mKisan User Profile
Name:    DR. S. B. KHARBADE
Level:   IMD
Department:   AMFU
Sector:   AGRICULTURE
Designation:   Nodal Officer,General
Location:   MAHARASHTRA,AMFU-Pune,
Advisory Sent: 334
Farmers Benefitted: 77978566
SNo. Advisory Details
1 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional रोगप्रसार होवू नये म्हणून रोगी जनावरे वेगळी ठेवावे, मेलेल्या रोगी जनावरांच्या नाकातोंडात व गुदद्वारात निर्जंतुक द्रवाचे बोळे घालून दूर नेवून पुरावे. निरोगी जनावरास रोग प्रतिबंधक लस टोचून घ्यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 871029 Advisory Date :-3/17/2017 3:56:43 PM
2 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सध्याचे कोरडे हवामान लक्ष्यात घेऊन जमिनीतील ओलावा टिकविण्यासाठी फळबागांमधील पाला पाचोळा व गवताचे आच्छादन करावे व ठिबक सिंचनाचा अवलंब करावा. तसेच नविन लागवड केलेल्या कलम रोपांना सावली करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 871013 Advisory Date :-3/14/2017 4:41:03 PM
3 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सध्याच्या हवामानामुळे आंब्यावरील तुडतुडयांच्या नियंत्रणासाठी इमिडाक्लोप्रिड १७.८ एस एल (SL) ३ मिली प्रति १० लि. पाण्यात मिसळुन फवारणी करावी. तसेच काढणी केलेले रब्बी पिक चांगले ऊन्हात वाळवून सुरक्षित ठिकाणी साठवण करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 870997 Advisory Date :-3/10/2017 2:46:31 PM
4 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional ऊन्हाळी पिके, भाजीपाला पिकांची अधिक तापमान व उष्ण वा-यांपासुन सरंक्षण करण्याकरिता शेताभोवती मका पिकांची लागवड करावी. जमिनीतील ओलावा टिकविण्यासाठी फळबागांमध्ये पालापाचोळा व गवताचे आच्छादन करावे व ठिबक सिंचनाचा अवलंब करावा
Roman Script
Total No of Farmer : - 870981 Advisory Date :-3/7/2017 4:13:51 PM
5 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional टोमॅटो पिकावरील टुटा नागअळीच्या (Leaf Miner) नियंत्रणासाठी सायअँन्ट्रॅनिलीप्रोल (cyantraniliprole) १० ओ.डी. १८ मिली किंवा क्लोरॉनट्रॅनिलीप्रोल (Chlorantraniliprole) १८.५ एस.सी ३ मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 139809 Advisory Date :-3/3/2017 1:19:21 PM
6 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पुढील ५ दिवसात हवामान कोरडे राहिल व २-३ दिवसात तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. उन्हाळी पिकांमधील तणनियंत्रणासाठी खुरपणी करुन पाणी द्यावे. जमिनीतील ओलावा टिकविण्यासाठी फळबागामध्ये गवताचे आच्छादन करावे व ठिबक सिंचनाचा अवलंब करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 870936 Advisory Date :-3/3/2017 1:11:43 PM
7 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कोरडे हवामान व वाढते तापमान लक्ष्यात घेऊन फळबागा व भाजीपाला पिकावरील पांढरी माशीच्या नियंत्रणासाठी व्हर्टिसिलीयम ४० ग्रॅम किंवा इमिडाक्लोप्रिड ५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 870838 Advisory Date :-2/20/2017 2:51:00 PM
8 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional वाढते तापमान व कोरडे हवामान लक्षात घेऊन उन्हाळी भुईमुगाची पेरणी पुर्ण करावी. वाटाणा, कोबी, फुलकोबी इ. पिकावरील मावा किडीचे नियंत्रणासाठी डायमेथोएट ३० ई.सी. १५ मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड ५ मिली १० लिटर पाण्यातून फवारणी करा
Roman Script
Total No of Farmer : - 870843 Advisory Date :-2/17/2017 4:44:00 PM
9 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional वाढते तापमान व कोरडे हवामानामुळे आंबा झाडाना प्रति झाड १५० ते २०० ली. पाणी १५ दिवसाच्य अंतराने द्यावे व फळगळ कमी करण्यासाठी २० पीपीएम (१ ग्रॅम ५० लि. पाण्यात) नॅफ्थॉलिक अॅसेटीक अॅसिड (NAA) संजीवकाचे द्रावण मोहोरावर फवारा
Roman Script
Total No of Farmer : - 870783 Advisory Date :-2/14/2017 6:33:00 PM
10 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सध्याचे कोरडे हवामान लक्षात घेवुन गहु पिक दाणे भरण्याच्या अवस्थेत असताना त्यास संरक्षित पाण्याची पाळी द्यावी. पक्व ज्वारी व हरभरा पिकाची काढणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 870784 Advisory Date :-2/10/2017 12:03:00 PM
11 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सध्याच्या किमान तापमानातील वाढ लक्षात घेवुन उन्हाळी भुईमुग व भेंडीची लागवड पुर्ण करावी. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार उन्हाळी चारा पिकाची लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 870783 Advisory Date :-2/7/2017 4:43:00 PM
12 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional वाटाण्यावरील भुरी रोग नियंत्रणासाठी पाण्यात मिसळणारे गंधक २५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळुन फवारावे व शेंगा पोखरणा-या अळीच्या नियंत्रणासाठी मेलॅथिऑन २० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात किंवा ४% निंबोळी अर्काची फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 12 Advisory Date :-2/3/2017 12:58:00 PM
13 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional गव्हाच्या अधिक उत्पदनासाठी गहु पिकावर २% युरिया किंवा डायअमोनियम फॉसफेटच्या ३ फवारण्या लागवडी नंतर ३०, ४५ आणि ६० दिवसांनी कराव्यात
Roman Script
Total No of Farmer : - 296477 Advisory Date :-2/3/2017 12:43:00 PM
14 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कोबी व फुलकोबी पिकावरील गड्डा पोखरणा-या अळीच्या नियंत्रणासाठी ४% निबोंळी अर्काची फवारणी करावी. अळीचा प्रादुर्भाव जास्त असल्यास स्पिनोसॅड २.५ एस सी (SC) १२ मिली प्रति १० लिटर पाण्यातुन फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 54988 Advisory Date :-2/3/2017 12:35:00 PM
15 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पुढील ५ दिवसात जिल्ह्यात हवामान कोरडे राहिल तसेच पुढील ३ दिवसात किमान तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. उन्हाळी भुईमुगाची पेरणीसाठी बिज प्रक्रिया ५ ग्रॅम ट्रायकोडर्मा, २५ ग्रॅम भुईमुग गटाचे रायझोबियम व २५ ग्रॅम स्फुरद विरघळविणारे जिवाणु प्रति किलो बियाणे चोळावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 870743 Advisory Date :-2/1/2017 2:46:00 PM
