mKisan User Profile
Name:    Mr. AJAY DEVIDASJI KULKARNI
Level:   State Level
Department:   Sub Division
Sector:   AGRICULTURE
Designation:   Sub Divisional Agriculture Officer,General
Location:   AMRAVATI, MAHARASHTRA,ACHALPUR,Amravati,
Advisory Sent: 326
Farmers Benefitted: 1886124
SNo. Advisory Details
1 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घाटे अळीच्या व्यवस्थापणासाठी ईथीओन ५० ई. सी. @ ५ मिली किंवा लेमडा सायलोथ्रिन ५ ई. सी. @ ८-१० मिली प्रति १० लि. पाण्यात फ़वारावे. मररोगग्रस्त झाडे दिसताच उपटुन नष्ट करावी.SDAO अचलपूर.
Roman Script
Total No of Farmer : - 33652 Advisory Date :-2/3/2017 6:19:00 PM
2 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घाटे अळीच्या व्यवस्थापणासाठी ईथीओन ५० ई. सी. @ ५ मिली किंवा लेमडा सायलोथ्रिन ५ ई. सी. @ ८-१० मिली प्रति १० लि. पाण्यात फ़वारावे. मररोगग्रस्त झाडे दिसताच उपटुन नष्ट करावी SDAO Achalpur.
Roman Script
Total No of Farmer : - 33638 Advisory Date :-1/11/2017 4:45:00 PM
3 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुरीवरिल शेगा पोखरणार्या अळ्यान्च्या व्यवस्थापण इमामेक्टिन बेनझोएट ५ एस्. जी. @ ३ ग्र. प्रति १० लि पाण्यात फ़वारुण करावे.S.D.A.O.Achalpur
Roman Script
Total No of Farmer : - 33682 Advisory Date :-11/24/2016 1:37:00 PM
4 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुरीवरिल शेगा पोखरणार्या अळ्यान्च्या व्यवस्थापणासाठी इथिओन ५० इ सी २० मिलि किवा लामडा सायालोथ्रीन ५ इ सी १०-१२ मिली १० लि. पाण्यात फ़वारावे. sdao Achalpur
Roman Script
Total No of Farmer : - 33679 Advisory Date :-11/7/2016 12:46:00 PM
5 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कपासीवरिल रस शोषन करणारया किडीच्या व्यवस्थापणासाठी फ़्लोनिकामिड ५० % ०.४ ग्र किवा ब्युप्रोफ़ेझीन २५% २ मिलि प्रति लिटर पाण्यात फ़वारावे.sdao.achalpur.
Roman Script
Total No of Farmer : - 33676 Advisory Date :-10/26/2016 11:16:00 AM
6 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तुरीवरिल हेलीकोव्हर्पाच्या व्यवस्थापणासाठी प्रति हे ५०० मिलि एच. एन. पि.व्हि. किवा ५% निम्बोळी अर्क फ़वारावे.s.d.a.o.Achalpur
Roman Script
Total No of Farmer : - 33677 Advisory Date :-10/21/2016 2:06:00 PM
7 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कपासीवर मावा, तुडतुडे, पान्ढरीमाशी व फुलकिडेचा आ. नु. पा. पेक्षा जास्त प्रादुर्भाव असल्यास बुप्रोफेझीन २५ % @ २ मिलि प्रति लि पाण्यात फवारणी करावी s.d.a.o.achalpur
Roman Script
Total No of Farmer : - 33676 Advisory Date :-10/13/2016 11:40:00 AM
8 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional गुलाबी बोन्ड अळिवर लक्ष ठेवावे. डोमकळीचे निरिक्षण करावे व आढळल्यास ति काढुन नष्ट करावी. हेक्टरी ५ कामगन्ध सापळे लावुन सर्वेक्षण करावे. व्यवस्थापणाकरीता ट्रायकोकार्डचा वापर करावा.Sdao Achalpur
Roman Script
Total No of Farmer : - 33676 Advisory Date :-10/4/2016 11:30:00 AM
9 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पिकाचे निरिक्शन करा पान्ढरी माशि आ. नु. पा. च्यावर असल्यास स्पायरोमेसिफेन २२.९ एस सि ८ मिलि प्रति १० लि पाण्यात फवारणी करावी S.D.A.O.Achalpur
Roman Script
Total No of Farmer : - 33675 Advisory Date :-9/26/2016 11:35:00 AM
10 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional रस शोशक रस शोशक किडीनचा जास्त प्रादुभाव दिसुन आल्यास व्यवस्थापणासाठी बुफ्रोफ़ेझिन २५ एससि २० मिलि १० लि पाण्यात फवारावे. SDAO ACHALPUR
Roman Script
Total No of Farmer : - 33672 Advisory Date :-9/19/2016 11:42:00 AM
11 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional फुलकिड्याचा जास्त प्रादुभाव दिसुन आल्यास व्यवस्थापणासाठी फिप्रोनिल ५ टक्के प्रवाही ३० मिली १० लि पाण्यात फवारावे. उपविभागीय अधिकारी अचलपूर.
Roman Script
Total No of Farmer : - 33645 Advisory Date :-9/12/2016 3:54:00 PM
12 Advisory Type :2
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबिनवर पाने खाणार्या अळ्याचा प्रादुर्भाव जास्त असल्यास लगेच इन्डोक्झाकार्ब १४.५ एस सी ६ मिलि प्रति १० लि पाण्यात फवारावे. उप विभागीय कृषी अधिकारी अचलपूर
Roman Script
Total No of Farmer : - 33671 Advisory Date :-9/8/2016 3:35:00 PM
13 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयबीन पिकावरउंटअळीचा जास्त प्रमाणात प्रदुर्भाव असल्यास प्रोफेनोफोस ५० टक्के प्रवाही २० मिली प्रती १० पाणी ची फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 33671 Advisory Date :-8/22/2016 10:55:00 AM
14 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional पांढऱ्या माशीच्या व्यवस्थापनाकरीता सोयाबिन व कपाशी पीकामध्ये पिवळे चिकट सापळे हेक्टरी १० ते १२ या प्रमाणात लावावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 15296 Advisory Date :-8/11/2015 1:35:00 PM
15 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional चक्रभृंगाचा १० % व ऊंटअळी 2 प्रति मीटर पेक्ष्या जास्त प्रादुर्भाव आढळल्यास प्रोपेनोफॉस ५० ई सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे आणि तम्बाखूची पाने खानारी अळी (४ प्रति मीटर) व ऊंटअळी (2 प्रति मीटर) ओळीत दिसून आल्यास एन्डोक्साकार्ब १५.८ ई सी ७ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 15272 Advisory Date :-8/10/2015 9:38:00 PM
16 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional रस शोषणाऱ्या किडींची (तुडतुडे, पांढरी माशी, फुलकीडी इ.) संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास फ्लूनिकामाइड ५० डब्लू जी १० ग्राम किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे. मिलीबग आढळून आल्यास गाजरगवताचा व इतर धुऱ्या लगतच्या तनांचा नायनाट करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 15297 Advisory Date :-8/10/2015 9:22:00 PM
17 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional चक्रभृंगाचा १० % व ऊंटअळी 2 प्रति मीटर पेक्ष्या जास्त प्रादुर्भाव आढळल्यास प्रोपेनोफॉस ५० ई सी २० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे आणि तम्बाखूची पाने खानारी अळी (४ प्रति मीटर) व ऊंटअळी (2 प्रति मीटर) ओळीत दिसून आल्यास एन्डोक्साकार्ब १५.८ ई सी ७ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 14084 Advisory Date :-8/7/2015 8:59:00 AM
18 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional चक्रभृंगाचा १० % पेक्ष्या जास्त प्रादुर्भाव आढळल्यास ट्रायझोफॉस ४० ई सी १३ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे आणि ऊंटअळी 2 प्रति मीटर व तम्बाखूची पाने खानारी अळी ४ प्रति मीटर ओळीत दिसून आल्यास एन्डोक्साकार्ब १५.८ ई सी ७ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 13872 Advisory Date :-8/6/2015 9:04:00 AM
19 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कपाशीवरिल रोपे कुरतळणारी अळी, कळी मैस, पाणी जमीनीवरचे नाकतोडे आढळल्यास कपाशीवर क्लोरोपायरी फॉस २०% प्रवाही ३७.५० मीली या किटकनाशकाची १० लीटर पाण्यात घेवुन फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 13847 Advisory Date :-8/6/2015 8:56:00 AM
20 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकामध्ये चक्रभृंगा आणि ऊंटअळी चा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे तरी पिकाची काळजीपूर्वक तपासणी करावी आणि जर चक्रभृंगाचा १० % पेक्ष्या जास्त प्रादुर्भाव आढळल्यास ट्रायझोफॉस ४० ई सी १३ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे आणि ऊंटअळी ४ प्रति मीटर ओळीत दिसून आल्यास एन्डोक्साकार्ब ७ मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 13853 Advisory Date :-8/3/2015 12:47:00 PM
