mKisan User Profile
Name:    Mr. RAHUL SATPUTE
Level:   State Level
Department:   Sub Division
Sector:   AGRICULTURE
Designation:   Sub Divisional Agriculture Officer,General
Location:   YEVATMAL, MAHARASHTRA,PANDHARKAWADA,Amravati,
Advisory Sent: 391
Farmers Benefitted: 2576899
SNo. Advisory Details
1 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional हरभरा पिक घाटे भरण्याच्या अवस्थेत असल्यास घाटे अळीच्या व्यवस्थापणासाठी लेमडा सायलोथ्रिन ५ ई. सी. @ ८-१० मिली प्रति १० लि. पाण्यात फ़वारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 44797 Advisory Date :-2/13/2017 2:15:00 PM
2 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional हरभऱ्यावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव आ. नु. पा. च्या वर असल्यास व्यवस्थापणासाठी लेमडा सायलोथ्रिन ५ ई. सी. @ ८-१० मिली प्रति १० लि. पाण्यात फ़वारावे. पिक परिपक्व होण्याच्या अवस्ठेत असल्यास कोणत्याही किटकनाशकाची फ़वारणी करण्याची गरज नाही.
Roman Script
Total No of Farmer : - 44797 Advisory Date :-2/9/2017 1:54:00 PM
3 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५ टक्के ०.४ ग्रॅम प्रती लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २ ग्राम प्रति लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 27032 Advisory Date :-2/6/2017 5:32:00 PM
4 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५ टक्के ०.४ ग्रॅम प्रती लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २ ग्राम प्रति लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 17827 Advisory Date :-2/6/2017 5:29:00 PM
5 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी क्लोरपायरीफॉस २० ई.सी. २ मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २ ग्राम प्रति लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 27031 Advisory Date :-2/3/2017 4:52:00 PM
6 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी क्लोरपायरीफॉस २० ई.सी. २ मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २ ग्राम प्रति लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 17827 Advisory Date :-2/3/2017 4:50:00 PM
7 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional घाटेअळिच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे, तसेच कामगंध सापळ्याचे आणि प्रकाश सापलळ्याचे नियमित निरिक्षण करावे. गरज भासल्यास पिकावर अझाडिरेक्टीन ३०० पी पी एम @ ५० मिली १० लि पाण्यात फ़वारावे फ़वारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 27032 Advisory Date :-1/24/2017 8:38:00 PM
8 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON
Hindi
English
Regional घाटेअळिच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे, तसेच कामगंध सापळ्याचे आणि प्रकाश सापलळ्याचे नियमित निरिक्षण करावे. गरज भासल्यास पिकावर अझाडिरेक्टीन ३०० पी पी एम @ ५० मिली १० लि पाण्यात फ़वारावे फ़वारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 17829 Advisory Date :-1/24/2017 8:33:00 PM
9 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON
Hindi
English
Regional घाटेअळिच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे, तसेच कामगंध सापळ्याचे आणि प्रकाश सापलळ्याचे नियमित निरिक्षण करावे. गरज भासल्यास पिकावर अझाडिरेक्टीन ३०० पी पी एम @ ५० मिली १० लि पाण्यात फ़वारावे फ़वारावे. मररोगग्रस्त झाडे दिसताच उपटुन नष्ट करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 17829 Advisory Date :-1/19/2017 1:34:00 PM
10 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional घाटेअळिच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे, तसेच कामगंध सापळ्याचे आणि प्रकाश सापलळ्याचे नियमित निरिक्षण करावे. प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी हरभरा पिकावर ५ % निम्बोळी अर्काची फ़वारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 27031 Advisory Date :-1/16/2017 3:12:00 PM
11 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON
Hindi
English
Regional घाटेअळिच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे, तसेच कामगंध सापळ्याचे आणि प्रकाश सापलळ्याचे नियमित निरिक्षण करावे. प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी हरभरा पिकावर ५ % निम्बोळी अर्काची फ़वारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 17828 Advisory Date :-1/16/2017 3:07:00 PM
12 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON
Hindi
English
Regional घाटेअळिच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे, तसेच कामगंध सापळ्याचे आणि प्रकाश सापलळ्याचे नियमित निरिक्षण करावे. गरज भासल्यास पिकावर अझाडिरेक्टीन ३०० पी पी एम @ ५० मिली १० लि पाण्यात फ़वारावे फ़वारावे. मररोगग्रस्त झाडे दिसताच उपटुन नष्ट करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 17827 Advisory Date :-1/12/2017 2:03:00 PM
13 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional घाटेअळिच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे, तसेच कामगंध सापळ्याचे आणि प्रकाश सापलळ्याचे नियमित निरिक्षण करावे. गरज भासल्यास पिकावर अझाडिरेक्टीन ३०० पी पी एम @ ५० मिली १० लि पाण्यात फ़वारावे फ़वारावे. मररोगग्रस्त झाडे दिसताच उपटुन नष्ट करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 27041 Advisory Date :-1/10/2017 1:55:00 PM
14 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON
Hindi
English
Regional घाटेअळिच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे, तसेच कामगंध सापळ्याचे आणि प्रकाश सापलळ्याचे नियमित निरिक्षण करावे. गरज भासल्यास पिकावर अझाडिरेक्टीन ३०० पी पी एम @ ५० मिली १० लि पाण्यात फ़वारावे फ़वारावे. मररोगग्रस्त झाडे दिसताच उपटुन नष्ट करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 17835 Advisory Date :-1/10/2017 1:50:00 PM
15 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional घाटेअळिचा प्रादुर्भाव आ. नु. पा. पेक्षा जास्त आढळल्यास व्यवस्थापणासाठी क्लोरन्ट्रानिलिप्रोल १८.५ एस. सी. @ ३ मिलि. प्रति १० लि. पाण्यात फ़वारावे. तसेच मररोगग्रस्त झाडे दिसताच उपटुन नष्ट करावी. दोन फ़वारणीमध्ये १० दिवसाचे अंतर ठेवावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 27041 Advisory Date :-1/3/2017 2:59:00 PM
16 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON
Hindi
English
Regional घाटेअळिचा प्रादुर्भाव आ. नु. पा. पेक्षा जास्त आढळल्यास व्यवस्थापणासाठी क्लोरन्ट्रानिलिप्रोल १८.५ एस. सी. @ ३ मिलि. प्रति १० लि. पाण्यात फ़वारावे. तसेच मररोगग्रस्त झाडे दिसताच उपटुन नष्ट करावी. दोन फ़वारणीमध्ये १० दिवसाचे अंतर ठेवावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 17834 Advisory Date :-1/3/2017 2:57:00 PM