16 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional उन्हाळी भेंडी लागवडीसाठी विषाणुजन्य हळद्या रोगास पुर्ण प्रतिकारक फुले विमुक्ता या जातीची पेरणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 865443 Advisory Date :-1/23/2017 11:04:00 AM
17 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional आंबा मोहराचे संरक्षण करण्यासाठी इमिडाक्लोप्रिड १७.८ एस.एल(SL) ३ मिली अधिक ८०% सल्फर २० ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळुन फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 149398 Advisory Date :-1/21/2017 7:35:00 AM
18 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional हरभऱ्यावरील घाटेअळी नियंत्रणासाठी निंबोळी अर्क ५ % किंवा HNPV हेलिओकील या विषाणुजन्य किटकनाशकाची ५०० मिली प्रति ५०० लिटर पाण्यातुन हेक्टरी फवारणी करावी. पक्ष्यांना बसण्यासाठी पक्षीथांबे तयार करावेत
Roman Script
Total No of Farmer : - 696786 Advisory Date :-1/21/2017 6:55:00 AM
19 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पुढील ५ दिवसात हवामान कोरडे राहिल तसेच आकाश अंशत: ढगाळ राहण्याची शक्यता असल्याने रब्बी पिकांना पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पाण्याची पाळी द्यावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 870673 Advisory Date :-1/17/2017 4:53:00 PM
20 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सुरु ऊस लागवडीपुर्वी १०० लि. पाणी १०० ग्रॅम कार्बेंडिझम द्रावणात बेणे १० मिनिट बुडवुन नंतर अॅसेटोबॅक्टर व स्फुरद विरघळणारे जिवाणु अनुक्रमे १० किलो आणि १.२५ किलो प्रति १०० ली. पाण्याच्या द्रावणात ३० मिनिटे बुडवून लागण करा
Roman Script
Total No of Farmer : - 870653 Advisory Date :-1/14/2017 9:57:00 AM
21 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात हवामान कोरडे राहिल व पुढील ३ ते ४ दिवसामध्ये रात्रीचे तापमान १० अंश से.ग्रे. पेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 529894 Advisory Date :-1/11/2017 2:02:00 PM
22 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional मिरचीवरील शेंडेमर, पानांवरील ठिपके व फळगळ लक्षणे असणा-या अँथ्रेक्नोझ रोगाच्या नियंत्रणासाठी ५०% कॉपर ऑक्झीक्लोराईड किंवा ५०% कार्बन्डेझिम १० ग्रॅम प्रति १० लि. पाण्यातुन १० ते १२ दिवसांच्या अंतराने आलटून पालटून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 1584 Advisory Date :-1/8/2017 10:37:00 AM
23 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional रात्रीच्या तापमानातील घट लक्षात घेवून द्राक्ष, केळी व अंजिर बागांना सायंकाळी पाणी द्यावे तसेच पहाटे ओला पालापाचोळा जाळून धूर करावा
Roman Script
Total No of Farmer : - 872370 Advisory Date :-1/4/2017 9:26:00 AM
24 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जनावरांचे व कोंबड्यांचे थंडीपासून संरक्षण करावे. फळबागांचे थंडीपासून सरंक्षण करण्यासाठी हलके व वारंवार सायंकाळी ओलीत करावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 872314 Advisory Date :-12/30/2016 5:10:00 PM
25 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कांदयातील फुलकिड्यांच्या नियंत्रणासाठी डायमेथोएट ३० ई.सी. १५ मिली किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रिन ५ ई.सी, ६ मिली १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी तसेच करपा रोगासाठी डायथेन एम-४५, ३० ग्रॅम १० लिटर पाण्यातुन फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 178154 Advisory Date :-12/29/2016 11:48:00 AM
26 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कोबी पिकावरील मावा व फुलकोबीतील गड्डा पोखरणा-या अळीचे नियंत्रणासाठी मॅलेथिऑन ५० ई.सी. २० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी किंवा ४% निबोंळी अर्काची फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 54971 Advisory Date :-12/21/2016 3:49:00 PM
27 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE
Block:
Hindi
English
Regional किमान तापमान १० अंश सेल्सिअस पेक्षा कमी राहण्याची शक्यता असल्याने द्राक्ष व केळी बागाचे थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी रात्रीच्या वेळी बागांना पाणी द्यावे व पहाटे बागेत ओला पालापाचोळा जाळून धूर करावा
Roman Script
Total No of Farmer : - 530966 Advisory Date :-12/20/2016 4:41:00 PM
28 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional केंद्र/राज्य शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजना व भाव स्थिरता योजने अंतर्गत पणन महासंघातर्फे तूर खरेदी सुरु आहे. तरी शेतकऱ्यांनी आपली तूर खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी आणावी असे आवाहन पणन महासंघाने केले आहे
Roman Script
Total No of Farmer : - 871494 Advisory Date :-12/18/2016 9:44:00 AM
29 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावरील घाटे अळीचे नियंत्रणासाठी निबोळी अर्क ५% द्रावणाची फवारणी करावी. यानंतर १०-१५ दिवसानी हेलिओकील ५०० मिली ५०० लीटर पाण्यातून प्रती हेक्टरी फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 696596 Advisory Date :-12/13/2016 3:41:00 PM
30 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE
Block:
Hindi
English
Regional कमी तापमानामुळे केळी बागांचे नुकसान होऊ नये म्हणून पहाटे ओला पाला-पाचोळा जाळून धूर करावा, पिक वाढ अवस्थेनुसार २५० ते १००० ग्रॅम निबोंळी ढेप/पेंड प्रति झाड द्यावी व घडास ६% सच्छीद्रतेचे पांढ-या प्लॅस्टिक बॅगचे आवरण टाकावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 103175 Advisory Date :-12/13/2016 3:36:00 PM
31 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात १-२ ठिकाणी हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पुढील ३ दिवसात रात्रीच्या तापमानात फारसा फरक संभवत नाही.
Roman Script
Total No of Farmer : - 340649 Advisory Date :-12/13/2016 3:31:00 PM
32 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कपाशीचे पीक जानेवारीच्या आत संपुष्टात आणावे व दुबार पीक घेण्याचे टाळावे. हंगामाबाहेर पिके घेतल्यास आर्थिक नुकसान होऊन किडींना अखंड अन्न पुरवठा होतो व पुढील वर्षी किडींचा प्रादुर्भाव लवकर व जास्त प्रमाणात होतो.