21 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional २ ते ३ तीन ऊंट अळी प्रति पान आढळून आल्यास त्या हाताने वेचुन नस्ट कराव्यात. तम्बाखूची पाने खानारी अळी आणि हिरव्या अळीच्या नियंत्रणासाठी शेतात ४ ते ५ प्रति एकर कामगंधे सापळे लावावे. तसेच चक्री भुंग्याचा प्रादुर्भाव असल्यास पाने कोमजलेली किंवा वाळलेली दिसून येईल तेव्हा प्रादुर्भाव ग्रस्त भाग तोडून नस्ट करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11277 Advisory Date :-7/30/2015 3:16:00 PM
22 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional मानसून पूर्व कपासीमध्ये फुलकीडींची संख्या वाढतांना दिसून येत आहे. जर ही संख्या प्रति पान १० पेक्ष्या जास्त आढळून आल्यास असीफेट ५० ई सी २० मिली किंवा फिप्रोनिल ५ एस सी ३० मिली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 11303 Advisory Date :-7/30/2015 2:24:00 PM
23 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तम्बाखूची पाने खानारी अळी आणि हिरव्या अळीच्या नियंत्रणासाठी शेतात ४ ते ५ प्रति एकर कामगंधे सापळे लावावे. अंडिपुंज शोधून नस्ट करा. तसेच शेतात पक्षी थाम्बे उभारावे. चक्री भुंग्याचा प्रादुर्भाव असल्यास पाने कोमजलेली किंवा वाळलेली दिसून येईल तेव्हा प्रादुर्भाव ग्रस्त भाग तोडून नस्ट करावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 11187 Advisory Date :-7/27/2015 12:43:00 PM
24 Advisory Type :3
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional बीटी बियाण्यास रासायनिक कीटकनाशक लावले असल्यामुळे सुरुवाठीच्या पिक अवस्तेत रासायनिक कीटकनाशकाचा वापर करू नये केल्यास मित्र किडीला हानी कारक ठरते सुरुवातीला मित्र कीटकांची संख्या जास्त असल्यामुळे किडींची संख्या नियंत्रणात ठेवते
Roman Script
Total No of Farmer : - 11186 Advisory Date :-7/26/2015 1:27:00 PM
25 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, HORTICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English There gap in rain so give protective irrigation, if possible prepare ridges or BBF in fields
Regional सध्या पावसात खंड असल्याने पिकांना हलके पाणी द्यावे, शक्यतो पिकात स-या, रूंद वरंबे सरी पाडावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 10254 Advisory Date :-7/4/2015 10:39:00 PM
26 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional भारतीय हवामान खात्याचा माहितीनुसार पुढील तीन दिवस अमरावती जिल्यात पावसाची शकयता नसून कमाल तापमान ३४ डिग्री से. राहील .
Roman Script
Total No of Farmer : - 10253 Advisory Date :-7/3/2015 2:13:00 PM
27 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional भारतीय हवामान खात्याचा माहितीनुसार पुढील तीन दिवस अमरावती जिल्यात पावसाची शकयता नसून कमाल तापमान ३४ डिग्री से. राहील .
Roman Script
Total No of Farmer : - 2 Advisory Date :-7/3/2015 2:10:00 PM
28 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional शेतकर्यानी पिकाची मशागत व पेरणी उतारास आडवी करवी. २. कपाशी पिकाची लागवड रुंद सरी वरंबा पद्दतीने करावी. तसेच सोयाबीन व तूर पिकाची पट्टा पेर पद्दतीने करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3 Advisory Date :-6/23/2015 3:07:00 PM
29 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional शेतकर्यानी पिकाची मशागत व पेरणी उतारास आडवी करवी. २. कपाशी पिकाची लागवड रुंद सरी वरंबा पद्दतीने करावी. तसेच सोयाबीन व तूर पिकाची पट्टा पेर पद्दतीने करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8752 Advisory Date :-6/23/2015 3:04:00 PM
30 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional शेतकर्यानी पिकाची मशागत व पेरणी उतारास आडवी करवी. २. कपाशी पिकाची लागवड रुंद सरी वरंबा पद्दतीने करावी. तसेच सोयाबीन व तूर पिकाची पट्टा पेर पद्दतीने करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3 Advisory Date :-6/23/2015 3:02:00 PM
31 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional शेतकर्यानी पिकाची मशागत व पेरणी उतारास आडवी करावी . २. कपाशी पिकाची लागवड रुद सरी वरंबा पद्दतीने करावी . तसेच सोयाबीन व तूर पिकाची पट्टा पेर पद्दतीने करावी .
Roman Script
Total No of Farmer : - 3 Advisory Date :-6/20/2015 10:04:00 PM
32 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional शेतकऱ्यांनी पिकाची मशागत व पेरणी उतारास आडवी करावी. २. कपाशी पिकाची लागवड रुंद सरी वरंबा पद्दतीने करावी. तसेच सोयाबीन व तूर पिकाची पट्टा पेर पद्दतीने करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-6/20/2015 4:40:00 PM
33 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional शेतकऱ्यांनी पिकाची मशागत व पेरणी उतारास आडवी करावी. २. कपाशी पिकाची लागवड रुंद सरी वरंबा पद्दतीने करावी. तसेच सोयाबीन व तूर पिकाची पट्टा पेर पद्दतीने करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 8748 Advisory Date :-6/20/2015 4:36:00 PM
34 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional शेतकऱ्यांनी पिकाची मशागत व पेरणी उतारास आडवी करावी. २. कपाशी पिकाची लागवड रुंद सरी वरंबा पद्दतीने करावी. तसेच सोयाबीन व तूर पिकाची पट्टा पेर पद्दतीने करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 2 Advisory Date :-6/20/2015 4:34:00 PM
35 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional शेतकऱ्यांनी पिकाची मशागत व पेरणी उतारास आडवी करावी. २. कपाशी पिकाची लागवड रुंद सरी वरंबा पद्दतीने करावी . तसेच सोयाबीन व तूर पिकाची पट्टा पेर पद्दतीने करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 2 Advisory Date :-6/11/2015 2:54:00 PM
36 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन बियाण्याची उगवण क्षमता तपासणी करुनच बियाण्याची पेरणी करावी तसेच पेरणी पूर्वी कार्बोक्सीन + थायरम २-३ ग्राम किवा ट्रायकोडर्मा ६ ग्राम प्रती किलो प्रमाणे बुर्शीनासाकाची बिजप्रकीया करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3 Advisory Date :-6/11/2015 2:51:00 PM
37 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional शेतकऱ्यांनी पिकाची मशागत व पेरणी उतारास आडवी करावी. २. कपाशी पिकाची लागवड रुंद सरी वरंबा पद्दतीने करावी . तसेच सोयाबीन व तूर पिकाची पट्टा पेर पद्दतीने करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 8710 Advisory Date :-6/11/2015 2:42:00 PM
38 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional शेतकऱ्यांनी पिकाची मशागत व पेरणी उतारास आडवी करावी. २. कपाशी पिकाची लागवड रुंद सरी वरंबा पद्दतीने करावी . तसेच सोयाबीन व तूर पिकाची पट्टा पेर पद्दतीने करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 3 Advisory Date :-6/11/2015 2:38:00 PM
39 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कपाशीची लागवड करतांना कापूस + तूर ६:१ किवा ८:२ तसेच कापूस + सायाबीन १:१ या आंतरिक पद्दतीने लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2 Advisory Date :-6/9/2015 4:56:00 PM
40 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कपाशीची लागवड करतांना कापूस + तूर ६:१ किवा ८:२ तसेच कापूस + सायाबीन १:१ या आंतरिक पद्दतीने लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-6/9/2015 4:45:00 PM
41 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कपाशीची लागवड करतांना कापूस + तूर ६:१ किवा ८:२ तसेच कापूस + सायाबीन १:१ या आंतरिक पद्दतीने लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-6/9/2015 4:40:00 PM
42 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सायाबीन बियाण्याची उगवण क्षमता तपासणी करुनच बियाण्याची पेरणी करावी तसेच पेरणी पूर्वी कार्बोक्सीन + थायरम २-३ ग्राम किवा ट्रायकोडर्मा ६ ग्राम प्रती किलो प्रमाणे बुरशीनाशकाची बीजप्रक्रिया करावी .