17 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी निंबोळी अर्क ५ टक्के किवां एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली प्रती हे. या प्रमाणे फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 14428 Advisory Date :-12/13/2016 2:04:00 PM
18 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी निंबोळी अर्क ५ टक्के किवां एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली प्रती हे. या प्रमाणे फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 30434 Advisory Date :-12/13/2016 2:02:00 PM
19 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional घाटे अळीच्या व्यवस्थापणासाठी क्लोरन्ट्रानिलिप्रोल १८.५ एस​. सी. @ ३ मिलि. प्रति १० लि. पाण्यात फ़वारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 14428 Advisory Date :-12/5/2016 1:34:00 PM
20 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI
Hindi
English
Regional घाटे अळीच्या व्यवस्थापणासाठी क्लोरन्ट्रानिलिप्रोल १८.५ एस​. सी. @ ३ मिलि. प्रति १० लि. पाण्यात फ़वारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 30434 Advisory Date :-12/5/2016 1:32:00 PM
21 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional तुरीवर शेंगा पोखरणा-या अळीचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीच्या वर असून शेंगा पोखरणा-या अळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टिन बेन्झोंएट ५ एस जी @ २ ग्राम प्रती १० लीटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 14428 Advisory Date :-12/3/2016 1:23:00 PM
22 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional तुरीवर शेंगा पोखरणा-या अळीचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीच्या वर असून शेंगा पोखरणा-या अळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टिन बेन्झोंएट ५ एस जी @ २ ग्राम प्रती १० लीटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 44800 Advisory Date :-12/3/2016 1:21:00 PM
23 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional तुरीवर हेलीकोव्हर्पा अळिचा आणि पिसारी पतग चा प्रादुर्भाव आ. नु. पा. पेक्षा कमी आहे. प्रादुर्भाव आ. नु. पा. जवळ असल्यास किवा आ. नु. पा. पेक्षा जास्त असल्यास व्यवस्थापणासाठी इमामेक्टिन बेनझोएट ५ एस्. जी. @ ३ ग्र. प्रति १० लि. पाण्यात फ़वारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 44802 Advisory Date :-11/10/2016 1:08:00 PM
24 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional कपासीवर किडिचा प्रादुर्भाव आ. नु. पा. पेक्षा कमी नोन्दविलेला आहे. जर रस शोषन करणारया किडीचा प्रादुर्भाव आ. नु. पा. पेक्षा जास्त असल्यास व्यवस्थापणासाठी फ़्लोनिकामिड ५० % ०.४ ग्र किवा ब्युप्रोफ़ेझीन २५% २ मिलि प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात फ़वारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 44802 Advisory Date :-10/26/2016 3:50:00 PM
25 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional कपासीवर किडिचा प्रादुर्भाव आ. नु. पा. पेक्षा कमी नोन्दविलेला आहे. जर रस शोषन करणारया किडीचा प्रादुर्भाव आ. नु. पा. पेक्षा जास्त असल्यास व्यवस्थापणासाठी फ़्लोनिकामिड ५० % ०.४ ग्र किवा ब्युप्रोफ़ेझीन २५% २ मिलि प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात फ़वारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 44802 Advisory Date :-10/24/2016 1:27:00 PM
26 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional कपाशीवरिल रस शोषन करणारया किडिच्या व्यवस्थापनणासठी१५ दिवसाच्या अन्तराणे वर्टिसीलीअम लेकयानी ५ ग्र १ लि पाण्यामधे फवारावे. कपासी वरिल पिठ्या ढेकुनाची वसाहत आणि प्रादुर्भाव असलेला झाडाचा भाग काढुन नष्ट करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 44802 Advisory Date :-10/20/2016 2:23:00 PM
27 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional हेलीकोव्हर्पाच्या व्यवस्थापणासाठी कळिवरिल अन्डिचे निरिक्षण करावे. शेतात प्रति हे ५ कामगन्ध सापळे आणि पक्षीथाम्बे उभारावे. पिक कळी अवस्थेत असल्यास ५% निम्बोळी अर्क दोन वेळा फ़वारावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 14429 Advisory Date :-10/17/2016 5:13:00 PM
28 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional कपाशीवरिल रस शोषन करणारया किडिच्या व्यवस्थापनणासठी१५ दिवसाच्या अन्तराणे वर्टिसीलीअम लेकयानी ५ ग्र १ लि पाण्यामधे फवारावे. कपासी वरिल पिठ्या ढेकुनाची वसाहत आणि प्रादुर्भाव असलेला झाडाचा भाग काढुन नष्ट करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 44802 Advisory Date :-10/17/2016 5:10:00 PM
29 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI
Hindi
English
Regional हेलीकोव्हर्पाच्या व्यवस्थापणासाठी कळिवरिल अन्डिचे निरिक्षण करावे. शेतात प्रति हे ५ कामगन्ध सापळे आणि पक्षीथाम्बे उभारावे. पिक कळी अवस्थेत असल्यास ५% निम्बोळी अर्क दोन वेळा फ़वारावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 30435 Advisory Date :-10/15/2016 11:26:00 AM
30 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional कपासीवर तुडतुडे, पान्ढरीमाशी व फुलकिडेचा प्रादुर्भाव दिसत आहे तरी या किडीचा आ. नु. पा. पेक्षा जास्त प्रादुर्भाव असल्यास बुप्रोफेझीन २५ % @ २ मिलि प्रति लि पाण्यात फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 44802 Advisory Date :-10/15/2016 11:23:00 AM
31 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional तूर पिकावरील अळिने जाळे तयार केलिलि पाने अळिसखट काढुण नष्ट करावी. पिक कळिधारण अवस्थेत असल्यास शेगा पोखरणार्या अळीचा प्रादुर्भाव होउ शकतो त्यासाठी निवारक उपाय म्हणुन अझाडिरक्टिन ३०० पि पि एम @ ५० मिलि १० लि पाण्यात फ़वारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 44802 Advisory Date :-10/10/2016 4:46:00 PM
32 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional ढगाळ वातावरण व सतंतधार पावसाळी वातावरणात कापासावरील बोंडे सडतात. यासाठी मॅन्कोझेब ७५ डब्ल्युपी आणि क्लोरोथॅलोनील ७० डब्ल्युपी प्रत्येकी २ ग्रॅ. प्रती लिटर पाण्यात मिसळुन फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 44803 Advisory Date :-10/3/2016 3:48:00 PM
33 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional पान्ढरया माशीच्या व्यवस्थापणासाठी पिकात प्रति हेक्टरी ५० पिवळे चिकट सापळे उभारावे. तसेच शेतात ७५ % पेक्षा जास्त आर्द्रता असल्यास पन्धरवाड्यातुन एकदा वर्टिसेलीअम लेक्यानी ५ ग्र प्रति लि पाण्यात फ़वारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 44803 Advisory Date :-10/1/2016 4:06:00 PM
34 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional पिकाचे निरिक्शन करा. पान्ढरी माशि आ. नु. पा. च्यावर असल्यास स्पायरोमेसिफेन २२.९ एस सि ८ मिलि किवा डायफ़ेन्थायुरोन ५० एस सी १२ ग्रप्रति १० लि पाण्यात फवारणी करावी. एकाच किटकनाशकाची परत फ़वारणी करु नये.