Roman Script
Total No of Farmer : - 206263 Advisory Date :-12/13/2016 3:25:00 PM
33 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional रबी ज्वारी, गहू, करडई , भाजीपाला पिके व डाळींबावरील मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३०% प्रवाही १५ मिली किंवा थायोमिथाक्झाम २५ WG, १ ग्रॅम/ १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 862079 Advisory Date :-12/9/2016 4:43:00 PM
34 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional तुरीवरील घाटेआळी पिसारी पतंग व शेंगमाशी या किडीच्या नियंत्रणासाठी निंबोळी अर्क ५ % किंवा हेलीओकील ५०० मिली ५०० लीटर पाण्यात मिसळुन प्रति हेक्टरी फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 542694 Advisory Date :-12/2/2016 3:16:00 PM
35 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात किमान तापमान १० अं.से. दरम्यान राहणार असल्याची शक्यता असल्याने केळी बागांना रात्रीच्या वेळेस पाणी द्यावे तसेच केळी घडांना ६% सच्छिद्रतेचे पांढ-या प्लॅस्टिक बॅगचे आवरण करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 105030 Advisory Date :-12/1/2016 11:04:00 AM
36 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional द्राक्षवेलीवरील भूरी रोगाचा प्रादुर्भाव आढळल्यास ८०% पाण्यात विरघळणारे गंधक २० ग्रॅम किंवा डिनोकॅप ५ मिली किंवा ट्रायडेमिफोन २५० ग्राम किंवा डायफेनकोनॅझोल 5 मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून फवावरावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 302125 Advisory Date :-11/25/2016 4:40:00 PM
37 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात हवामान कोरडे राहील व पुढील ३ दिवसात किमान तापमानात १ ते २ डिग्री से.ग्रे वाढ होण्याची शक्यता आहे. करडईवरील मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३०% प्रवाही ७२५ मिली ५०० लिटर पाण्यात मिसळुन प्रति हेक्टरी फवारा
Roman Script
Total No of Farmer : - 862068 Advisory Date :-11/22/2016 3:47:00 PM
38 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional टोमॅटो वरील पांढरी माशीच्या नियंत्रणासाठी डाय-मिथोयेट ३० EC २० मिली/ १० लिटर पाण्यातून फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 139768 Advisory Date :-11/18/2016 2:59:00 PM
39 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात हवामान कोरडे राहील व पुढच्या ३ दिवसात किमान व कमाल तापमानात विशेष बदल संभवत नाही. रब्बी पिकांमध्ये आंतरमशागत करावी. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी बरसीम, ओट व लसूनघासाची पेरणी पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 862057 Advisory Date :-11/15/2016 3:38:00 PM
40 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional उन्हाळी कांद्यासाठी गादी वाफे करुन रोपांसाठी बियाणे पेरणी करावी व उन्हाळी हंगामासाठी सुधारित जातीचा वापर करावा तसेच पेरणी पुर्वी प्रति किलो बियाणास अॅझोस्पिरिलम + पीएसबी (PSB) प्रत्येकी २५ ग्राम या जिवाणु संवर्धक वापरा
Roman Script
Total No of Farmer : - 168917 Advisory Date :-11/11/2016 4:27:00 PM
41 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional बागायत गहु पिकाची पेरणी १५ नोव्हेंबर पुर्वी पुर्ण करावी. पेरणीपुर्वी बियाण्यास अॅझोटोबॅक्टर व पीएसबी (PSB) २५० ग्रॅम प्रति १० किलो या जिवाणु संवर्धनाचा वापर करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 287193 Advisory Date :-11/11/2016 4:06:00 PM
42 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पुढील 4 दिवसात जिल्ह्यात हवामान कोरडे राहील व पहिल्या दिवशी रात्रीचे तापमान सरासरी पेक्षा ३ ते ४ डिग्री सेल्सिअसने कमी राहील त्यामुळे रब्बी ज्वारी, करडई, भाजीपाला व फळपिकांना रात्रीच्या वेळी पाण्याची संरक्षित पाळी द्या
Roman Script
Total No of Farmer : - 862046 Advisory Date :-11/9/2016 11:52:00 AM
43 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional बोर व भाजीपाला पिकावरील भुरी या रोगाच्या नियंत्रणासाठी ८०% डब्ल्यू पी गंधकाचा २ ग्रॅम प्रती लीटर आणि काकडीवर्गीय पिकांमध्ये गंधकाऐवजी डायफेनकोनॅझोल १/२ (०.५ मिली) मिली/ली पाण्यात मिसळुन फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 862045 Advisory Date :-11/8/2016 3:46:00 PM
44 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional ज्वारीवरील खोडकिडीच्या नियंत्रणासाठी 15 मिली क्विनॉलफॉस 25 ई. सी. प्रति 10 लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 580197 Advisory Date :-11/4/2016 4:40:00 PM
45 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional तुरीवरील शेंगा पोखरणा-या अळीचे नियंत्रणासाठी HaNPV किंवा इंडोक्झाकार्ब १० मिली १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे तसेच तुर हुमणी कीड नियंत्रण - मेटया-हीझियम ४० ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यातून झाडाच्या बुंध्याजवळ आळवणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 542701 Advisory Date :-11/2/2016 12:15:00 PM
46 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional तुर पिकामध्ये लाकडी पक्षी थांबे उभारावेत, जेणे करून त्यावर बसणारे पक्षी शेतातील अळया वेचून खातील.
Roman Script
Total No of Farmer : - 542712 Advisory Date :-10/28/2016 1:00:00 PM
47 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात हवामान कोरडे राहील व तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. तुरीवरील शेंग माशीच्या नियंत्रणासाठी इमामेकटिन बेन्झोएट २०० ग्रॅम किवा स्पिनोस्याड ४५ एस सी प्रवाही २०० मिली / हेक्टरी ५०० लिटर पाण्यातून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 542714 Advisory Date :-10/25/2016 4:16:00 PM
48 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने जमिन आरोग्य पत्रिका योजना राबविण्यात येत असून सदर योजनेच्या माध्यमातून शेतक-यांना जमिन आरोग्य पत्रिका देण्यात येते. शेतक-यांनी जमिन आरोग्य पत्रिकेतील शिफारशीनुसार खतांचा संतुलित वापर करावा
Roman Script
Total No of Farmer : - 861992 Advisory Date :-10/10/2016 4:28:00 PM
49 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional भाजीपाला पिकावरील रसशोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी डायमेथोएट ३० इसी २० मिली किंवा क्विनॉलफॉस २५ इसी २० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. स्टिकर वापरावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 856838 Advisory Date :-10/7/2016 1:13:00 PM
50 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सर्व निरोगी जनावरांना लाळ खुरकत रोगाची प्रतिबंधक लस टोचावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 201597 Advisory Date :-10/4/2016 3:44:00 PM
51 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात येत्या २४ तासात अनेक ठिकाणी व त्यानंतरच्या ४ दिवसात काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याने पावसाची उघडीप पाहून पक्व झालेल्या खरीप पिकांची काढणी, मळणी करावी आणि धान्यची सुरक्षित ठिकाणी साठवणुक करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 861973 Advisory Date :-10/4/2016 3:38:00 PM
52 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional ज्वारीची पेरणी वाफसा पाहून व सुयोग्य जात निवडून १५ ऑक्ट पुर्वी करावी. पेरणीपुर्वी बियाण्यास ३०० मेश पोताचे गंधक ४ ग्रॅम/किलो बियाणे याप्रमाणे बीजप्रक्रिया करावी तसेच अझेटोबॅक्टर व पी एस बी प्रत्येकी २५ ग्रॅम/किलो चोळावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 580234 Advisory Date :-10/2/2016 10:12:00 AM
53 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पावसामुळे सोयाबीनच्या उशिरा पेरलेल्या व उशिरा पक्व होणा-या वाणांवर तांबेरा रोग येण्याची शक्यता आहे. पावसाची उघडीप पाहून प्रोपीकोनॅझोल किंवा हेक्झाकोनॅझोल १ मिली/लीटर पाण्यात मिसळून आलटून पालटून व स्टिकर वापरून फवारणी करा
Roman Script