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-6/9/2015 4:25:00 PM
43 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीची लागवड करतांना कापूस + तूर ६:१ किवा ८:२ तसेच कापूस + सायाबीन १:१ या आंतरिक पद्दतीने लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8697 Advisory Date :-6/9/2015 4:16:00 PM
44 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कपाशीची लागवड करतांना कापूस + तूर ६:१ किवा ८:२ तसेच कापूस + सायाबीन १:१ या आंतरिक पद्दतीने लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-6/9/2015 4:11:00 PM
45 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कपाशीची लागवड करतांना कापूस + तूर ६:१ किवा ८:२ तसेच कापूस + सायाबीन १:१ या आंतरिक पद्दतीने लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 9 Advisory Date :-6/9/2015 4:07:00 PM
46 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कपाशीची लागवड करतांना कापूस + तूर ६:१ किवा ८:२ तसेच कापूस + सायाबीन १:१ या आंतरिक पद्दतीने लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-6/9/2015 3:58:00 PM
47 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ANJANGAON S
Hindi
English Phytopthora Disease management Spray Metalaxyl MZ @ 0.2 % or Allite @ 0.2%. Copper fungicides are used as foliar spray, drenching of basins and as trunk paste.
Regional फायटोपथेरा रोगाकरीता Metalaxyl MZ @ 0.2 % किंवा Allite @ 0.2%. ची फवारणी करावी. संत्रा झाडावर कॉपर बुरशी नाशकाची फवारणी करावी. तसेच झाडाच्या बुन्द्याची द्रेन्चींग करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3050 Advisory Date :-3/2/2015 1:49:00 PM
48 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR
Hindi
English Phytopthora Disease management Spray Metalaxyl MZ @ 0.2 % or Allite @ 0.2%. Copper fungicides are used as foliar spray, drenching of basins and as trunk paste.
Regional फायटोपथेरा रोगाकरीता Metalaxyl MZ @ 0.2 % किंवा Allite @ 0.2%. ची फवारणी करावी. संत्रा झाडावर कॉपर बुरशी नाशकाची फवारणी करावी. तसेच झाडाच्या बुन्द्याची द्रेन्चींग करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2302 Advisory Date :-3/2/2015 1:46:00 PM
49 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional संत्रा झाडावरील फायटोपथेरा रोगाकरीता Metalaxyl MZ @ 0.2 % किंवा Allite @ 0.2%. ची फवारणी करावी. संत्रा झाडावर कॉपर बुरशी नाशकाची फवारणी करावी. तसेच झाडाच्या बुद्यांची द्रेचींग करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 727 Advisory Date :-3/2/2015 1:40:00 PM
50 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ANJANGAON S
Hindi
English Leaf minor Spraying the plants with Methyl Demeton (0.03%) and Phosphamidon (0.035%) at the emergence of new leaves is highly beneficial. Application of Phorate 10 G (2.5 kg a.i./ha) applied one day before planting is effective in
Regional संत्रा पिकामध्ये नवती फुटण्याच्या काळामध्ये नागअळी करिता Methyl Demeton (0.03%) आणि Phosphamidon (0.035%) ची फवारणी करावी. तसेच नवीन संत्रा झाडांची लागवड करण्याच्या एक दिवस अगोदर Phorate 10 G (2.5 kg a.i./ha) टाकावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3046 Advisory Date :-2/25/2015 3:18:00 PM
51 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR
Hindi
English Leaf minor Spraying the plants with Methyl Demeton (0.03%) and Phosphamidon (0.035%) at the emergence of new leaves is highly beneficial. Application of Phorate 10 G (2.5 kg a.i./ha) applied one day before planting is effective in
Regional संत्रा पिकामध्ये नवती फुटण्याच्या काळामध्ये नागअळी करिता Methyl Demeton (0.03%) आणि Phosphamidon (0.035%) ची फवारणी करावी. तसेच नवीन संत्रा झाडांची लागवड करण्याच्या एक दिवस अगोदर Phorate 10 G (2.5 kg a.i./ha) टाकावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2301 Advisory Date :-2/25/2015 3:15:00 PM
52 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English Leaf minor Spraying the plants with Methyl Demeton (0.03%) and Phosphamidon (0.035%) at the emergence of new leaves is highly beneficial. Application of Phorate 10 G (2.5 kg a.i./ha) applied one day before planting is effective in
Regional संत्रा पिकामध्ये नवती फुटण्याच्या काळामध्ये नागअळी करिता Methyl Demeton (0.03%) आणि Phosphamidon (0.035%) ची फवारणी करावी. तसेच नवीन संत्रा झाडांची लागवड करण्याच्या एक दिवस अगोदर Phorate 10 G (2.5 kg a.i./ha) टाकावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 718 Advisory Date :-2/25/2015 3:13:00 PM
53 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English Phytopthora For Phytophthora Disease management Spray Metalaxyl MZ @ 0.2 % or Allite @ 0.2%.
Regional फायटोपथेरा रोगाकरीता Metalaxyl MZ @ 0.2 % किंवा Allite @ 0.2%. ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 690 Advisory Date :-2/21/2015 4:07:00 PM
54 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3 Advisory Date :-2/16/2015 7:01:00 PM
55 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8492 Advisory Date :-2/16/2015 6:59:00 PM
56 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8632 Advisory Date :-2/10/2015 5:50:00 PM
57 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8631 Advisory Date :-2/5/2015 6:45:00 PM
58 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional मोठया अळ्या हताने वेचून नष्ट कराव्यात. घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8638 Advisory Date :-2/3/2015 1:34:00 PM
59 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2 Advisory Date :-2/2/2015 12:48:00 PM
60 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8661 Advisory Date :-2/2/2015 12:45:00 PM
61 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2 Advisory Date :-2/2/2015 12:44:00 PM
62 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ANJANGAON S
Hindi
English 1)Phytophthora Disease management Spray Metalaxyl MZ @ 0.2 % or Allite @ 0.2%. 2)Thrips Spray diamathoate 30 EC @ 2ml or acephate 75 WP @ 1.25 gram or phosalone 35 EC @ 1.5 ml per lt of water at bud burst stage.
Regional "१) फायटोपथेरा रोगाकरीता Metalaxyl MZ @ 0.2 % किंवा Allite @ 0.2%. ची फवारणी करावी. २) फुलकिडे किडिकरिता diamathoate 30 ई.सी. @ २ मी.लि. किंवा acephate 75 डब्लू. पी. @ 1.25 ग्राम किंवा phosalone 35 ई.सी. @ 1.५ मी.लि. प्रती १ लिटर पाण्यामध्ये नवती फुटण्याच्या वेळी फवारणी करावी. "
Roman Script
Total No of Farmer : - 3119 Advisory Date :-1/31/2015 3:32:00 PM
63 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR
Hindi
English 1)Phytophthora Disease management Spray Metalaxyl MZ @ 0.2 % or Allite @ 0.2%. 2)Thrips Spray diamathoate 30 EC @ 2ml or acephate 75 WP @ 1.25 gram or phosalone 35 EC @ 1.5 ml per lt of water at bud burst stage.