Roman Script
Total No of Farmer : - 44803 Advisory Date :-9/27/2016 12:20:00 PM
35 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional कपासीवर मावा तुडतुडे पान्ढरीमाशी व फुलकिडेचा जास्त प्रादुर्भाव असल्यास इमिडाक्लोप्रिड ४८ एफ एस ६ मिलि किवा बुप्रोफेझीन २५ टक्के प्रवाही २० मिलि प्रति १० लि पाण्यात फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 44801 Advisory Date :-9/16/2016 3:36:00 PM
36 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional चक्रभुग्यासाठी ट्रायझोफोस ४० इ सी १३ मिलि किवा थायाक्लोप्रिड २१.७ एस सी १५ मिलि १० लि पाण्यात फवारावे. एकाच किटकनाशकाची सतत फवारणी टाळावी...
Roman Script
Total No of Farmer : - 44801 Advisory Date :-9/1/2016 2:15:00 PM
37 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional सोयाबिन:- पानेखाणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव दिसल्यास एन्डोक्साकार्ब १५.८ईसी ७मिली १०लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10282 Advisory Date :-8/10/2015 2:52:00 PM
38 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON
Hindi
English
Regional सोयाबिन:- पानेखाणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव दिसल्यास एन्डोक्साकार्ब १५.८ईसी ७मिली १०लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11568 Advisory Date :-8/10/2015 2:50:00 PM
39 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional कापूस:- रस शोषणाऱ्या किडींचा प्रादुर्भाव आढळल्यास फिप्रोनिल ५ एससी २० मिली १०लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 21698 Advisory Date :-8/10/2015 2:45:00 PM
40 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional सोयाबीन:- पानेखाणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव दिसल्यास एन्डोक्साकार्ब १५.८ईसी ७मिली १०लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8326 Advisory Date :-8/6/2015 9:16:00 PM
41 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON
Hindi
English
Regional सोयाबीन:- पानेखाणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव दिसल्यास एन्डोक्साकार्ब १५.८ईसी ७मिली १०लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 9616 Advisory Date :-8/6/2015 9:14:00 PM
42 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional कापूस:- रस शोषणाऱ्या किडींचा प्रादुर्भाव आढळल्यास कार्बारील ५० डब्लू पी २० ग्राम १०लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 17807 Advisory Date :-8/6/2015 9:11:00 PM
43 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional सोयाबीन:-चक्रभृंगाचा १० % पेक्ष्या जास्त प्रादुर्भाव आढळल्यास ट्रायझोफॉस ४० ई सी १३ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7699 Advisory Date :-8/3/2015 7:27:00 PM
44 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON
Hindi
English
Regional सोयाबीन:-चक्रभृंगाचा १० % पेक्ष्या जास्त प्रादुर्भाव आढळल्यास ट्रायझोफॉस ४० ई सी १३ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7499 Advisory Date :-8/3/2015 7:25:00 PM
45 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional कपाशी:-असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 15140 Advisory Date :-8/3/2015 7:20:00 PM
46 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional Lksk;kfcu:-चक्रभृंगाचा १० % पेक्ष्या जास्त प्रादुर्भाव आढळल्यास ट्रायझोफॉस ४० ई सी १३ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11675 Advisory Date :-7/30/2015 5:50:00 PM
47 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional Dkiwl:- फुलकीडींची संख्या वाढतांना दिसून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी ३० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1663 Advisory Date :-7/30/2015 5:46:00 PM
48 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI
Hindi
English
Regional Dkiwl:- फुलकीडींची संख्या वाढतांना दिसून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी ३० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2625 Advisory Date :-7/30/2015 5:44:00 PM
49 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MAREGAON
Hindi
English
Regional Dkiwl:- फुलकीडींची संख्या वाढतांना दिसून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी ३० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1505 Advisory Date :-7/30/2015 5:41:00 PM
50 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR
Hindi
English
Regional Dkiwl:- फुलकीडींची संख्या वाढतांना दिसून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी ३० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6047 Advisory Date :-7/30/2015 5:39:00 PM
51 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional Dkiwl:- सुरुवाठीच्या पिक अवस्तेत रासायनिक कीटकनाशकाचा वापर करू नये केल्यास मित्र किडीला हानी कारक ठरते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1661 Advisory Date :-7/28/2015 2:46:00 PM
52 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI
Hindi
English
Regional Dkiwl:- सुरुवाठीच्या पिक अवस्तेत रासायनिक कीटकनाशकाचा वापर करू नये केल्यास मित्र किडीला हानी कारक ठरते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2623 Advisory Date :-7/28/2015 2:45:00 PM
53 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MAREGAON
Hindi
English
Regional Dkiwl:- सुरुवाठीच्या पिक अवस्तेत रासायनिक कीटकनाशकाचा वापर करू नये केल्यास मित्र किडीला हानी कारक ठरते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1503 Advisory Date :-7/28/2015 2:43:00 PM
54 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR
Hindi
English
Regional Dkiwl:- सुरुवाठीच्या पिक अवस्तेत रासायनिक कीटकनाशकाचा वापर करू नये केल्यास मित्र किडीला हानी कारक ठरते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6044 Advisory Date :-7/28/2015 2:39:00 PM
55 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional द्कीव्ल:- सुरुवाठीच्या पिक अवस्तेत रासायनिक कीटकनाशकाचा वापर करू नये केल्यास मित्र किडीला हानी कारक ठरते
Roman Script
Total No of Farmer : - 11671 Advisory Date :-7/25/2015 5:29:00 PM
56 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional अपुरा पाऊस, पावसातील खंड व अतिपाऊस यापासून संरक्षण देण्यासाठी खरीप हंगाम 2015 मध्ये हवामान आधारित पीक विमा जिल्ह्यांमध्ये मूग, उडीद, सोयाबीन व कापूस या पिकांसाठी लागू करण्यात आली आहे. या योजनेची सहभागी होण्याची अंतिम मुदत 30 जून असून अधिक माहितीसाठी नजिकच्या कृषी सहाय्यकांशी संपर्क साधावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10380 Advisory Date :-6/23/2015 3:23:00 PM
57 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional अपुरा पाऊस, पावसातील खंड व अतिपाऊस यापासून संरक्षण देण्यासाठी खरीप हंगाम 2015 मध्ये हवामान आधारित पीक विमा जिल्ह्यांमध्ये मूग, उडीद, सोयाबीन व कापूस या पिकांसाठी लागू करण्यात आली आहे. या योजनेची सहभागी होण्याची अंतिम मुदत 30 जून असून अधिक माहितीसाठी नजिकच्या कृषी सहाय्यकांशी संपर्क साधावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10379 Advisory Date :-6/20/2015 6:53:00 PM
58 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional महाराष्ट्र शासनाने बीटी कापूस बियाण्यांची कमाल विक्री किंमत प्रति पाकीट रू.१०० ने कमी केली आहे. जादा दराने विक्री होत असल्यास क्षेत्रिय अधिका-यांकडे किंवा टोल फ्री क्रमांक १८०० २३३ ४००० यावर तत्काळ कळवावे .