Total No of Farmer : - 571814 Advisory Date :-9/23/2016 1:18:00 PM
54 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional दि.२१ ते २३ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची शक्यता असल्याने उभ्या पिकांमध्ये व फळबागांमध्ये (मुख्यतः पपई व डाळींब) पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी योग्य व्यवस्था करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 861889 Advisory Date :-9/20/2016 4:35:00 PM
55 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional रबी ज्वारी व इतर पिकांसाठी पावसाची ऊघडीप बघून व वापसा येताच जमिनीची मशागत करून पेरणीसाठी रान तयार करावे. रबी ज्वारी पिकासाठी जमिनीमध्ये पावसाचे पाणी मुरविण्यासाठी बंदिस्त वाफे तयार करावेत
Roman Script
Total No of Farmer : - 861542 Advisory Date :-9/16/2016 12:41:00 PM
56 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात दि. १४ ते १६ सप्टेंबर पर्यन्त १-२ ठिकाणी जोरदार पर्जन्यवृष्टी होण्याची शक्यता असल्याने काढणी केलेल्या मूग-उडीद पिकाची सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 861538 Advisory Date :-9/14/2016 12:58:00 PM
57 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कापूस पिकावरील पाने लाल होऊन नुकसान टाळण्यासाठी २ % DAP खताच्या २ फवारण्या १५ दिवसाच्या अंतराने कराव्यात. तसेच फुलकिडे नियंत्रणासाठी फिप्रोनील ५ इसी ३० मिली किंवा थायमिथाक्झॉन २५ डब्ल्यू जी २ ग्रॅम १० ली पाण्यातून फवारा
Roman Script
Total No of Farmer : - 206176 Advisory Date :-9/10/2016 6:11:00 PM
58 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सध्याच्या हवामानामुळे सोयाबीन पिकावरील पाने खाणा-या स्पोडोप्टेरा अळीच्या नियंत्रणासाठी न्यूमोरिया 10 ग्राम किंवा लाम्बडा सायहॅलोथ्रीन 10 मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळुन फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 571804 Advisory Date :-9/6/2016 2:32:00 PM
59 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional बोर फळपिकावरील भूरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी ८० % पाण्यात मिसळणारे गंधक २ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 644 Advisory Date :-9/1/2016 12:19:00 PM
60 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional अंजिर फळपिकावरील तांबेरा रोगाच्या नियंत्रणासाठी कार्बनडेन्झीम १ ग्रॅम व क्लोरोथॅलोनिल २ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 15582 Advisory Date :-9/1/2016 12:04:00 PM
61 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional मूग, उडीद, सोयाबीन ई. पिकांची काढणी व मळणी करताना पीक पावसामुळे भिजणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच बियाणासाठी साठवणूक करताना दाण्यामधील ओलावा १२ % पेक्षा कमी असावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 861531 Advisory Date :-9/1/2016 11:54:00 AM
62 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावरील पाने खाणा-या किडीच्या नियंत्रणासाठी ट्रायझोफॉस ४० ई.सी १२ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळुन फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 571803 Advisory Date :-8/23/2016 3:52:00 PM
63 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कापूस पिकावरील रस शोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी ईमिड्याक्लोप्रिड 17.8 एस एल 2 मिली किंवा थ्यायमेथोझाम 25 डब्लू जि 2 ग्राम किंवा ५ % निबोंळी अर्क किंवा मेटॅरायझियम ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 206173 Advisory Date :-8/23/2016 3:20:00 PM
64 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional भुईमुग पिकावरील तांबेरा व टिक्का रोगाच्या नियंत्रणासाठी २५ ग्रॅम मॅन्कोझेब + १० ग्रॅम कार्बेन्डेझिम १० लिटर पाण्यात मिसळुन फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 34350 Advisory Date :-8/23/2016 3:07:00 PM
65 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सिताफळावरील फळे देठावर काळी पडतात या बुरशीजन्य रोगाच्या नियंत्रणासाठी १ % बोर्डो मिश्रणाची फवारणी पावसाची उघडीप पाहून करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 85956 Advisory Date :-8/16/2016 4:33:00 PM
66 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जमिनीतील वाफसा लक्षात घेऊन खरीप पिकांमध्ये खुरपणी, कोळपणी करावी. भुईमुग व सोयाबीन पिके फुलोरा अवस्थेत असताना आंतरमशागत करु नये.
Roman Script
Total No of Farmer : - 861499 Advisory Date :-8/16/2016 4:28:00 PM
67 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional डाळींबावरील बुरशीजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे फळांवर काळे डाग पडतात, त्याच्या नियंत्रणासाठी हेक्झॅकोनॅझोल हे बुरशीनाशक १ मिली प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे. नवीन डाळींब बाग लागवडीसाठी डाळिंबाची रोपे तेल्या रोगमूक्त रोपवाटिकेतूनच खरेदी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 518977 Advisory Date :-8/16/2016 4:20:00 PM
68 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावरील पाने खाणा-या अळीच्या नियंत्रणासाठी एस एल एन पी व्ही (SLNPV) १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 571801 Advisory Date :-8/12/2016 12:34:00 PM
69 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional भाजीपाला पिकातील पावसाचे अतिरिक्त पाणी काढून टाकावे व वेलवर्गीय पिकांना बांबूच्या काठीचा आधार द्यावा. रस शोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी पिवळे स्टिकी ट्रॅप लावावेत तसेच जास्त प्रादुर्भाव दिसून आल्यास व्हर्टीसिलिएम 50 ग्राम प्रति 10 लिटर पाण्यातून फवारणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 151295 Advisory Date :-8/11/2016 2:33:00 PM
70 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पावसाळ्यात ओल्या आणि कोवळ्या हिरव्या चाऱ्याचे प्रमाण अधिक असल्याने जनावरांना योग्य त्या प्रमाणात हिरवा चारा खाऊ घालावा म्हणजे जनावरांना पोटफुगी होणार नाही. जनावरांना नेहमी स्वच्छ पिण्याचे पाणी द्यावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 201482 Advisory Date :-8/11/2016 2:00:00 PM
71 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पपई बागेत पावसाचे पाणी जास्त वेळ साठू देऊ नये व खोडाला पाणी लागू नये म्हणून पिकाला दुहेरी बांगडी पद्धतीने पाणी द्यावे. पिकातील मूळकूज व खोडकुजीच्या नियंत्रणासाठी 2 ग्राम कार्बेनड्यांझिम किंवा ट्रायकोडर्मा 5 ग्राम प्रति लिटर पाण्यातून जमिनीत द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 492 Advisory Date :-8/11/2016 1:48:00 PM
72 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional ऊस लागवडीच्यावेळी जमिनीत पावसाचे पाणी साचलेले असल्यास चर खोदून पाणी बाहेर काढावे व ऊस लागवडीसाठी टिप्पऱ्या न वापरता ऊसाची रोपे लावावीत. मोठ्या उसास सरीतील पाणी ओसरताच 50 किलो युरिया व 50 किलो म्युरेट ऑफ पोट्याश प्रति हेक्टर प्रमाणे बुस्टर डोस द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 861496 Advisory Date :-8/11/2016 1:34:00 PM
73 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कापूस पिकावरील रस शोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी ५ % निबोंळी अर्क किंवा मेटॅरायझियम ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 206172 Advisory Date :-8/9/2016 8:21:00 PM
74 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional खरीप बाजरी, कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद, भुईमुग इ. पिकातील पावसाच्या साठलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करवा व मर रोगाच्या नियंत्रणासाठी ट्रायकोडर्मा ५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून जमिनीत द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 861497 Advisory Date :-8/9/2016 8:11:00 PM