Regional "१) फायटोपथेरा रोगाकरीता Metalaxyl MZ @ 0.2 % किंवा Allite @ 0.2%. ची फवारणी करावी. २) फुलकिडे किडिकरिता diamathoate 30 ई.सी. @ २ मी.लि. किंवा acephate 75 डब्लू. पी. @ 1.25 ग्राम किंवा phosalone 35 ई.सी. @ 1.५ मी.लि. प्रती १ लिटर पाण्यामध्ये नवती फुटण्याच्या वेळी फवारणी करावी. "
Roman Script
Total No of Farmer : - 2379 Advisory Date :-1/31/2015 3:30:00 PM
64 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional "१) फायटोपथेरा रोगाकरीता Metalaxyl MZ @ 0.2 % किंवा Allite @ 0.2%. ची फवारणी करावी. २) फुलकिडे किडिकरिता diamathoate 30 ई.सी. @ २ मी.लि. किंवा acephate 75 डब्लू. पी. @ 1.25 ग्राम किंवा phosalone 35 ई.सी. @ 1.५ मी.लि. प्रती १ लिटर पाण्यामध्ये नवती फुटण्याच्या वेळी फवारणी करावी. "
Roman Script
Total No of Farmer : - 346 Advisory Date :-1/31/2015 3:26:00 PM
65 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English 1) Leaf minor Infestation is not up to ET level therefore there is no need to spray chemical spray. Application of NSKE @5%. or Spray Imidacloprid 17.8SL @ 0.5ml/liter of Water. 2) Thrips Spray diamathoate 30 EC @ 2ml or acephate 75 WP @ 1.25 gram or phosalone 35 EC @ 1.5 ml per lt of water at bud burst stage.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-1/31/2015 1:08:00 PM
66 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S
Hindi
English 1) Phytophthora Disease management Spray Metalaxyl MZ @ 0.2 % or Allite @ 0.2%. 2) Thrips Spray diamathoate 30 EC @ 2ml or acephate 75 WP @ 1.25 gram or phosalone 35 EC @ 1.5 ml per lt of water at bud burst stage.
Regional "१) फायटोपथेरा रोगाकरीता Metalaxyl MZ @ 0.2 % किंवा Allite @ 0.2%. ची फवारणी करावी. २) फुलकिडे किडिकरिता diamathoate 30 ई.सी. @ २ मी.लि. किंवा acephate 75 डब्लू. पी. @ 1.25 ग्राम किंवा phosalone 35 ई.सी. @ 1.५ मी.लि. प्रती १ लिटर पाण्यामध्ये नवती फुटण्याच्या वेळी फवारणी करावी. "
Roman Script
Total No of Farmer : - 5478 Advisory Date :-1/28/2015 4:33:00 PM
67 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English 1) Phytophthora Disease management Spray Metalaxyl MZ @ 0.2 % or Allite @ 0.2%. 2) Thrips Spray diamathoate 30 EC @ 2ml or acephate 75 WP @ 1.25 gram or phosalone 35 EC @ 1.5 ml per lt of water at bud burst stage.
Regional "१) फायटोपथेरा रोगाकरीता Metalaxyl MZ @ 0.2 % किंवा Allite @ 0.2%. ची फवारणी करावी. २) फुलकिडे किडिकरिता diamathoate 30 ई.सी. @ २ मी.लि. किंवा acephate 75 डब्लू. पी. @ 1.25 ग्राम किंवा phosalone 35 ई.सी. @ 1.५ मी.लि. प्रती १ लिटर पाण्यामध्ये नवती फुटण्याच्या वेळी फवारणी करावी. "
Roman Script
Total No of Farmer : - 673 Advisory Date :-1/28/2015 4:30:00 PM
68 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 2 Advisory Date :-1/27/2015 3:19:00 PM
69 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 8666 Advisory Date :-1/27/2015 3:17:00 PM
70 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 3 Advisory Date :-1/27/2015 3:16:00 PM
71 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-1/25/2015 5:40:00 PM
72 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 2 Advisory Date :-1/25/2015 5:38:00 PM
73 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 8665 Advisory Date :-1/25/2015 5:35:00 PM
74 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-1/25/2015 5:31:00 PM
75 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S
Hindi
English 1) Phytophthora Disease management Spray Metalaxyl MZ @ 0.2 % or Allite @ 0.2%. 2) Thrips Spray diamathoate 30 EC @ 2ml or acephate 75 WP @ 1.25 gram or phosalone 35 EC @ 1.5 ml per lt of water at bud burst stage.
Regional "१) फायटोपथेरा रोगाकरीता Metalaxyl MZ @ 0.2 % किंवा Allite @ 0.2%. ची फवारणी करावी. २) फुलकिडे किडिकरिता diamathoate 30 ई.सी. @ २ मी.लि. किंवा acephate 75 डब्लू. पी. @ 1.25 ग्राम किंवा phosalone 35 ई.सी. @ 1.५ मी.लि. प्रती १ लिटर पाण्यामध्ये नवती फुटण्याच्या वेळी फवारणी करावी. "
Roman Script
Total No of Farmer : - 5475 Advisory Date :-1/24/2015 3:26:00 PM
76 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional १) फायटोपथेरा रोगाकरीता Metalaxyl MZ @ 0.2 % किंवा Allite @ 0.2%. ची फवारणी करावी. २) फुलकिडे किडिकरिता diamathoate 30 ई.सी. @ २ मी.लि. किंवा acephate 75 डब्लू. पी. @ 1.25 ग्राम किंवा phosalone 35 ई.सी. @ 1.५ मी.लि. प्रती १ लिटर पाण्यामध्ये नवती फुटण्याच्या वेळी फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 327 Advisory Date :-1/24/2015 3:20:00 PM
77 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional मोठया अळ्या हताने वेचून नष्ट कराव्यात. घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 8656 Advisory Date :-1/22/2015 3:10:00 PM
78 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional मोठया अळ्या हताने वेचून नष्ट कराव्यात. घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 8656 Advisory Date :-1/22/2015 3:08:00 PM
79 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional मोठया अळ्या हताने वेचून नष्ट कराव्यात. घाटेअळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट ५% यस जी ५ मी. ली.प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-1/22/2015 3:06:00 PM
80 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional . हरभरा पिकामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व ५० पक्षीथांबे उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एन.एस.के.व्ही @ ५% किंवा एच.ऐ.एन.पी.व्ही
Roman Script
Total No of Farmer : - 8682 Advisory Date :-1/19/2015 2:41:00 PM
81 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional . हरभरा पिकामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व ५० पक्षीथांबे उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एन.एस.के.व्ही @ ५% किंवा एच.ऐ.एन.पी.व्ही
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-1/19/2015 2:40:00 PM
82 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional . हरभरा पिकामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व ५० पक्षीथांबे उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एन.एस.के.व्ही @ ५% किंवा एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर याची फवारणी करावी. मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-1/16/2015 12:46:00 PM
83 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional . हरभरा पिकामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व ५० पक्षीथांबे उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एन.एस.के.व्ही @ ५% किंवा एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर याची फवारणी करावी. मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8675 Advisory Date :-1/16/2015 12:44:00 PM
84 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional . हरभरा पिकामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व ५० पक्षीथांबे उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एन.एस.के.व्ही @ ५% किंवा एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर याची फवारणी करावी. मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-1/16/2015 12:43:00 PM
85 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पिकामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व ५० पक्षीथांबे उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एन.एस.के.व्ही @ ५% किंवा एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर याची फवारणी करावी. मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8675 Advisory Date :-1/15/2015 2:43:00 PM
86 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional .हरभरा पिकामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व ५० पक्षीथांबे उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित
Roman Script
Total No of Farmer : - 8701 Advisory Date :-1/11/2015 2:18:00 PM
87 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional . घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावि
Roman Script
Total No of Farmer : - 8698 Advisory Date :-1/9/2015 5:50:00 PM
88 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional . घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावि
Roman Script
Total No of Farmer : - 8698 Advisory Date :-1/9/2015 5:48:00 PM
89 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional . घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावि
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-1/9/2015 5:46:00 PM
90 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional .हरभरा पिकामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व ५० पक्षीथांबे उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-1/9/2015 5:43:00 PM
91 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पिकामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व ५० पक्षीथांबे उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित
Roman Script
Total No of Farmer : - 8696 Advisory Date :-1/6/2015 3:28:00 PM
92 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional पिकाच्या फुलोऱ्याच्या अवस्थेत जर हेलिकोवर्पा अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इंडोक्झाकार्ब १४.५ % एस सी @ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत
Roman Script