Roman Script
Total No of Farmer : - 10367 Advisory Date :-6/9/2015 4:50:00 PM
59 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional बियाणे खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी शक्यतो प्रमाणित बियाणे पेरणीसाठी वापरावे. बियाणे अधिकृत विक्रेत्याकडून खरेदी करून त्याची पक्की पावती घ्यावी. विकत घेतलेल्या बियाण्याच्या पिशवीस असलेले लेबव टॅग जपून ठेवावा, यदाकदाचित बियाण्यात काही दोष आढळल्यास बिल, लेबल व टॅगची संबंधितांकडे तक्रार करताना गरज पडते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10362 Advisory Date :-6/6/2015 11:49:00 AM
60 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional जमिनीत पुरेसा ओलावा असल्याशिवाय पेरणी करू नये. शेतात मुलस्थानी मृद व जल संधारण करून पावसाचा थेंब न् थेंब जमिनीत मुरवला जाईल आणि मातीचा सुपीक कण न् कण जमिनीतच राहील याकरिता पिकांची पेरणी बीबीएफ पद्धतीने, उताराला आडवी किंवा समपातळीत करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10364 Advisory Date :-6/5/2015 10:50:00 AM
61 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरबरा:- घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10536 Advisory Date :-2/16/2015 3:08:00 PM
62 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरबरा:- . घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10644 Advisory Date :-2/12/2015 4:16:00 PM
63 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरबरा:- घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10654 Advisory Date :-2/9/2015 2:26:00 PM
64 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरबरा:- घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10653 Advisory Date :-2/6/2015 11:47:00 AM
65 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरबरा:- घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10702 Advisory Date :-2/2/2015 2:23:00 PM
66 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरबरा:- . घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10702 Advisory Date :-1/30/2015 3:10:00 PM
67 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरबरा:- घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10753 Advisory Date :-1/27/2015 1:59:00 PM
68 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरबरा:- घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10751 Advisory Date :-1/22/2015 7:46:00 PM
69 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एन.एस.के.व्ही @ ५% किंवा एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर याची फवारणी करावी. मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10771 Advisory Date :-1/19/2015 7:49:00 PM
70 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एन.एस.के.व्ही @ ५% किंवा एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर याची फवारणी करावी. मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10767 Advisory Date :-1/16/2015 1:37:00 PM
71 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एन.एस.के.व्ही @ ५% किंवा एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर याची फवारणी करावी. मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10830 Advisory Date :-1/12/2015 8:09:00 PM
72 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10829 Advisory Date :-1/8/2015 2:18:00 PM
73 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10826 Advisory Date :-1/6/2015 10:35:00 AM
74 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुर:- शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इंडोक्झाकार्ब १४.५ % एस सी @ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10819 Advisory Date :-1/1/2015 7:03:00 PM
75 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10819 Advisory Date :-1/1/2015 7:01:00 PM
76 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10816 Advisory Date :-12/29/2014 7:41:00 PM
77 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुर:- शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट 5% यस जी@ ४.४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10816 Advisory Date :-12/29/2014 7:38:00 PM
78 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुर:- शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट 5% यस जी@ ४.४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10815 Advisory Date :-12/26/2014 4:55:00 PM
79 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10815 Advisory Date :-12/26/2014 4:51:00 PM
80 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10868 Advisory Date :-12/23/2014 7:19:00 PM
81 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तूर फूल अवस्थेत असतांना निंबोळी अर्क ५ % किवां एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली/हे. या प्रमाणे फवारणी करावी. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट 5% यस जी@ ४.४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10868 Advisory Date :-12/23/2014 7:17:00 PM
82 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10907 Advisory Date :-12/18/2014 7:35:00 PM
83 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तूर फूल अवस्थेत असतांना निंबोळी अर्क ५ % किवां एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली/हे. या प्रमाणे फवारणी करावी. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट 5% यस जी@ ४.४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10907 Advisory Date :-12/18/2014 7:33:00 PM
84 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तूर फूल अवस्थेत असतांना निंबोळी अर्क ५ % किवां एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली/हे. या प्रमाणे फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10907 Advisory Date :-12/15/2014 6:47:00 PM
85 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10907 Advisory Date :-12/15/2014 6:44:00 PM
86 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11009 Advisory Date :-12/11/2014 4:37:00 PM
87 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुर:- फूल अवस्थेत असतांना निंबोळी अर्क ५ % किवां एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली/हे. या प्रमाणे फवारणी करावी. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट 5% यस जी@ ४.४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11009 Advisory Date :-12/11/2014 4:34:00 PM
88 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.ई @ ५% याची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11005 Advisory Date :-12/8/2014 6:55:00 PM
