 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional दिलेल्या ढगाळ हवामानामुळे बोंगे फुटणार्या आंबा कलमांवर तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास quinalphos २० मिली किंवा कार्बारील २० ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6295 Advisory Date :-12/20/2014 9:07:00 AM
208 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional रब्बी भाताची व नागलीची पेरणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी. पेरणी होवून रोपे १५ दिवसांची झाली असल्यास प्रती गुंठ क्षेत्रास १ किलो युरिया आणि २ किलो अमोनियम सल्फेट या प्रमाणात खाते द्यावीत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6295 Advisory Date :-12/20/2014 9:04:00 AM
209 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional दिलेल्या पावसामुळे आणि ढगाळ हवामानामुळे आंब्यावर नवीन फुटणार्या मोहोरावर तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव आढळून येण्याची शक्यता आहे. नियंत्रणासाठी २० टक्के quinalphos २० मिली किंवा ५० टक्के कार्बारील २० ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6398 Advisory Date :-12/12/2014 4:48:00 PM
210 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भुईमुग, मोहरी, सुर्यफुल पिकांची पेरणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी. वापस अवस्थेत भुईमुगाची पेरणी पूर्ण केल्यानंतर तीन दिवसांनी हलके पाणी द्यावे व नंतर १०-१२ दिवसांच्या अंतराने पाणी द्यावे. मोहरी,सुर्यफुल पिकांना वेळेवर पाणी द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6398 Advisory Date :-12/12/2014 4:44:00 PM
211 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भुईमुग, मोहरी, सुर्यफुल पिकांची पेरणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी. वापस अवस्थेत भुईमुगाची पेरणी पूर्ण केल्यानंतर तीन दिवसांनी हलके पाणी द्यावे व नंतर १०-१२ दिवसांच्या अंतराने पाणी द्यावे. मोहरी,सुर्यफुल पिकांना वेळेवर पाणी द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6398 Advisory Date :-12/12/2014 4:44:00 PM
212 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional रब्बी हंगामातील भाताची आणि नागलीची पेरणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी. रब्बी भात पिकाची पेरणी सुधारित बियाण्यांचा वापर करून करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6398 Advisory Date :-12/12/2014 4:37:00 PM
213 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional दिलेल्या ढगाळ हवामानामुळे काजुमध्ये नवीन पालवीवर ढेकण्या किडीचा प्रादुर्भाव आढळल्यास मोनोक्रोटोफोस १४ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6392 Advisory Date :-12/4/2014 9:19:00 AM
214 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional दिलेल्या ढगाळ हवामानामुळे आंब्यामध्ये आलेल्या नवीन पालवीवर आणि काही ठिकाणी फुटणारा नवीन मोहोरावर तुडतुड्यांच्या प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. नियंत्रणासाठी अनुक्रमे Cypermethrin ३ मिली किंवा Deltamethrin ९ मिली आणि कार्बारील २० ग्रॅम किंवा quinalphos २० मिली प्रती १० लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6392 Advisory Date :-12/4/2014 9:16:00 AM
215 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional गोड्या पाण्यातील कोलंबीच्या वजनाच्या ४ ते ५ टक्के एवढे कृत्रिम खाद्य दिवसातून दोन वेळा विभागून द्यावे. पाण्याचे नियमित परीक्षण करावे. संवर्धन तलावातील पाण्याची पातळी २ मीटर पर्यंत राखावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6392 Advisory Date :-11/28/2014 9:55:00 AM
216 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional मत्स्यसंवर्धन तलावात साठवलेल्या मत्स्यबीजाची वाढ तपासून बीजाच्या वजनाच्या ७ ते ८ टक्के कृत्रिम खाद्य रोज दोन वेळा विभागून द्यावे. पाण्याचा प्राणवायू,सामू,कठीणता या बाबी तपासून पहाव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6392 Advisory Date :-11/28/2014 9:50:00 AM