Total No of Farmer : - 8696 Advisory Date :-1/6/2015 3:26:00 PM
93 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional . पिकाच्या फुलोऱ्याच्या अवस्थेत जर हेलिकोवर्पा अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इंडोक्झाकार्ब १४.५ % एस सी @ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत
Roman Script
Total No of Farmer : - 8695 Advisory Date :-1/5/2015 5:22:00 PM
94 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पिकामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व ५० पक्षीथांबे उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित
Roman Script
Total No of Farmer : - 8695 Advisory Date :-1/5/2015 5:20:00 PM
95 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पिकामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व ५० पक्षीथांबे उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित
Roman Script
Total No of Farmer : - 8695 Advisory Date :-1/5/2015 2:35:00 PM
96 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional . पिकाच्या फुलोऱ्याच्या अवस्थेत जर हेलिकोवर्पा अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इंडोक्झाकार्ब १४.५ % एस सी @ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत
Roman Script
Total No of Farmer : - 8695 Advisory Date :-1/5/2015 2:33:00 PM
97 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional . पिकाच्या फुलोऱ्याच्या अवस्थेत जर हेलिकोवर्पा अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इंडोक्झाकार्ब १४.५ % एस सी @ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-1/5/2015 2:31:00 PM
98 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व ५० पक्षीथांबे उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगग्रस्त झाडे उपटून जाळून टाकावित
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-1/5/2015 2:28:00 PM
99 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पिकामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व ५० पक्षीथांबे उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8690 Advisory Date :-1/2/2015 2:54:00 PM
100 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional . शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट 5% यस जी@ ४.४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत
Roman Script
Total No of Farmer : - 8690 Advisory Date :-1/2/2015 2:52:00 PM
101 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English 1) Bark eating caterpillar Dichlorovos 5-10 ml Inject into the tunnel and cover with cotton swab or mud. 2) Leaf Minor Spray Imidacloprid 17.8SL @ 0.5ml/liter of Water. 3) Mites Spray Dicofol 18.5 EC @ 2 ml /Liter of Water or Propargite 57 EC @ 1/liter of Water. 3)
Regional १)खोड किडा रोगाकरीता Dichlorovos 5-10 ml औषध खोडावरील छिद्रामध्ये सोडून कापसाच्या बोड्याने बंद करावे. २)नागअळी नियंत्रणाकरिता Imidacloprid 17.8SL @ 0.5ml/लिटर पाण्यामध्ये फवारावे. ३)कोडीच्या नियंत्रणाकरिता Dicofol 18.5 EC @ 2 ml /लिटर किंवा Propargite 57 EC @ 1/लिटर पाण्यामध्ये फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 329 Advisory Date :-12/27/2014 4:28:00 PM
102 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional १)खोड किडा रोगाकरीता Dichlorovos 5-10 ml औषध खोडावरील छिद्रामध्ये सोडून कापसाच्या बोड्याने बंद करावे. २)नागअळी नियंत्रणाकरिता Imidacloprid 17.8SL @ 0.5ml/लिटर पाण्यामध्ये फवारावे. ३)कोडीच्या नियंत्रणाकरिता Dicofol 18.5 EC @ 2 ml /लिटर किंवा Propargite 57 EC @ 1/लिटर पाण्यामध्ये फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-12/27/2014 4:23:00 PM
103 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English 1) Bark eating caterpillar Dichlorovos 5-10 ml Inject into the tunnel and cover with cotton swab or mud. 2) For Leaf Minor Spray Imidacloprid 17.8SL @ 0.5ml/liter of Water 3)Mites Spray Dicofol 18.5 EC @ 2 ml /Liter of Water or Propargite 57 EC @ 1/liter of Water.
Regional १)खोड किडा रोगाकरीता Dichlorovos 5-10 ml औषध खोडावरील छिद्रामध्ये सोडून कापसाच्या बोड्याने बंद करावे. २)नागअळी नियंत्रणाकरिता Imidacloprid 17.8SL @ 0.5ml/लिटर पाण्यामध्ये फवारावे. ३)कोडीच्या नियंत्रणाकरिता Dicofol 18.5 EC @ 2 ml /लिटर किंवा Propargite 57 EC @ 1/लिटर पाण्यामध्ये फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 329 Advisory Date :-12/27/2014 3:42:00 PM
104 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8687 Advisory Date :-12/25/2014 4:42:00 PM
105 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional तूर फूल अवस्थेत असतांना निंबोळी अर्क ५ % किवां एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली/हे. या प्रमाणे फवारणी करावी. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट 5% यस जी@ ४.४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत
Roman Script
Total No of Farmer : - 8687 Advisory Date :-12/25/2014 4:39:00 PM
106 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तूर फूल अवस्थेत असतांना निंबोळी अर्क ५ % किवां एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली/हे. या प्रमाणे फवारणी करावी. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट 5% यस जी@ ४.४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-12/25/2014 4:37:00 PM
107 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-12/25/2014 4:35:00 PM
108 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English 1)Bark eating caterpillar Dichlorovos 5-10 ml Inject into the tunnel and cover with cotton swab or mud. 2)For Leaf Minor Spray Imidacloprid 17.8SL @ 0.5ml/liter of Water. 3)For Mites Spray Dicofol 18.5 EC @ 2 ml /Liter of Water or Propargite 57 EC @ 1/liter of Water.
Regional १)खोड किडा रोगाकरीता Dichlorovos 5-10 ml औषध खोडावरील छिद्रामध्ये सोडून कापसाच्या बोड्याने बंद करावे. २)नागअळी नियंत्रणाकरिता Imidacloprid 17.8SL @ 0.5ml/लिटर पाण्यामध्ये फवारावे. ३)कोडीच्या नियंत्रणाकरिता Dicofol 18.5 EC @ 2 ml /लिटर किंवा Propargite 57 EC @ 1/लिटर पाण्यामध्ये फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 295 Advisory Date :-12/24/2014 4:32:00 PM
109 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English 1)Bark eating caterpillar Dichlorovos 5-10 ml Inject into the tunnel and cover with cotton swab or mud. 2)For Leaf Minor Spray Imidacloprid 17.8SL @ 0.5ml/liter of Water. 3)For Mites Spray Dicofol 18.5 EC @ 2 ml /Liter of Water or Propargite 57 EC @ 1/liter of Water.
Regional १) खोड किडा रोगाकरीता Dichlorovos 5-10 ml औषध खोडावरील छिद्रामध्ये सोडून कापसाच्या बोड्याने बंद करावे. २)नाग अळी नियंत्रणाकरिता Imidacloprid 17.8SL @ 0.5ml/लिटर पाण्यामध्ये फवारावे. ३)कोडीच्या नियंत्रणाकरिता Dicofol 18.5 EC @ 2 ml /लिटर किंवा Propargite 57 EC @ 1ml /लिटर पाण्यामध्ये फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 293 Advisory Date :-12/22/2014 10:09:00 AM
110 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 8715 Advisory Date :-12/19/2014 2:26:00 PM
111 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट 5% यस जी@ ४.४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8715 Advisory Date :-12/19/2014 2:23:00 PM
112 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट 5% यस जी@ ४.४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-12/19/2014 2:19:00 PM
113 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-12/19/2014 2:15:00 PM
114 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English 1) Phytophthora Disease management Spray Metalaxyl MZ @ 0.2 % or Allite @ 0.2%. 2) Dicofol 18.5 EC @ 2 ml /Liter of Water or Propargite 57 EC @ 1/liter of Water. 3) For Leaf Minor Spray Imidacloprid 17.8SL @ 0.5ml/liter of Water
Regional १) Phytophthora रोगाकरीता Metalaxyl MZ @ 0.2 % किंवा Allite @ 0.2%. ची फवारणी करावी. २) कोळीच्या नियंत्रणाकरिता Dicofol 18.5 EC @ 2 ml /लिटर किंवा Propargite 57 EC @ 1/लिटर ची फवारणी करावी. ३) Leaf Minor च्या नियंत्रणाकरिता Imidacloprid 17.8SL @ 0.5ml/लिटर ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 273 Advisory Date :-12/19/2014 11:32:00 AM
115 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional . तूर फूल अवस्थेत असतांना निंबोळी अर्क ५ % किवां एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली/हे. या प्रमाणे फवारणी करावी. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट 5% यस जी@ ४.४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत
Roman Script
Total No of Farmer : - 8808 Advisory Date :-12/15/2014 9:09:00 AM
116 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 8808 Advisory Date :-12/15/2014 9:07:00 AM
117 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S
Hindi
English 1)Phytophthora Disease management Spray Metalaxyl MZ @ 0.2 % or Allite @ 0.2%. 2)For Mites Spray Dicofol 18.5 EC @ 2 ml /Liter of Water or Propargite 57 EC @ 1/liter of Water. 3)Leaf Minor Spray Imidacloprid 17.8SL @ 0.5ml/liter of Water
Regional १) Phytophthora या रोगा करिता Metalaxyl MZ @ 0.2 % or Allite @ 0.2%. ची फवारणी करावी. २) कोळीच्या नियंत्रणाकरिता Dicofol 18.5 EC @ 2 ml /लिटर किंवा Propargite 57 EC @ 1/लिटर ची फवारणी करावी. ३) Leaf Minor च्या नियंत्रणाकरिता Imidacloprid 17.8SL @ 0.5ml/लिटर ची फवारणी करावी .