89 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तूर फूल अवस्थेत असतांना निंबोळी अर्क ५ % किवां एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली/हे. या प्रमाणे फवारणी करावी. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट 5% यस जी@ ४.४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11005 Advisory Date :-12/8/2014 6:50:00 PM
90 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11000 Advisory Date :-12/4/2014 2:45:00 PM
91 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तूर फूल अवस्थेत असतांना निंबोळी अर्क ५ % किवां एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली/हे. या प्रमाणे फवारणी करावी. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इंडोक्झाकार्ब १४.५ % एस सी @ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11000 Advisory Date :-12/4/2014 2:41:00 PM
92 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.ई @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10996 Advisory Date :-12/1/2014 7:32:00 PM
93 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुर:- शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इंडोक्झाकार्ब १४.५ % एस सी @ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10996 Advisory Date :-12/1/2014 7:28:00 PM
94 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुर:- शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इंडोक्झाकार्ब १४.५ % एस सी @ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10996 Advisory Date :-12/1/2014 7:25:00 PM
95 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.ई @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10992 Advisory Date :-11/27/2014 7:08:00 PM
96 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुर:- शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इंडोक्झाकार्ब १४.५ % एस सी @ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10992 Advisory Date :-11/27/2014 7:03:00 PM
97 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.ई @ ५% याची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11023 Advisory Date :-11/25/2014 1:29:00 PM
98 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुर:- शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इंडोक्झाकार्ब १४.५ % एस सी @ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11023 Advisory Date :-11/25/2014 1:25:00 PM
99 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभऱ्याची पेरणी करतेवेळी ट्रायकोडर्मा ४० ग्रॅम व रायझोबियम आणि पीएसबी प्रत्येकी २५० ग्रॅम प्रती १० किलो बियाणे बीजप्रक्रिया करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11033 Advisory Date :-11/20/2014 7:22:00 PM
100 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुर:- शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इंडोक्झाकार्ब १४.५ % एस सी @ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11033 Advisory Date :-11/20/2014 7:11:00 PM
101 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुर:- शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इंडोक्झाकार्ब १४.५ % एस सी @ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11052 Advisory Date :-11/17/2014 9:10:00 PM
102 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस:- कीडींच्या नियंत्रणासाठी डायमॆथॊएट ३० ई.सी. @ १३ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात किंवा असीफेट ७५ एस.पी. @ ८ ग्राम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11052 Advisory Date :-11/17/2014 9:07:00 PM
103 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुर:- शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इंडोक्झाकार्ब १४.५ % एस सी @ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11111 Advisory Date :-11/13/2014 8:10:00 PM
104 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस:- कीडींच्या नियंत्रणासाठी डायमॆथॊएट ३० ई.सी. @ १३ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात किंवा असीफेट ७५ एस.पी. @ ८ ग्राम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11111 Advisory Date :-11/13/2014 8:05:00 PM
105 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुर:- पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात. गुंडाळलेली पाने वेचून नष्ट करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11112 Advisory Date :-11/10/2014 6:50:00 PM
106 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस:- कीडींच्या नियंत्रणासाठी डायमॆथॊएट ३० ई.सी. @ १३ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात किंवा असीफेट ७५ एस.पी. @ ८ ग्राम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11112 Advisory Date :-11/10/2014 6:46:00 PM
107 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुर:- पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात. गुंडाळलेली पाने वेचून नष्ट करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11170 Advisory Date :-11/7/2014 3:05:00 PM
108 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस:- कीडींच्या नियंत्रणासाठी डायमॆथॊएट ३० ई.सी. @ १३ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात किंवा असीफेट ७५ एस.पी. @ ८ ग्राम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11170 Advisory Date :-11/7/2014 3:02:00 PM
109 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुर:- पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात. गुंडाळलेली पाने वेचून नष्ट करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11537 Advisory Date :-11/3/2014 6:53:00 PM
110 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस:- कीडींच्या नियंत्रणासाठी डायमॆथॊएट ३० ई.सी. @ १३ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात किंवा असीफेट ७५ एस.पी. @ ८ ग्राम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11537 Advisory Date :-11/3/2014 6:49:00 PM
111 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुर- पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात. गुंडाळलेली पाने वेचून नष्ट करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11537 Advisory Date :-10/31/2014 3:31:00 PM
112 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस:- कीडींच्या नियंत्रणासाठी डायफेनथ्युरॉन ५० एस.सी. १२ ग्राम किवां टा्यझोफोस ४० ई.सी. ३० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11537 Advisory Date :-10/31/2014 3:28:00 PM
113 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस:- कीडींच्या नियंत्रणासाठी डायफेनथ्युरॉन ५० एस.सी. १२ ग्राम किवां टा्यझोफोस ४० ई.सी. ३० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 11566 Advisory Date :-10/28/2014 4:55:00 PM