75 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional फळबागा व उभ्या खरीप पिकांमधील पावसाचे अतिरिक्त पाणी चराद्वारे बाहेर काडून द्यावे. पावसाचे अतिरिक्त पाणी शेततळ्या मध्ये साठवून ठेवावे. वापसा येताच तणनियंत्रणाच्या दृष्टीने उपाय योजना जसे खुरपणी, कोळपणी, निंदणी ई. तसेच तणनाशकांचा वापर करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 861492 Advisory Date :-8/6/2016 12:48:00 PM
76 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional भाताची पुर्नलागवड लवकरात लवकर पुर्ण करावी व भात खाचरात २ ते ३ सें.मी पाण्याची पातळी ठेवावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 110893 Advisory Date :-8/3/2016 1:00:00 PM
77 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional बाजरी पिक ३ आठवड्याचे असलेल्या ठिकाणी केवडा (गोसावी) रोगाची लक्षणे दिसताच रोगट झाडे उपटून नष्ट करावीत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 120401 Advisory Date :-8/3/2016 12:49:00 PM
78 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पावसाची उघडीप लक्षात घेऊन खरीप पिकांमध्ये आंतरमशागत करुन नत्र खताचा दुसरा हप्ता द्यावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 861478 Advisory Date :-8/3/2016 12:37:00 PM
79 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सध्याच्या पावसाळी हवामानामुळे खरीप पिकांमध्ये तणनियंत्रणासाठी व जमिनीतील ओलावा टिकविण्यासाठी निंदणी, खुरपणी व कोळपणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 861468 Advisory Date :-7/29/2016 4:23:00 PM
80 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकांतील किडीच्या उपद्रवाचा अगाऊ अंदाज घेऊन नुकसान टाळण्यासाठी हेक्टरी ५ स्पोडोल्युरचा वापर करण्यात आलेले फेरोमन सापळे नियंत्रणासाठी वापरावेत आवश्यक वाटल्यास ट्रायझोफॉस ४० ई.सी १२ मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 571808 Advisory Date :-7/29/2016 4:11:00 PM
81 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional भात रोपांची राहिलेली लागवड पुर्ण करावी. पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेनुसार भात खाचरातील पाण्याची पातळी रोपे जगून निघेपर्यंत १ ते २ सें.मी आणि त्यानंतर वाढीच्या प्राथमिक अवस्थेत २ ते ३ सें.मी ठेवावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 110892 Advisory Date :-7/27/2016 2:17:00 PM
82 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional २७ जुलै रोजी जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 147557 Advisory Date :-7/27/2016 2:00:00 PM
83 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात २२ व २३ जुलै रोजी अनेक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता असून तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 861024 Advisory Date :-7/20/2016 4:43:00 PM
84 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ कर्जदार शेतक-यांना बंधनकारक. बिगर कर्जदार शेतक-यांना ऐच्छिक, बिगर कर्जदार शेतक-यांनी योजनेत सहभाग घेण्याचा अंतिम दि. ३१ जुलै, २०१६. नजिकच्या बँकेशी अथवा कृषि विभागाशी संपर्क करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 861006 Advisory Date :-7/16/2016 4:49:00 PM
85 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional टोमॅटो, काकडी व वेलवर्गीय भाजीपाला पिके, मिरची इत्यादीवर पानावरील करपा रोगाचा प्रादुर्भाव वाढण्यास हवामान अनुकूल आहे नियंत्रणासाठी मॅकोझेब ७५ टक्के हे बुरशीजनक ३ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यातून पावसाची उघडीप बघून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 141432 Advisory Date :-7/16/2016 4:44:00 PM
86 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पुढील ५ दिवसात अनेक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मृद व जलसंधारणच्यादृष्टीने पावसाचे पाणी मुरवण्यासाठी जलसंधारणाच्या उपाययोजनांचा अवलंब करावा. तसेच अतिरिक्त पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी पिकामध्ये साधारणत: ७-८ ओळीनंतर मृतसरी काढावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 860992 Advisory Date :-7/5/2016 3:07:00 PM
87 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात खरीप पिकांची पेरणी पुरेशा पावसानंतरच करावी. योग्य ओलीवर पेरणी केल्यास उगवण तसेच पिकांची वाढ चांगली होते आणि उतपादन चांगले येते
Roman Script
Total No of Farmer : - 147533 Advisory Date :-6/28/2016 4:00:00 PM
88 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात पुढील ४८ तासात ब-याच ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता असून त्यापुढील ३ दिवसात काही ठिकाणी पाऊस पडेल. खरीप पिकांची पेरणी जमिनीत वापसा येताच करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 713448 Advisory Date :-6/28/2016 3:54:00 PM
89 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिवाणु खते हे नत्र खत मात्रेच्या बचतीसाठी द्विदल पिकांना रायझोबियम तर एकदल पिकांना आझोटोबॅक्टर या जिवाणु संवर्धकाची बीजप्रक्रिया करावी. जिवाणु खते वापरल्याने रासायनिक खतांची उणीव संपूर्णपणे भरून काढता येत नाही म्हणून ही खते रासायनिक खतांना पुरक खते म्हणून वापरा
Roman Script
Total No of Farmer : - 860588 Advisory Date :-6/24/2016 3:51:00 PM
90 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात पुढील ४८ तासात काही ठिकाणी व त्या पुढील ३ दिवसात ब-याच ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. खरीप पेरणीसाठी पुर्व मशागतीची कामे पुर्ण करावीत व पाऊस झाल्यानंतर जमिनीत पुरेसा ओलावा असलेल्या ठिकाणी खरीप पिकांची पेरणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 860807 Advisory Date :-6/21/2016 5:23:00 PM
91 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional भात व नागली रोपवाटीकेतील अपुर्ण पेरणी पुर्ण करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 110891 Advisory Date :-6/15/2016 3:58:00 PM
92 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional खरीप पिकांच्या पेरणीसाठी पुर्व मशागतीची कामे पुर्ण करुन घ्यावीत म्हणजे तणांचा प्रादुर्भाव आटोक्यात राहील. जमिनीत पुरेसा ओलावा असल्याशिवाय पेरणी केल्यास उगवण क्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
Roman Script
Total No of Farmer : - 860564 Advisory Date :-6/15/2016 3:36:00 PM
93 Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिल्हयात दिनांक १४ ते १६ जून पर्यत तुरळक ठिकाणी पाऊस पडेल व दिनांक १७ व १८ जून रोजी पर्जन्यक्षेत्रात वाढ होण्याची शक्यता आहे तसेच येत्या ४ ते ५ दिवसात दक्षिण कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्याच्या दक्षिणेकडील भागात मान्सून आगमनासाठी स्थिती अनुकूल राहील.
Roman Script
Total No of Farmer : - 860797 Advisory Date :-6/15/2016 3:22:00 PM
94 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional ऊस पिकातील हुमणीच्या नियंत्रणासाठी पहिला पाऊस झाल्यावर निंब, बाभुळ व बोर या झाडावरील भुंगेरे प्रकाशकंदील व रॉकेलचा वापर करुन रात्रीच्या वेळी सामुदायिकरित्या गोळा करुन नष्ट करावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 485426 Advisory Date :-6/8/2016 12:05:00 PM
95 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात पुढील ५ दिवसात काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 860784 Advisory Date :-6/7/2016 4:31:00 PM
96 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात पुढील २ दिवसात तुरळक ठिकाणी तसेच २ व ३ जून रोजी काही ठिकाणी पाऊस पडेल. शेतीची बांधबदीस्ती करावी व शेततळ्यातील गाळ काढून स्वच्छता करावी. खरीप हंगामासाठी लागणा-या बियाणे, खते व बिजप्रक्रियेकरीता आवश्यक निविष्ठांची उपलब्धतता करुन ठेवावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 860755 Advisory Date :-5/31/2016 5:13:00 PM