Roman Script
Total No of Farmer : - 5572 Advisory Date :-12/13/2014 3:45:00 PM
118 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional शेतकरी पोर्टल मध्ये आपण रजिस्टर झालात
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-12/12/2014 1:51:00 PM
119 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional शेतकरी पोर्टल मध्ये आपण रेजिस्टर झालेत
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-12/12/2014 1:33:00 PM
120 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S
Hindi
English 1)For Leaf Minor Spray Imidacloprid 17.8SL @ 0.5ml/liter of Water . 2)For Fruit Sucking Moth Management Spray Neem oil 1% or Malathion 50EC @ 2 ml/lit of Water.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 12 Advisory Date :-12/12/2014 11:04:00 AM
121 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S
Hindi
English
Regional १) संत्र्यातील लहान किड्या करिता नीम तेल १% किंवा Malathion ५० EC @ २ ML /लिटर पाण्यामध्ये फवारावे. २) संत्र्याच्या झाडाची पाने खाणाऱ्या किड्या करिता Imidacloprid १७.८ SL @ ०.५ मल/लिटर पाण्यामध्ये फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 5560 Advisory Date :-12/12/2014 10:58:00 AM
122 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8804 Advisory Date :-12/11/2014 1:31:00 PM
123 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional तूर फूल अवस्थेत असतांना निंबोळी अर्क ५ % किवां एच.ए.एन.पी.व्ही. ५०० मिली/हे. या प्रमाणे फवारणी करावी. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट 5% यस जी@ ४.४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत
Roman Script
Total No of Farmer : - 8804 Advisory Date :-12/11/2014 1:29:00 PM
124 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.ई @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 8798 Advisory Date :-12/9/2014 4:31:00 PM
125 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इमामेक्टीन बेन्ज़ोएट 5% यस जी@ ४.४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8798 Advisory Date :-12/9/2014 4:28:00 PM
126 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.व्ही @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 8798 Advisory Date :-12/9/2014 4:24:00 PM
127 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S
Hindi
English 1)Bark eating caterpillar Dichlorovos 5-10 ml Inject into the tunnel and cover with cotton swab or mud. 2)Fruit sucking Moth found for Management Spray Neem oil 1% or malathion 50EC @ 2 ml/lit of Water.
Regional
Roman Script
Total No of Farmer : - 12 Advisory Date :-12/6/2014 4:01:00 PM
128 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S
Hindi
English 1)For Leaf Minor Spray Imidacloprid 17.8SL @0.5ml/liter of Water. 2) For Mites Spray Dicofol 18.5 EC @ 2 ml /Liter of Water or Propargite 57 EC @ 1/liter of Water.
Regional १) लीफ मायनर नियंत्रणाकरिता इमिदाक्लोर्प्रिड १७.८ एस.एल.०.५ मिली/ लिटर पाण्यामध्ये फवारणी करावे २) संत्र्या वरील कोळीच्या नियंत्रणाकरिता दिकॉफोल १८.५ E C २ मिली / लिटर पाण्यामध्ये फवारणी करावे .
Roman Script
Total No of Farmer : - 5551 Advisory Date :-12/6/2014 3:58:00 PM
129 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ANJANGAON S
Hindi
English For Phytophthora Disease management Spray Metalaxil MZ @ 0.2%.
Regional संत्र्यावरील Phytophthora रोगाचे नियंत्रणासाठी Metalaxil MZ @ 0.2%. ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3143 Advisory Date :-12/4/2014 2:33:00 PM
130 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR
Hindi
English 1)For Leaf Minor Spray Imidacloprid 17.8SL @0.5ml/liter of Water. 2)For Phytophthora Disease management Spray Metalaxil MZ @ 0.2%.
Regional १) संत्राच्या झाडाच्या पाने पोखरणारी किडीच्या नियंत्रणासाठी Imidacloprid १७.८,एस एल @ ०.५ मी.लि. १ लिटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. २) संत्र्यावरील Phytophthora रोगाच्या नियंत्रणासाठी Metalaxil MZ ०.२% ची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2427 Advisory Date :-12/4/2014 2:18:00 PM
131 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional उगवण झालेल्या हरभऱ्यामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.ई @ ५% याची फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 8773 Advisory Date :-12/3/2014 5:23:00 PM
132 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional उगवण झालेल्या हरभऱ्यामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या यजमान वनस्पती नष्ट कराव्यात आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव न येण्यासाठी एच.ऐ.एन.पी.व्ही. @ ५०० मी. ली. प्रति हेक्टर किंवा एन.एस.के.ई @ ५% याची फवारणी करावी . मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम 2 ग्राम/लीटर पान्यात मिसळून
Roman Script
Total No of Farmer : - 8773 Advisory Date :-12/3/2014 5:18:00 PM
133 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8773 Advisory Date :-12/3/2014 5:06:00 PM
134 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा-मर रोग-कारबेंडँझिम ४ लि./हे. पाट पाण्यातुन किंवा ठीबक मधुन दयावे. २ मिली एनडोसल्फॉन/1 ली. पाण्यात फवारा
Roman Script
Total No of Farmer : - 8773 Advisory Date :-12/2/2014 5:34:00 PM
135 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8773 Advisory Date :-12/2/2014 5:31:00 PM
136 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा-मर रोग-कारबेंडँझिम ४ लि./हे. पाट पाण्यातुन किंवा ठीबक मधुन दयावे. २ मिली एनडोसल्फॉन/1 ली. पाण्यात फवारा
Roman Script
Total No of Farmer : - 8772 Advisory Date :-12/1/2014 6:10:00 PM
137 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8772 Advisory Date :-12/1/2014 6:03:00 PM
138 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी इंडोक्झाकार्ब १४.५ % एस सी @ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. शेंगा पोखरणाऱ्या आळीसाठी प्रति हे. ५ कामगंध सापळे लावावेत. तसेच पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत
Roman Script
Total No of Farmer : - 8769 Advisory Date :-11/29/2014 6:05:00 PM
139 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional उगवण झालेल्या हरभऱ्यामध्ये प्रति हे. ५ कामगंध सापळे व पक्षीथांबे प्रति हे. ५० उभारावेत. घाटेअळीच्या
Roman Script
Total No of Farmer : - 8769 Advisory Date :-11/29/2014 6:02:00 PM
140 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा-मर रोग-कारबेंडँझिम ४ लि./हे. पाट पाण्यातुन किंवा ठीबक मधुन दयावे. २ मिली एनडोसल्फॉन/1 ली. पाण्यात फवारा
Roman Script
Total No of Farmer : - 8769 Advisory Date :-11/29/2014 5:59:00 PM
141 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8769 Advisory Date :-11/29/2014 5:56:00 PM
142 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8785 Advisory Date :-11/24/2014 7:13:00 PM
143 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा-मर रोग-कारबेंडँझिम ४ लि./हे. पाट पाण्यातुन किंवा ठीबक मधुन दयावे. २ मिली एनडोसल्फॉन/1 ली. पाण्यात फवारा
Roman Script
Total No of Farmer : - 8785 Advisory Date :-11/24/2014 7:11:00 PM
144 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा-मर रोग-कारबेंडँझिम ४ लि./हे. पाट पाण्यातुन किंवा ठीबक मधुन दयावे. २ मिली एनडोसल्फॉन/1 ली. पाण्यात फवारा
Roman Script
Total No of Farmer : - 8781 Advisory Date :-11/23/2014 4:16:00 PM
145 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 8780 Advisory Date :-11/22/2014 6:01:00 PM
146 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8780 Advisory Date :-11/22/2014 5:59:00 PM
147 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8780 Advisory Date :-11/22/2014 5:27:00 PM
148 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 8780 Advisory Date :-11/22/2014 5:25:00 PM
149 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात
Roman Script
Total No of Farmer : - 8795 Advisory Date :-11/18/2014 5:41:00 PM
150 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 8795 Advisory Date :-11/18/2014 5:39:00 PM
151 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8825 Advisory Date :-11/16/2014 4:24:00 PM
152 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 8825 Advisory Date :-11/16/2014 4:22:00 PM
153 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 8825 Advisory Date :-11/15/2014 8:29:00 PM
154 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट करा
Roman Script
Total No of Farmer : - 8825 Advisory Date :-11/15/2014 8:27:00 PM
155 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 8825 Advisory Date :-11/11/2014 5:46:00 PM
156 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात
Roman Script
Total No of Farmer : - 8825 Advisory Date :-11/11/2014 5:44:00 PM
157 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 8825 Advisory Date :-11/8/2014 5:39:00 PM
158 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8825 Advisory Date :-11/8/2014 5:37:00 PM
159 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 8877 Advisory Date :-11/7/2014 3:23:00 PM
160 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 8877 Advisory Date :-11/7/2014 2:44:00 PM
161 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 9011 Advisory Date :-11/3/2014 3:07:00 PM
162 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 9011 Advisory Date :-11/3/2014 3:04:00 PM
163 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 9010 Advisory Date :-11/2/2014 2:49:00 PM
164 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 9010 Advisory Date :-11/2/2014 2:46:00 PM
165 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात
Roman Script
Total No of Farmer : - 9012 Advisory Date :-10/28/2014 4:31:00 PM
166 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 9012 Advisory Date :-10/28/2014 4:28:00 PM
167 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 9151 Advisory Date :-10/25/2014 4:52:00 PM
168 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 9151 Advisory Date :-10/25/2014 4:50:00 PM
169 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात
Roman Script
Total No of Farmer : - 9151 Advisory Date :-10/20/2014 3:57:00 PM
170 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 9151 Advisory Date :-10/20/2014 3:55:00 PM
171 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 9150 Advisory Date :-10/16/2014 4:43:00 PM
172 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-10/15/2014 6:42:00 PM
173 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 9150 Advisory Date :-10/15/2014 6:40:00 PM
174 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हेलिकोवर्पा, प्लुममॉथ, वेबलीव्स आणि पॉड डयामेज यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही तरी पिकाचे नियमित सर्वेक्षण व निरिक्षण करावे. पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर अंडी व अळ्या आढ़ळुन आल्यास वेचून नष्ट कराव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 9150 Advisory Date :-10/15/2014 6:37:00 PM
175 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional सोयाबीनवर उंटअळी आढ़ळल्यास क्विनोल्फोस २५ यस सी @३० मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळुन फवारावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 13479 Advisory Date :-10/9/2014 5:53:00 PM
176 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 13479 Advisory Date :-10/9/2014 5:51:00 PM
177 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional सोयाबीनवर उंटअळी आढ़ळल्यास क्विनोल्फोस २५ यस सी @३० मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळुन फवारावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 13479 Advisory Date :-10/7/2014 4:22:00 PM
178 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 13479 Advisory Date :-10/7/2014 4:19:00 PM
179 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional सोयाबीनवर उंटअळी आढ़ळल्यास क्विनोल्फोस २५ यस सी @३० मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळुन फवारावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 13477 Advisory Date :-10/3/2014 1:12:00 PM
180 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-10/3/2014 1:08:00 PM
181 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 13477 Advisory Date :-10/3/2014 1:06:00 PM
182 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर पांढरी माशी आढ़ळल्यास बुप्रोफेज़ीन २५% एस.सी. १ मिली प्रती लिटर पाण्यात मिसळुन फवारणीकरावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 13476 Advisory Date :-9/29/2014 9:27:00 PM
183 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional सोयाबीन उंटअळी व स्पोडोप्टेरा अळीच्या नियंत्रणा करीता इमामेक्टीन बेंझोएट 5 एसजी 0.4 ग्रा प्रती लि पाण्यातुन फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 13476 Advisory Date :-9/29/2014 9:11:00 PM
184 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीनवर तंबाखुचीपानेखानारीअळी आढ़ळल्यास स्पीनोसॅड ४५ यस सी @५ मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळुन फवारावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-9/25/2014 9:59:00 PM
185 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional सोयाबीनवर तंबाखुचीपानेखानारीअळी आढ़ळल्यास स्पीनोसॅड ४५ यस सी @५ मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळुन फवारावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 13476 Advisory Date :-9/25/2014 9:58:00 PM
186 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 13476 Advisory Date :-9/25/2014 9:56:00 PM
187 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional सोयाबीनवर तंबाखुचीपानेखानारीअळी आढ़ळल्यास स्पीनोसॅड ४५ यस सी @५ मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळुन फवारावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 13474 Advisory Date :-9/22/2014 3:15:00 PM
188 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 13474 Advisory Date :-9/22/2014 3:12:00 PM
189 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीनवर उंटअळी आढ़ळल्यास क्विनोल्फोस २५ यस सी @३० मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळुन फवारावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 8 Advisory Date :-9/18/2014 3:35:00 PM
190 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 9 Advisory Date :-9/18/2014 3:10:00 PM
191 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional सोयाबीनवर उंटअळी आढ़ळल्यास क्विनोल्फोस २५ यस सी @३० मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळुन फवारावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 13472 Advisory Date :-9/18/2014 3:06:00 PM
192 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 13472 Advisory Date :-9/18/2014 3:01:00 PM
193 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-9/15/2014 3:21:00 PM
194 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-9/15/2014 3:18:00 PM
195 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional सोयाबीनवर तंबाखुचीपानेखानारीअळी आढ़ळल्यास स्पीनोसॅड ४५ यस सी @५ मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळुन फवारावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 13474 Advisory Date :-9/15/2014 3:15:00 PM
196 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 13474 Advisory Date :-9/15/2014 3:12:00 PM
197 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबेंन पिकावर उंट अळी व तंबाखूची पाने खाणारी अळी आढळून आल्यास त्यावर ईण्डोक्साकार्ब १५.८ ई.सी.६ ते ७ मिली प्रती १० लिटरे पाणी मिसळून फवार
Roman Script
Total No of Farmer : - 3 Advisory Date :-9/12/2014 6:03:00 PM
198 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कपाशीवरील कोणत्याच किडीने आर्थिक नुकसान पातळी ओलांडली नाही. तम्बाखुची पाने खानारी अळीचा प्रादुर्भाव ५ अळी प्रती झाड ओल्याडल्यावर नीम ओइल @ ५ मी.ली. प्रति लिटर + ५% एन.एस.के.ई. + १ ग्राम डीटरजेनट प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे आनि रस रसशोषण करणाऱ्या किडी, पांढरी माशी १० प्रती पान, तुडतुडे २ ग्रेड आणि फुलकीडे ५ प्रती पान आर्थिक नुकसान पातळी ओल्याडल्यावर, कीडींच्या नियंत्रणासाठी फिप्रोनील ५ एस.सी. 30 मिली प्रति १० लिटर. पाण्यात किंवा प्रोपेनोफ़ोस ५० इ.सी. @ २० मी.ली. प्रति १० लिटर. पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 4 Advisory Date :-9/12/2014 6:00:00 PM
199 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional कपाशीवरील कोणत्याच किडीने आर्थिक नुकसान पातळी ओलांडली नाही. तम्बाखुची पाने खानारी अळीचा प्रादुर्भाव ५ अळी प्रती झाड ओल्याडल्यावर नीम ओइल @ ५ मी.ली. प्रति लिटर + ५% एन.एस.के.ई. + १ ग्राम डीटरजेनट प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे आनि रस रसशोषण करणाऱ्या किडी, पांढरी माशी १० प्रती पान, तुडतुडे २ ग्रेड आणि फुलकीडे ५ प्रती पान आर्थिक नुकसान पातळी ओल्याडल्यावर, कीडींच्या नियंत्रणासाठी फिप्रोनील ५ एस.सी. 30 मिली प्रति १० लिटर. पाण्यात किंवा प्रोपेनोफ़ोस ५० इ.सी. @ २० मी.ली. प्रति १० लिटर. पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 12307 Advisory Date :-9/12/2014 5:56:00 PM
200 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबेंन पिकावर उंट अळी व तंबाखूची पाने खाणारी अळी आढळून आल्यास त्यावर ईण्डोक्साकार्ब १५.८ ई.सी.६ ते ७ मिली प्रती १० लिटरे पाणी मिसळून फवार
Roman Script