114 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तूर:- पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात. गुंडाळलेली पाने वेचून नष्ट करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11566 Advisory Date :-10/28/2014 4:50:00 PM
115 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तूर:- पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात. गुंडाळलेली पाने वेचून नष्ट करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12146 Advisory Date :-10/21/2014 5:14:00 PM
116 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस:- किडीच्या नियंत्रणाकरीता डायफेनथ्युरॉन ५० अक १२ ग्रम प्रति १० पाण्यात मिसरून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12146 Advisory Date :-10/21/2014 5:11:00 PM
117 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तूर:- पिकाच्या सुरवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढरून आल्यास वेचून नष्ट करावे आणि गुंडारलेली पाने वेचून नष्ट करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12146 Advisory Date :-10/16/2014 7:47:00 PM
118 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस:- किडीच्या नियंत्रणाकरीता डायफेनथ्युरॉन ५० अक ३० मिली प्रती १० पाण्यात मिसरून फवारावे व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12146 Advisory Date :-10/16/2014 7:40:00 PM
119 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस:- किडीच्या नियंत्रणाकरीता डायमेथोएट ३० एक १३ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळुन फवारावे व पिक तणमुक्त ठेवावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12161 Advisory Date :-10/14/2014 2:11:00 PM
120 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तूर:- पिकाच्या सुरवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढरून आल्यास वेचून नष्ट करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12161 Advisory Date :-10/14/2014 1:59:00 PM
121 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तूर:- पिकाच्या सुरवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळया आढरून आल्यास वेचून नष्ट करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12160 Advisory Date :-10/10/2014 12:39:00 PM
122 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस:- किडीच्या नियंत्रणाकरीता डायमेथोरत ३० एक १३ मिली प्रती १० पाण्यात मिसरून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12160 Advisory Date :-10/10/2014 12:17:00 PM
123 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तूर पिकावर हेलीकोवर्पा,प्लुम मॉथ व इतर किडींचा प्रभाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे निरीक्षण करून अळ्या आढल्यास वेचून नस्त करावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 12160 Advisory Date :-10/7/2014 11:22:00 PM
124 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional रस शोषण करणाऱ्या किडींच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएत ३०इ सी १३ मिली किंवा असिफेट७५ एस पी ८ ग्राम प्रती १० लिटर पाण्यात फवारावे .एकाच एक औषधी फवारणे टाळावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 12160 Advisory Date :-10/7/2014 11:13:00 PM
125 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional रस शोषण करणाऱ्या किडींच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएत ३०इ सी १३ मिली किंवा असिफेट७५ एस पी ८ ग्राम प्रती १० लिटर पाण्यात फवारावे .एकाच एक औषधी फवारणे टाळावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 12160 Advisory Date :-10/7/2014 11:13:00 PM
126 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन;- चक्री भूंगाचा नियंत्रणाकरीता टाथझोफौसस ४०EC मिली प्रती १० लिटर पाण्यात आणि पीकाचा वाढीच्या अवस्थेत उंट अरी आढल्यास एनडा काझाबार्क १५.८ EC ६-७ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळुन फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12122 Advisory Date :-10/2/2014 7:38:00 PM
127 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस;- किडीच्या नियंत्रणाकरीता एकाच कीटनाशकाची वारंवार फवारणी करू नये. नत्रयुक्त खाताचा अतिरिक्त वापर टारावा. अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा व पिक तणमुक्त ठेवावें.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12122 Advisory Date :-10/2/2014 7:18:00 PM
128 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन;- किडीच्या नियंत्रणाकरीता फिप्रोनील ५ सक ३० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळुन फवारावे. एकाच कीटनाशकाची वारंवार फवारणी करू नये.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12121 Advisory Date :-9/29/2014 10:54:00 PM
129 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस; किडीच्या नियंत्रणाकरीता क्लोयोनिदिन ५० वडग २ मम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळुन फवारावे. कीटनाशकाची वारंवार फवारणी करू नये.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12121 Advisory Date :-9/29/2014 10:44:00 PM
130 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीनवरील चक्रभुंगा नियंत्रणाकरिता ट्रायझोफोस ४० इ सी १२.५ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात फवारावे .उंट अळी व पाने खाणारी अळी नियंत्रणाकरिता इंडोक्झाकार्ब १५.८ इ सी ७मिलि प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 12121 Advisory Date :-9/25/2014 8:27:00 PM
131 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस पिकावरील रस शोषणाऱ्या किडी नियंत्रणाकरिता फिप्रोनील ५ एस सी ३० मिली किंवा प्रोपेनोफोस ५०इ सी २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 12121 Advisory Date :-9/25/2014 8:18:00 PM
132 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस पिकावरील रस शोषणाऱ्या किडी नियंत्रणाकरिता फिप्रोनील ५ एस सी ३० मिली किंवा प्रोपेनोफोस ५०इ सी २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 12121 Advisory Date :-9/25/2014 8:18:00 PM
133 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस पिकावरील रस शोषणाऱ्या किडी नियंत्रणाकरिता फिप्रोनील ५ एस सी ३० मिली किंवा प्रोपेनोफोस ५०इ सी २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 12121 Advisory Date :-9/25/2014 8:18:00 PM
134 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस पिकावरील रस शोषणाऱ्या किडी नियंत्रणाकरिता फिप्रोनील ५ एस सी ३० मिली किंवा प्रोपेनोफोस ५०इ सी २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 12121 Advisory Date :-9/25/2014 8:18:00 PM
135 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीनवरील चक्रभूंगा नियंत्रणाकरिता डायमिथोएट ३०एस सी १० मिली किंवा ट्रायझोफोस ४० इसी १६ मिली किंवा इथोफेनाप्रोक्स ५२ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात फवारावे. किडींचा प्रादुर्भाव कमी असेल तर नुकसान ग्रस्त झाडे मुळासकट उपटून फेकावे .व शेत तणमुक्त ठेवावे .