217 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional थंडीचे प्रमाण वाढत असल्याने पक्षांच्या शेडला बाहेरून पडदे लावावेत. तसेच पिल्लांना पुरेशी उष्णता देण्याची व्यवस्था करावी. जनावरांचे थंडीपासून संरक्षण करावे. चार पिकासाठी चवळी तसेच हंगामी वैराणीच्या पिकासाठी मका, कडवळ इ. पिकांची लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6392 Advisory Date :-11/27/2014 11:43:00 PM
218 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional भाजीपाला रोपवाटिकेत पेरणीनंतर १५ दिवसांनी प्रत्येक वाफ्यास ५० ग्रॅम युरिया द्यावा. मिरची पिकासाठी ६० x ६० किंवा ६० x ४५ सेमी आणि वांगी पिकासाठी ७५ x ६० किंवा ६० x ६० सेमी अंतरावर लागवड करावी. पिकाप्रमाणे ५ ते ६ आठवड्याने लागवडीस सुरुवात करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6392 Advisory Date :-11/27/2014 11:36:00 PM
219 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional फळमाशीच्या नियंत्रणासाठी वेलवर्गीय भाजीपाला क्षेत्रात मिथिल युजीनोल युक्त रक्षक सापळे प्रती हेक्टरी चार या प्रमाणात लावावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6392 Advisory Date :-11/27/2014 11:30:00 PM
220 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional केळीच्या पर्णगुछ्य रोगाच्या नियंत्रणासाठी रोगग्रस्थ झाले समूळ जमिनीतून उपटून नष्ट करावीत. मावा किडीचा प्रादुर्भाव आढळल्यास Dimethoate १५ मिली १० लिटर पाण्यात मिसळून १५ दिवसांच्या अंतराने ३ वेळा फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6392 Advisory Date :-11/27/2014 11:26:00 PM
221 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional जमानीतील नत्र,स्फुरद व पालाश चे प्रमाण तपासण्यासाठी खरिफ पिकाची काढणी केल्यानंतर लगेचच मातीचा नमुना घ्यावा आणि तपासणीसाठी जवळच्या कृषी खात्याच्या माती परीक्षण प्रयोगशाळेकडे पाठवावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6392 Advisory Date :-11/27/2014 5:01:00 PM
222 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional नारळावरील गेंड्या भुंगा या किडीच्या नियंत्रणासाठी प्रदुर्भावीत माड साफ करून सर्वात वरील पानांच्या बेचक्यात Methyl परथिओन २ टक्के भूकटी ५० ग्रॅम अधिक ५० ग्रॅम वाळू यांचे समप्रमाणात मिश्रण करून भरावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6392 Advisory Date :-11/27/2014 4:54:00 PM
223 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional काजूवरील रोठा या किडीच्या नियंत्रणासाठी प्रदुर्भावीत भागातील अळ्या १५ मिमी च्या पाताशीच्या सहायाने काढून टाकाव्यात आणि Chlorphyiphos १० मिली प्रती लिटर पाण्यात घेवून प्रदुर्भावीत भाग चांगला भिजवून काढावा आणि उरलेले द्रावण बुन्ध्यालागत मुळाशी ओतावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6392 Advisory Date :-11/27/2014 4:49:00 PM
224 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional काजूवरील नवीन पालवीवर ढेकण्या,पाने पोखरणारी अळी आणि पाने कातणारा भुंगा या किडींच्या नियंत्रणासाठी मोनोक्रोतोफोस १४ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6392 Advisory Date :-11/27/2014 4:37:00 PM
225 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंब्यावरील करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी प्रोपिनेब २० ग्रॅम किंवा Thiophenate methyl १० ग्रॅम किंवा कॅर्बेनदाझीम १० ग्रॅम प्रती १० लिटर पाणी किंवा १ टक्का बोर्डो मिश्रण या पैकी एका बुरशीनाशकाची संपूर्ण झाडावर फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6392 Advisory Date :-11/27/2014 4:32:00 PM
226 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional नवीन येणार्र्या आंबा पालवीचे शेंडा पोखरणारी अळी, पाने खाणारी अळी आणि मिजमाशी पासून संरक्षण करण्यासाठी Dimethoate १२ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून संपूर्ण झाडावर फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6387 Advisory Date :-11/27/2014 4:29:00 PM
227 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SINDHUDURG
Block:
Hindi
English
Regional आंब्यावर आलेल्या नवीन पालवीवर आणि मोहोरावर तुडतुड्यांच्या नियंत्रणासाठी Cypermethrin ३ मिली किंवा देल्तामेथ्रीन ९ मिली किंवा fenvelrate ५ मिली या कीटकनाशकांची प्रती १० लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी.
Roman Script