Total No of Farmer : - 12307 Advisory Date :-9/12/2014 5:50:00 PM
201 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे,पांढरी माशी असेल तर थायमेथॉक्झाम २५% डब्लु.जीकिंवा एसिटामिप्रीड २०एस.पी २०ग्रॅम प्रति १०लीटर पाणीमिस
Roman Script
Total No of Farmer : - 12356 Advisory Date :-9/10/2014 3:15:00 PM
202 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावरऊंट अळी असेल तर त्यावर बिव्हेरीया बेसियाना २० ग्रॅम प्रति १० लीटर पानीमिसळुन फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 12356 Advisory Date :-9/10/2014 3:11:00 PM
203 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional सोयाबीनवर उंटअळी आढ़ळल्यास क्विनोल्फोस २५ यस सी @३० मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळुन फवारावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 12320 Advisory Date :-9/9/2014 7:29:00 PM
204 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर पांढरी माशीचाप्रादुर्भाव आढ़ळल्यास निम तेल ५ मिली अधिक १ ग्राम वाशिंग पावडर प्रती लिटर पाणी याची फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 12320 Advisory Date :-9/9/2014 6:43:00 PM
205 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकांवर चक्रीभुंग अळी असेल तर त्यावर डायमेथोएट ३० ई.सी १० मीली किंवा ट्रायझोफाँस ४० ई.सी १६ मीली प्रति १०लीट
Roman Script
Total No of Farmer : - 12320 Advisory Date :-9/8/2014 8:36:00 PM
206 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional कपाशीवर तुडतुडे असेल तर बुप्रोफेझीन २५% एस.सी १ मीली किंवा एसिफेट७५% एस.पी २ग्रॅम प्रति लीटर पाणी मिसळुण फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 12320 Advisory Date :-9/8/2014 8:29:00 PM
207 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबेंन पिकावर पाने गुंडाळणारी अली असेल तर त्यावर त्रीझोफोस ४० इ सी १६ मिली प्रती १० लिटरे पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 1 Advisory Date :-8/21/2014 3:25:00 PM
208 Advisory Type :1
Level of Advisory:Sub-Division
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional सोयबेअन पिकावर पाने गुंडाळणारी अली असेल तर त्रीझोफोस ४० इ सी १६ मिली पर १० लिटरे पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12291 Advisory Date :-8/21/2014 3:20:00 PM
209 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-2/17/2014 11:47:00 AM
210 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2011 Advisory Date :-2/17/2014 11:36:00 AM
211 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 2011 Advisory Date :-2/17/2014 11:33:00 AM
212 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2010 Advisory Date :-2/13/2014 12:21:00 PM
213 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2010 Advisory Date :-2/13/2014 12:18:00 PM
214 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 2010 Advisory Date :-2/13/2014 11:48:00 AM
215 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2010 Advisory Date :-2/10/2014 7:44:00 PM
216 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 2010 Advisory Date :-2/10/2014 7:41:00 PM
217 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 2010 Advisory Date :-2/10/2014 7:40:00 PM
218 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 2009 Advisory Date :-2/8/2014 3:13:00 PM
219 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2009 Advisory Date :-2/8/2014 3:03:00 PM
220 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 2005 Advisory Date :-2/3/2014 11:16:00 AM
221 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 2005 Advisory Date :-2/3/2014 11:05:00 AM
222 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2003 Advisory Date :-1/30/2014 3:49:00 PM
223 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2003 Advisory Date :-1/30/2014 3:46:00 PM
224 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/30/2014 3:19:00 PM
225 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2002 Advisory Date :-1/29/2014 7:53:00 AM
226 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 2002 Advisory Date :-1/29/2014 7:47:00 AM
227 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2003 Advisory Date :-1/23/2014 1:40:00 PM
228 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 2005 Advisory Date :-1/23/2014 1:22:00 PM
229 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 2005 Advisory Date :-1/23/2014 1:19:00 PM
230 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2011 Advisory Date :-1/20/2014 5:18:00 PM
231 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2011 Advisory Date :-1/20/2014 4:45:00 PM
232 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 2011 Advisory Date :-1/20/2014 4:34:00 PM
233 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 2012 Advisory Date :-1/18/2014 4:00:00 PM
234 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2012 Advisory Date :-1/18/2014 3:53:00 PM
235 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2012 Advisory Date :-1/18/2014 3:50:00 PM
236 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा मर रोगासाठी कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7 Advisory Date :-1/18/2014 3:47:00 PM
237 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 1990 Advisory Date :-1/13/2014 2:03:00 PM
238 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1990 Advisory Date :-1/13/2014 1:52:00 PM
239 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional मर रोग ग्रस्थ हरबरयाची झाडे उपटावे म्हणजे मर रोग समोर वाढणार नाही किंवा कार्बन्डेन्ज़ीम २० ग्राम / १० लीटर पान्यात मिसळून अळ्वनी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 9 Advisory Date :-1/13/2014 1:38:00 PM
240 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर मर रोगाचा प्रादुर्भाव असल्यास रोग ग्रस्त झाडे उपडूंन जाळून नष्ट करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 1991 Advisory Date :-1/9/2014 2:55:00 PM
241 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/9/2014 2:49:00 PM
242 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 1991 Advisory Date :-1/9/2014 2:39:00 PM
243 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर मर रोगाचा प्रादुर्भाव असल्यास रोग ग्रस्त झाडे उपडूंन जाळून नष्ट करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 1991 Advisory Date :-1/8/2014 9:04:00 AM
244 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 1991 Advisory Date :-1/8/2014 8:58:00 AM
245 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 1995 Advisory Date :-1/3/2014 1:37:00 PM
246 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 1995 Advisory Date :-1/3/2014 1:22:00 PM
247 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 1995 Advisory Date :-1/3/2014 1:19:00 PM
248 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 1995 Advisory Date :-1/3/2014 1:16:00 PM
249 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 1995 Advisory Date :-1/3/2014 1:11:00 PM
250 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-1/3/2014 1:08:00 PM
251 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional तूर पीकावर शेंगापोखरणा-र्या अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%)25मिली10 लिटर पाण्यात फवारा
Roman Script
Total No of Farmer : - 10 Advisory Date :-12/30/2013 1:15:00 PM
252 Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 9 Advisory Date :-12/30/2013 1:11:00 PM
253 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional तूर पिकाची नियमीत पाहणी करून निंबोळी आर्क 5% फवारणी करावी –
Roman Script
Total No of Farmer : - 1993 Advisory Date :-12/30/2013 1:05:00 PM
254 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional तूर पीकावर शेंगापोखरणा-र्या अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%)25मिली10 लिटर पाण्यात फवारा
Roman Script
Total No of Farmer : - 1993 Advisory Date :-12/30/2013 1:01:00 PM
255 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर मर रोगाचा प्रादुर्भाव असल्यास रोग ग्रस्त झाडे उपडूंन जाळून नष्ट करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 1993 Advisory Date :-12/30/2013 12:58:00 PM
256 Advisory Type :1
Level of Advisory:Block
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE
State:
District:
Block: ACHALPUR, ANJANGAON S, CHIKHALDARA, DARYAPUR, DHARNI
Hindi
English
Regional हरभरा पीकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास (डेल्टामेथ्रीन 1% + ट्रायझोफोस 35%) 25मिली10 लिटर पाण्यात फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 1993 Advisory Date :-12/30/2013 12:56:00 PM