97 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional भात व नागली रोपवाटीकेसाठी गादी वाफे तयार करावेत. पेरणीसाठी घरचे बियाणे वापरावयाचे असल्यास बियाणेची उगवण क्षमता तपासावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 110891 Advisory Date :-5/24/2016 5:21:00 PM
98 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याने उन्हाळी पिकांची काढणी करुन सुरक्षित ठिकाणी साठवण करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 860731 Advisory Date :-5/24/2016 5:04:00 PM
99 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional शेतकर्यांनी उन्हाळ्यात कृषी विभागाच्या प्रयोगशाळेत आपल्या शेतातील मातीचा नमुना तपासून घ्यावा व जमिनीतले अन्नद्रव्यांचे प्रमाण, जमिनीचा सामू ई. माहिती घेवून त्याप्रमाणे जमिनीची सुपीकता वाढवावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 428018 Advisory Date :-5/18/2016 2:04:00 PM
100 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional आले लागवडीपूर्वी आल्यास क्विनॉलफॉस २५ ई.सी, २० मिली अधिक कार्बनडेन्झीम ५० % डब्लू पी १५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्याच्या द्रावणात बियाणे (कंद) १५ ते २० मिनिट बुडवून लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1444 Advisory Date :-5/17/2016 5:09:00 PM
101 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कपाशी लागवड क्षेत्रात शेंदरी बोंड अळीचे प्रतिबंधात्मक नियंत्रणासाठी लागवडी पूर्वी शेतातील गत हंगामातील कपाशी पिकाचे अवशेष नष्ट करावेत व खोल नांगरणी करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 103068 Advisory Date :-5/10/2016 5:43:00 PM
102 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पुढील २४ तासात जिल्ह्यात एक-दोन ठिकाणी मेघगर्जनेसह, वादळी वारा, गारपीट व पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काढणी केलेल्या पक्व फळे व पिकांची सुरक्षित ठिकाणी साठवणुक करावी. जनावरांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 430356 Advisory Date :-5/10/2016 5:30:00 PM
103 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional खरीप हंगामाकरीता जमिनीच्या पूर्वमशागतीची कामे सुरु करावीत. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार खरीप हंगामाकरीता भाजीपाला पिकांची रोपे तयार करावीत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 430352 Advisory Date :-5/4/2016 10:31:00 AM
104 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पुढील ५ दिवसात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह हलक्या पावसाची शक्यता असल्याने काढणी केलेल्या कांद्याची सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 430352 Advisory Date :-5/3/2016 4:57:00 PM
105 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional उन्हाळी पिके व फळबागात जमीनीतून होणारे बाष्पीभवन रोखण्यासाठी अधिकाधिक अच्छादनांचा वापर करावा. नवीन लागवड केलेल्या फळरोपाचे कडक उन्हापासून संरक्षण करण्यासाठी सावली करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 428014 Advisory Date :-4/26/2016 2:49:00 PM
106 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional फळ झाडावरील पिठ्या ढेकणाचे नियंत्रणासाठी क्रिप्टोलिमस बिटलचे १५०० अळ्या किंवा भुंगेरे प्रति हेक्टर प्रसारण करावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 282829 Advisory Date :-4/26/2016 2:31:00 PM
107 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional गोठ्यात जनावरांच्या अंगावर उष्ण हवेचे झोत येणार नाहीत याची काळजी घ्या. पत्रे चुन्याने रंगवून घ्यावेत. त्यावर पाचटाचे आच्छादन करावे. शेळ्यांना बुळकांडी व मेंढ्यांना देवी रोगप्रतिबंधक लस टोचुन घ्या
Roman Script
Total No of Farmer : - 10711 Advisory Date :-4/18/2016 5:12:00 PM
108 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कांदा काढणीनंतर शेतात ढीग न करता पहिला कांदा दूस-या कांद्याच्या पातीने झाकून जाईल असा एकसारखा पसरून ५ दिवस वाळवावा, त्यानंतर ३-५ सेमी कांद्याची मान ठेवून पात कापावी व २ आठवडे सावलीत वाळवावा
Roman Script
Total No of Farmer : - 84132 Advisory Date :-4/18/2016 4:57:00 PM
109 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional द्राक्षबागेची खरड छाटणी पूर्ण करावी व खोडावर छाटणीनंतर १०% बोर्डो पेस्ट + मेथोमिल ३ ग्राम + क्लोरोपायरीफोस नुआन 3 मिली + स्टिकर १.५ मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून पेस्टिंग करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 151095 Advisory Date :-4/13/2016 11:06:00 AM
110 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional उन्हाळ्यात आहारामध्ये सुक्या चाऱ्याचे प्रमाण कमी व हिरव्या चाऱ्याचे प्रमाण वाढवावे तसेच आहारामध्ये उर्जा देणारे(धान्य,गुळ,पेंड)पदार्थांचा समावेश करावा. दररोज ५० ग्राम क्षार मिश्रण द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10709 Advisory Date :-4/12/2016 5:22:00 PM
111 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पांढरी माशीच्या नियंत्रणासाठी इमिडाक्लोप्रिड ३ मिली किंवा कार्बोसल्फान १० मिली प्रति १० लीटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 70780 Advisory Date :-4/7/2016 5:19:00 PM
112 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यांत पुढील २-3 दिवसात तूरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह हलक्या पावसाची शक्यता असून आकाश ढगाळ राहील.
Roman Script
Total No of Farmer : - 430336 Advisory Date :-4/5/2016 4:28:00 PM
113 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सध्याच्या हवामानात पांढरी माशी या किडीचा प्रादुर्भाव वाढण्यास अनुकुलता आहे. नियंत्रणासाठी थायोमिथॉक्झम ४ ग्रॅंम किंवा कार्बोसल्फान १० मिली प्रति १० लि. पाण्यात मिसळुन फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 75377 Advisory Date :-3/15/2016 5:17:00 PM
114 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional लागवडीच्या ऊस पिकात तसेच खोडव्याच्या पिकात हेक्टरी ५ ते ६ टन पाचटाचे आच्छादन करावे व पाण्याची कमतरता लक्ष्यात घेवुन सरी आड सरी फेरपालटाने पाणी द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 242688 Advisory Date :-3/15/2016 2:11:00 PM
115 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional आंबा फळपिकावरील भुरी व फुलकिडींचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी हेक्झाकोनॅझोन १ ml + फिप्रोनिल १.५ ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळुन फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 70148 Advisory Date :-3/8/2016 4:19:00 PM
116 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE
Block:
Hindi
English
Regional पावसाची शक्यता विचारात घेवुन पक्व झालेली रब्बी पिके, फळे व फळभाज्यांची काढणी करावी. मागील आठवड्यातील पाऊस व गारपीटीमुळे फळबागांमधील इजा झालेली फळे पाने व फांद्या गोळा करुन नष्ट करावीत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 257939 Advisory Date :-3/8/2016 4:10:00 PM
117 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची व तुरळक ठिकाणी वादळी वा-यासह गारपिट होण्याची शक्यता आहे. द्राक्ष, केळी, मोसंबी इ. फळपिकांचे गारपिटीपासुन संरक्षण करण्यासाठी स्कर्टीग बॅगचा वापर करावा. केळी, पपई
Roman Script
Total No of Farmer : - 273072 Advisory Date :-3/2/2016 6:16:00 AM
118 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जिल्ह्यात मेघगर्जनेसह मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता तसेच तुरळक ठिकाणी वादळी वा-यासह गारपिट होण्याची शक्यता आहे. काढणी केलेल्या रब्बी पिकांची सुरक्षित ठिकाणी साठवणुक करावी तसेच पक्व झालेल्या फळे
Roman Script
Total No of Farmer : - 430296 Advisory Date :-3/2/2016 6:01:00 AM