Roman Script
Total No of Farmer : - 12116 Advisory Date :-9/22/2014 9:50:00 PM
136 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीनवरील पाने खाणारी अळी प्रती मीटर२ आढळत असेल तर क्विनोल्फोस २५इ सी ३० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात फवारावे किंवा जर ३ ते ४ अळी प्रती मीटर ओळीत आढळत असेल तर लामडा सायाहालोथ्रीन५इसि ६मिलि किंवा इंडोकझाकार्ब १४.५ एस सी ६मिलि किंवा स्पिनोसाद ४५एस सी ५मिलि किंवा इमामेक्तीने बेन्झोईत५एस जी ४ग्रम प्रती १०लि पाण्यातफवारावe
Roman Script
Total No of Farmer : - 12116 Advisory Date :-9/22/2014 9:39:00 PM
137 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीनवरील उंटअळीनियंत्रणाकरिता क्लोरोपायारीफोस २० इ सी १.५ लिटर प्रती हेक्टर किंवा क्विनोल्फोस २५ इ सी १.५लिटर प्रती हेक्टर कोरड्या वातावरणात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 12116 Advisory Date :-9/22/2014 9:26:00 PM
138 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कपाशीचे झाडाच्या खालच्या बाजूची पाने आकसलेली कोकडलेली व पानाच्या कडा पिवळसर रंगाच्या झाल्या असेल किंवा २०झाडापैकि ५ झाडे प्रादुर्भावग्रस्त असेल तर असिफेट ७५%एस पी २ग्रम किंवा बुप्रोफेझीन २५% एस सी १ मिली प्रती लि पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 12116 Advisory Date :-9/22/2014 9:19:00 PM
139 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापसावरील पिठ्याढेकुण एका एकरात २० पेक्षा जास्त झाडे प्रादुर्भावग्रस्त आढळून आल्यास असिफेट७५%एस पी २ग्रम प्रती लि पाण्यात मिसळून प्रादुर्भाव ग्रस्त झाडावर फवारावे .शेताच्या बांधावरील गाजरगवत व इतर गवत व किडीच्या खाद्य वनस्पतीचा नाश करावा
Roman Script
Total No of Farmer : - 12116 Advisory Date :-9/22/2014 9:11:00 PM
140 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीनवरील चक्रभूंगा नियंत्रणाकरिता ट्रायाझोफोस ४०इ सी १२.५मिलि पाण्यात फवारावे तसेच उंट अळी नियंत्रणाकरिता प्रोफेनोफोस ५०इ सी २० मिली प्रती १०लि पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 12114 Advisory Date :-9/18/2014 8:12:00 PM
141 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional रस शोषण करणाऱ्या किडी जसे पांढरीमाशी ,तुडतुडे,फुलकिडे नियंत्रणासाठी कलोठीनिडीन५०डब्लू डी जी २मिलि किंवा बुप्रोफेन्झीन २५एस सी प्रती १० लि पाण्यात मिसळून फवारावे .एकाच कीटकनाशकाची वारंवार फवारणी टाळावी .नत्रयुक्त खताचा अतिरिक्त वापर टाळावा
Roman Script
Total No of Farmer : - 12114 Advisory Date :-9/18/2014 8:04:00 PM
142 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस पिकावरील पांढरीमाशी,फुलकीडे नियंत्रणाकरीता फिप्रोनील५ एस जी 30 मिली प्रती १० ली पाण्यात मिसळुन फवारावे.नत्रयुक्त खताची फवारणी टाळावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 12116 Advisory Date :-9/15/2014 2:26:00 PM
143 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापूस पिकावरील पांढरीमाशी,फुलकीडे नियंत्रणाकरीता फिप्रोनील५ एस जी 30 मिली प्रती १० ली पाण्यात मिसळुन फवारावे.नत्रयुक्त खताची फवारणी टाळावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 12116 Advisory Date :-9/15/2014 2:25:00 PM
144 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन वरील पिवळा मोझाक रस शोषणाऱ्या किडीमार्फत पसरतो त्यांच्या नियंत्रणाकरीता डायमिथोएट30%किंवा मिथिल डेमेटोन १०मिली १०ली पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 12115 Advisory Date :-9/12/2014 12:22:00 AM
145 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कापुसावरील मर रोग व्यवस्थापनाकरिता शेतात चर खोदून पाण्याचा निचरा करावा.कॉपर ऑक्झीक्लोराईड २५ग्रा व युरिया १००ग्रा १०ली.पाण्यात मिसळुन बाधित झाडाच्या मुळाच्या भोवती १००मीली प्रती झाड टाकावे.मुलुल झाडांच्या बुन्ध्याजवळ पायाने दाबावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12114 Advisory Date :-9/10/2014 5:57:00 PM
146 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional सोयाबीनवरील पानेखाणारी अळी व उंटअळी यांच्या नियंत्रणाकरीता ट्रायझोफोस ४० ईसी १२.५ मीलीकिंवा प्रोफेनोफोस ५० ईसी २० मिली प्रती १०ली पाण्यात मिसळून फवारावी पॉवर पाम्पाकरिता दोज तिप्पट करावा
Roman Script
Total No of Farmer : - 12114 Advisory Date :-9/4/2014 6:06:00 PM
147 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional कापुसावरील तुडतुडे व पांढरीमाशी यांच्या नियंत्रणाकरीता असितामिप्रिड २० एस.पी . २ ग्राम प्रती १० ली.पाण्यात मिसळून फवारणी करावी .
Roman Script
Total No of Farmer : - 12114 Advisory Date :-9/4/2014 5:58:00 PM
148 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional कापुसावरील तुडतुडे व पांढरीमाशी यांच्या नियंत्रणाकरीता असितामिप्रिड २० एस.पी . २ ग्राम प्रती १० ली.किंवा प्रोफेनोफोस५० ई.सी @२० मी लि प्रती १० लि . .पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. सोयाबीन वरील चक्रभूंगा करिता ट्रायझोफोस४० ई सी @१२.५ मिली प्रती १० लि पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12114 Advisory Date :-9/1/2014 8:02:00 PM
149 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional सोयाबीनवरील पानेखाणारी अळी व उंटअळी यांच्या नियंत्रणाकरीता ट्रायझोफोस ४० ईसी 12.5 मीली प्रती १०ली or profenophos 50 EC @ 20ml/10 lit. पाण्यात मिसळून फवारावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12114 Advisory Date :-9/1/2014 7:48:00 PM
150 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional सोयाबीनवरील पानेखाणारी अळी व उंटअळी यांच्या नियंत्रणाकरीता ट्रायझोफोस ४० ईसी १६ मीली प्रती १०ली पाण्यात मिसळून फवारावी :
Roman Script
Total No of Farmer : - 12113 Advisory Date :-8/28/2014 6:24:00 PM
151 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional सोयाबीनवरील पानेखाणारी अळी व उंटअळी यांच्या नियंत्रणाकरीता ट्रायझोफोस ४० ईसी १६ मीली प्रती १०ली पाण्यात मिसळून फवारावी :
Roman Script
Total No of Farmer : - 12113 Advisory Date :-8/28/2014 6:24:00 PM
152 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional सोयाबीनवरील पानेखाणारी अळी व उंटअळी यांच्या नियंत्रणाकरीता ट्रायझोफोस ४० ईसी १६ मीली प्रती १०ली पाण्यात मिसळून फवारावी :
Roman Script
Total No of Farmer : - 12113 Advisory Date :-8/28/2014 6:24:00 PM
153 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional कापुसावरील तुडतुडे व पांढरीमाशी यांच्या नियंत्रणाकरीता असितामिप्रिड २० एस.पी . 4 ग्राम प्रती १० ली.पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12115 Advisory Date :-8/28/2014 6:09:00 PM
154 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional सोयाबीनवरील पानेखाणारी अळी व उंटअळी यांच्या नियंत्रणाकरीता ट्रायझोफोस ४० ईसी १६ मीली प्रती १०ली पाण्यात मिसळून फवारावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 12113 Advisory Date :-8/22/2014 2:39:00 PM
155 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional सोयाबीनवरील पानेखाणारी अळी व उंटअळी यांच्या नियंत्रणाकरीता ट्रायझोफोस ४० ईसी १६ मीली प्रती १०ली पाण्यात मिसळून फवारावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 12113 Advisory Date :-8/22/2014 2:38:00 PM
156 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional कापुसावरील तुडतुडे व पांढरीमाशी यांच्या नियंत्रणाकरीता असितामिप्रिड २० एस.पी . २० ग्राम प्रती १० ली.पाण्यात मिसळून फवारणी करावी .