119 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional रात्रीच्या तापमानात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने डाळींब पिकावरील फुलकळी व कोवळी फळ व इतर फळावरील फुलकिडे नियंत्रणासाठी फिप्रोनिल २ ml प्रति लीटर पाण्यातुन फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 261587 Advisory Date :-2/16/2016 4:10:00 PM
120 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: JALGAON, PUNE
Block:
Hindi
English
Regional जनावरांमध्ये रोगप्रसार होवू नये म्हणून रोगी जनावरे वेगळी ठेवावे, त्यांचे मलमूत्र दूर नेवून पुरून टाकावे, मेलेल्या रोगी जनावरांच्या नाकातोंडात व गुदद्वारात निर्जंतुक द्रवाचे बोळे घालून दूर नेवून पुरावे. निरोगी जनावरास रोग प्रतिबंधक लस टोचून घ्यावी. रोगी व निरोगी जनावरांची देखभाल एकाच माणसाने करू नये. गोठ्याच्या भिंतींना ३ ते ६ महिन्यांनी चुन्याची सफेदी द्यावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 8683 Advisory Date :-2/12/2016 1:51:00 PM
121 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पेरु, टोमॅटो व इतर फळभाजी पिकावरील पांढ-या माशीच्या नियत्रंणासाठी इमिडाक्लोप्रिड १७.८ SL ३ मिली किंवा ट्रायझोफॉस १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 75388 Advisory Date :-2/9/2016 10:21:00 PM
122 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional गहू पिकास चिकाच्या अवस्थेत पाण्याची पाळी द्यावी व मावा किडीचे नियंत्रणासाठी डायमेथोएट १५ मिली किंवा अॅसीफेट २० ग्रॅम १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 51351 Advisory Date :-2/5/2016 3:01:00 PM
123 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional नवीन लागवड केलेल्या आंबा कलमे व नारळ रोपांचे उन्हापासून सरंक्षण करण्यासाठी सावली करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 70208 Advisory Date :-2/5/2016 2:44:00 PM
124 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional किमान तापमान १० ०Cपेक्षा कमी होण्याची शक्यतामुळे केळी पिकास अवस्थेनूसार रात्रीच्यावेळी पाणी द्यावे व पहाटे ओला पालापाचोळा जाळून धूर करावा, घडाना ६% सच्छीद्रतेचे पांढ-या प्लॅस्टिकबॅगचे आवरण करा
Roman Script
Total No of Farmer : - 50983 Advisory Date :-1/22/2016 12:45:00 PM
125 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावरील घाटेअळीचे नियंत्रणासाठी हेलीओकील ५०० मिली ५०० लीटर पाण्यातून प्रति हेक्टरी फवारावे तसेच हेक्टरी ५ फेरोमेन सापळे लावावेत. पक्ष्यांना थांबून अळ्या खाता याव्यात यासाठी शेतात पक्षीथांबे करावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 348480 Advisory Date :-1/19/2016 4:23:00 PM
126 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE
Block:
Hindi
English
Regional सध्याच्या ढगाळ हवामानामुळे हरभरा पिकावरील घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी निंबोळी अर्क ५% व १० ते १५ दिवसांनी हेलिओकील ५०० मिली प्रति ५०० लीटर पाण्यातून प्रति हेक्टर फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 199989 Advisory Date :-1/13/2016 11:41:00 AM
127 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सध्याच्या ढगाळ हवामानामुळे व सापेक्ष आद्रतेतील वाढी मुळे डाळींबावरील तेलकट डागाच्या नियंत्रणासाठी ब्रोमोपोल ५० ग्राम आणि कॅंप्टन ५०० ग्राम १०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 269210 Advisory Date :-1/13/2016 11:22:00 AM
128 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional गव्हाचे काड, मका सरमाड, वाळलेले गवत, वाढे ई.पासून २% युरियाचा वापर करून जनावरांसाठी सकस पौष्ठिक चारा बनविता येतो. जास्तीचा हिरवा चारा वाळवून पेंढ्या बांधून अथवा मुरघास करून टंचाई काळासाठी साठवावा
Roman Script
Total No of Farmer : - 4591 Advisory Date :-1/6/2016 3:32:00 PM
129 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional आंबा मोहोराचे तुडतुडे आणि भुरी रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी इमिडाक्लोप्रिड १७.८ SL, ३ मिली व हेक्झाकोनॅझोन २० EC, १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 78132 Advisory Date :-1/5/2016 4:36:00 PM
130 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जनावरांचे थंडीपासून बचाव करण्यासाठी गोठ्यात विद्युत दिवे लावावेत.गोठ्याच्या जाळीला पोते बांधावेत.जनावरांना सकाळच्या कोवळ्या उन्हामध्ये बांधावे.खाद्यामध्ये अधिक ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या ज्वारी, गहू, मका यांचा भरडाचा वापर करावा. जनावरांच्या पिण्यासाठी जास्त थंड पाण्याचा वापर टाळावा. अति थंडी मुळे जनावरांच्या कासेला आणि स्तनाला भेगा पडून दगडी/ कासदाह रोग होऊ नये यासाठी रोज दुध काढल्या नंतर विस्प्रेक मलम किंवा लोणी हळद समप्रमाणात मिसळून लावावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 10492 Advisory Date :-12/30/2015 1:16:00 PM
131 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सध्याच्या कोरड्या व थंड हवामानामुळे पाण्याचा जादा ताण बसल्यास कांदा पोसत नसल्याने कांदयास पिक परिस्थितीनुसार रात्रीच्या वेळी ६ ते ८ दिवसाच्या अंतराने पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 92685 Advisory Date :-12/29/2015 2:17:00 PM
132 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional केळी-तापमान १२ अं.से.पेक्षा कमी झाल्यास रात्री पाणी द्यावे, पहाटे पालापाचोळा जाळून धूर करावा, झाडास २५० ते १००० ग्रॅम निंबोळीपेंड अवस्थेनुसार द्यावे, घडाला ६%सच्छिद्र पांढ-या प्लास्टिकचे आवरण करा
Roman Script
Total No of Farmer : - 57554 Advisory Date :-12/22/2015 4:13:00 PM
133 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional अंजिरावरील तांबेरा रोगाच्या नियंत्रणासाठी क्लोरोथ्यालोनिल २ ग्राम + कॅर्बेनडेनझिम १ ग्राम प्रती लिटर पाण्यातून १० दिवसाच्या अंतराने फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 19744 Advisory Date :-12/19/2015 12:01:00 PM
134 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional अंशतः ढगाळ व कोरडे हवामानामुळे टोमॅटोवरील करपा रोगाचे नियंत्रणासाठी टॅब्युकोनाझोल १० मिली किंवा मॅन्कोझेब २५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 74426 Advisory Date :-12/16/2015 11:37:00 AM
135 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional ११ डिसेम्बरला काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता व तुरळक ठिकाणी गारपिटीची शक्यता आहे. फळपिकांचे गारांपासून संरक्षण करण्यासाठी बागेत हेलनेट व केळीच्या घडांवर स्कर्टिंग बॅगचा वापर करावा
Roman Script
Total No of Farmer : - 172772 Advisory Date :-12/9/2015 1:04:00 PM
136 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional हरभरा पिकावरील घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी हेलिओकील ५०० मिली प्रति ५०० लीटर पाण्यातून प्रति हेक्टर फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 364706 Advisory Date :-12/8/2015 4:39:00 PM
137 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional करडई पिकावरील मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी मेटॅरायझिडाम ४० ग्रॅम किंवा इमिडॅक्लोप्रिड ३ मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 33280 Advisory Date :-12/3/2015 2:48:00 PM
138 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कोरड्या व थंड हवामानामुळे गुलाब,टोमॅटो,मिरची,गवार यासारख्या पिकांवरील भूरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी पाण्यात मिसळणारे ८०% गंधक २० ग्रॅम/१० ली. पाण्यातून १२-१५ दिवासांच्या अंतराने २-३ वेळा फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 75448 Advisory Date :-12/3/2015 1:44:00 PM
139 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पुढील ४८ तासात काहीठिकाणी पाऊस पडणारअसून तुरळक ठिकाणी विजेच्या कडकडाटासह गारपीट होण्याची शक्यता आहे.पिकांचे-फळपिकांचे गारपिटीपासून संरक्षण करण्यासाठी हेलनेटचा वापर करावा. जनावरांना सुरक्षित ठेवावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 209369 Advisory Date :-11/23/2015 11:49:00 AM