Roman Script
Total No of Farmer : - 12113 Advisory Date :-8/22/2014 2:27:00 PM
157 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional जे बिगर कर्जदार शेतकरी हवामानआधारित पिक विमा योजनेचा लाभ घेवू शकले नाहीत त्यांनी राष्ट्रीय पिक विमा योजनेचा ३१ जुलैपूर्वी लाभ घ्यावा
Roman Script
Total No of Farmer : - 10451 Advisory Date :-7/17/2014 11:53:00 AM
158 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional राष्ट्रीय पिक विमा कार्याक्रमातंर्गत खरीप हंगाम २०१४ साठी हवामान आधारित पिक विमा योजना पांढरकवडा उपविभागात पथदर्शक स्वरूपात राबविण्यात येत आहे. उडीद, मुग, सोयाबीन, कापूस, या पिकासाठी ही विमा योजना असून शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने या पिक विमा योजनेत ३० जून२०१४ पर्यंत सहभागी व्हावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 10759 Advisory Date :-6/23/2014 5:47:00 PM
159 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 796 Advisory Date :-2/14/2014 4:10:00 PM
160 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 796 Advisory Date :-2/14/2014 7:13:00 AM
161 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 796 Advisory Date :-2/14/2014 7:08:00 AM
162 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 394 Advisory Date :-2/14/2014 7:03:00 AM
163 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 394 Advisory Date :-2/14/2014 6:59:00 AM
164 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MAREGAON
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 368 Advisory Date :-2/14/2014 6:54:00 AM
165 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MAREGAON
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 368 Advisory Date :-2/14/2014 6:50:00 AM
166 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 374 Advisory Date :-2/14/2014 6:44:00 AM
167 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 374 Advisory Date :-2/14/2014 6:39:00 AM
168 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरबरा पिकावरील मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 2 Advisory Date :-2/12/2014 8:08:00 AM
169 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरबरा पिकावरील मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-2/12/2014 8:02:00 AM
170 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 796 Advisory Date :-2/12/2014 7:57:00 AM
171 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 796 Advisory Date :-2/12/2014 7:53:00 AM
172 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 394 Advisory Date :-2/12/2014 7:48:00 AM
173 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 394 Advisory Date :-2/12/2014 7:43:00 AM
174 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MAREGAON
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 368 Advisory Date :-2/12/2014 7:37:00 AM
175 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MAREGAON
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 368 Advisory Date :-2/12/2014 7:33:00 AM
176 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 374 Advisory Date :-2/12/2014 7:28:00 AM
177 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 374 Advisory Date :-2/12/2014 7:23:00 AM
178 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरबरा पिकावरील घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-2/7/2014 12:38:00 AM
179 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरबरा पिकावरील मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-2/7/2014 12:33:00 AM
180 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 796 Advisory Date :-2/7/2014 12:25:00 AM
181 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 796 Advisory Date :-2/7/2014 12:19:00 AM
182 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 394 Advisory Date :-2/7/2014 12:12:00 AM
183 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 394 Advisory Date :-2/7/2014 12:05:00 AM
184 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 394 Advisory Date :-2/6/2014 11:53:00 PM
185 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 394 Advisory Date :-2/6/2014 11:53:00 PM
186 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MAREGAON
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 368 Advisory Date :-2/6/2014 10:32:00 PM
187 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MAREGAON
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 368 Advisory Date :-2/6/2014 10:27:00 PM
188 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 374 Advisory Date :-2/6/2014 10:19:00 PM
189 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 374 Advisory Date :-2/6/2014 10:13:00 PM
190 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 390 Advisory Date :-2/4/2014 11:07:00 PM
191 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 390 Advisory Date :-2/4/2014 11:01:00 PM
192 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MAREGAON
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 364 Advisory Date :-2/4/2014 10:55:00 PM
193 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MAREGAON
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 364 Advisory Date :-2/4/2014 10:45:00 PM
194 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 371 Advisory Date :-2/4/2014 5:40:00 PM
195 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरबरा पिकावरील मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-1/31/2014 10:18:00 PM
196 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 794 Advisory Date :-1/31/2014 10:10:00 PM
197 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 794 Advisory Date :-1/31/2014 10:05:00 PM
198 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: WANI
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 392 Advisory Date :-1/31/2014 10:00:00 PM
199 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MAREGAON
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषी अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 366 Advisory Date :-1/31/2014 9:34:00 PM
200 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: MAREGAON
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषी अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 366 Advisory Date :-1/31/2014 9:27:00 PM
201 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे उपविभागीय कृषी अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 372 Advisory Date :-1/31/2014 9:22:00 PM
202 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR
Hindi
English
Regional हरबरा पिकावरील मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषी अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 372 Advisory Date :-1/31/2014 9:14:00 PM
203 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 848 Advisory Date :-1/29/2014 12:08:00 AM
204 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 848 Advisory Date :-1/29/2014 12:06:00 AM
205 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 848 Advisory Date :-1/28/2014 11:44:00 PM
206 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 2 Advisory Date :-1/25/2014 10:48:00 PM
207 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional हरबरा पिकावरील घाटे आळी- किडीचा प्रादुर्भाव आढ़ळूण आला नाही. तरी पिकाचे नीयमीत सर्वेक्षण करुन कीडीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 849 Advisory Date :-1/25/2014 10:40:00 PM
208 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block: KELAPUR, MAREGAON, WANI, ZARI JAMNI
Hindi
English
Regional हरबरा पिकावरील मर रोग: मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script
Total No of Farmer : - 849 Advisory Date :-1/25/2014 10:33:00 PM
209 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरबरा पिकावरील घाटे अळी /हेलीकोवरपा नियंत्रनाकरीता इंडोएक्सकारब 14.5एसी @ 0.50 मिली आणि ईमामेक्टीन बेनझोएट 5% @ 2ग्रॅम प्रती 10 लिटर पाण्यात फवारणी करावी व अंडी पुंजके अळी गोळा करून नायनाट करावे . उपविभागीय कृषी अधिकारी पांढरकवडा
Roman Script