140 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पुढील ४८ तासात काहीठिकाणी पाऊस पडणारअसून तुरळक ठिकाणी विजेच्या कडकडाटासह गारपीट होण्याची शक्यता आहे.पिकांचे-फळपिकांचे गारपिटीपासून संरक्षण करण्यासाठी हेलनेटचा वापर करावा. जनावरांना सुरक्षित ठेवावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 418738 Advisory Date :-11/23/2015 11:46:00 AM
141 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional तुरीवरील शेंगा पोखरणा-या अळीच्या नियंत्रणासाठी NPV १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 418716 Advisory Date :-11/20/2015 1:48:00 PM
142 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जमिनीतील ओलावा ठिकवून ठेवण्यासाठी रबी ज्वारी, करडई पिकामध्ये विरळणी व हलकी कोळपणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 613322 Advisory Date :-11/9/2015 2:48:00 PM
143 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional तुर हुमणी कीड नियंत्रण- मेटया-हीझियम ४० ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यातून झाडाच्या बुंध्याजवळ आळवणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 570632 Advisory Date :-11/3/2015 3:36:00 PM
144 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional तुरीतील घाटेअळी, पिसारी पतंग, शेंगमाशी यांच्या नियंत्रणासाठी ५% निंबोळी अर्क व हेलिओकिल ५०० मीलि प्रति हेक्टर १०-१५ दिवस अंतराने फवारा
Roman Script
Total No of Farmer : - 570621 Advisory Date :-10/27/2015 3:32:00 PM
145 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional तुरीवरील शेंगा पोखरणा-या अळीचे नियंत्रणासाठी HaNPV किंवा इंडोक्झाकार्ब १० मिली १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 570610 Advisory Date :-10/20/2015 3:12:00 PM
146 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कापसावरील लाल्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी २ % DAP/Urea खताच्या द्रावणाची फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 225467 Advisory Date :-10/13/2015 3:08:00 PM
147 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional भाजीपाला पिकावरील रस शोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी इमिडाक्लोप्रीड ३ मिली प्रती १० ली पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 829089 Advisory Date :-10/6/2015 3:49:00 PM
148 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional ज्या ठिकाणी जमिनीत ओलावा आहे त्या ठिकाणी रब्बी ज्वारी, करडई, सुर्यफुल व तीळाची पेरणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 612290 Advisory Date :-9/29/2015 5:11:00 PM
149 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional टोमॅटो, मिरची यापिकांवर करपा आणि शेंडामरच्या नियंत्रणासाठी मॅन्कोझेब २५ ग्राम किंवा कॉपरऑक्झिक्लोराईड ३० ग्राम १० लि. पाण्यातून फवाराव
Roman Script
Total No of Farmer : - 149763 Advisory Date :-9/22/2015 2:52:00 PM
150 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कांदयावरील फुलकिडे, पानेखाणारी अळी व जांभळा करपा यांचे नियंत्रणासाठी प्रोफिनोफॉस १० मिली + मॅन्कोझेब ३० ग्रॅ. १० लि. पाण्यातून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 183368 Advisory Date :-9/15/2015 3:41:00 PM
151 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional उशिरा पेरलेल्या सोयाबीन पिकात कोळपणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 587815 Advisory Date :-9/1/2015 3:17:00 PM
152 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional मागील महिन्यात पावसात खंड पडल्याने ऊसावरील लोकरीमावाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी जैविक किडनियंत्रण डिफा अॅफीडोव्होरा या मित्रकीडीने करा
Roman Script
Total No of Farmer : - 502215 Advisory Date :-8/25/2015 3:00:00 PM
153 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional टोमाटो पिकावरील नागआळीच्या नियंत्रणासाठी ल्याम्दा सायह्यालोथ्रीन किवा सायन्यट्रेनीलीप्रोल १० मिली प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 146308 Advisory Date :-8/11/2015 3:44:00 PM
154 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कोरडवाहू भागात रब्बी पिकांच्या दृष्टीने बंधिस्त वाफे तयार करून पावसाचे पाणी मुरेल अशी व्यवस्ता करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 437729 Advisory Date :-8/11/2015 3:32:00 PM
155 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिकावरील पाने खाणाऱ्या आळीच्या बंदोबस्तासाठी नुमोरीया १० ग्राम किवा एन. पी.व्ही.१० मिली किंवा क्लोरपायरीफोस २५ मिली किंवा ल्याम्बडा सय्हलोथ्रिन १० मिली प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 559343 Advisory Date :-8/11/2015 3:24:00 PM
156 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional बागायत शेत्रात तसेच आडसाली उसा मध्ये कांदा रोपांची लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 164785 Advisory Date :-8/11/2015 3:03:00 PM
157 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English 1.In drought situation for better crop growth spray 2% potassium nitrate (200 gm in 10 lit. of water. 2.Prepare compartment bunds for moisture conservation during rabi season.
Regional 1) जेथे पावसाचा ताण पडला आहे आणि पिके वाढीच्या अवस्थेत आहे. तेथे २% पोटॅशियम नायट्रेट (२०० ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून) द्रावणाची फवारणी करावी. 2) रब्बी पिकासाठी जमिनीत ओलावा साठविण्यासाठी बंदीस्त वाफेतयार करावेत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1135 Advisory Date :-8/7/2015 4:50:00 PM
158 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English 1. For control of reddening in cotton. Spray 200 gm urea + 25 gm magnesium sulphate in 10 litre of water 2. For conservation of moisture in plants due to drought spray 200 gm of potassium nitrate in 10 litre of water.
Regional 1) कापसावरील लाल्याचे नियंत्रणासाठी १० लिटर पाण्यात २०० ग्रॅम युरीया अधिक २५ ग्रॅम मॅग्नेशियम सलफेट विरघळवून फवारणी करावी. 2) पावसाचा ताण पडल्यामुळे पिकांमध्ये पाणी टिकून रहावे म्हणून २०० ग्रॅम पोटॅशियम नायट्रेट १० लिटर पाण्यातून फवारणे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 183497 Advisory Date :-8/5/2015 3:02:00 PM
159 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English 1. If seedling of paddy get yellowish then spray 200 gm urea in 10 litre of water. 2. For control of reddening in cotton. Spray 200 gm urea + 25 gm magnesium sulphate in 10 litre of water
Regional 1) भात रोपे पिवळी पडत असल्यास १० लिटर पाण्यात २०० ग्रॅम युरीया मिसळून फवारणी करावी. 2) कापसावरील लाल्याचे नियंत्रणासाठी १० लिटर पाण्यात २०० ग्रॅम युरीया अधिक २५ ग्रॅम मॅग्नेशियम सलफेट विरघळवून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 180770 Advisory Date :-8/5/2015 2:47:00 PM
160 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कोरडवाहू भागात रबी पिकांच्या पेरणीपूर्वी जमिनीत पाणी मुरविण्यासाठी बंधिस्त वाफे तयार करावेत. सोयाबीन : एक महिना झालेल्या पिकामध्ये तन नियंत्रणासाठी हलकी कोळपणी करावी. निंदनी किंवा कोळपणीचे काम फुले येण्या अगोदर संपवावे .
Roman Script
Total No of Farmer : - 535314 Advisory Date :-7/31/2015 3:55:00 PM
161 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional मध्य महाराष्ट्रात जेथे चांगला पाऊस होईल तेथे घेवडा किंवा धने या पिकांची पेरणी करावी. कोरडवाहू भागात रबी पिकांच्या पेरणीपूर्वी जमिनीत पाणी मुरविण्यासाठी बंधिस्त वाफे तयार करावेत. सोयाबीन : एक महिना झालेल्या पिकामध्ये तन नियंत्रणासाठी हलकी कोळपणी करावी. निंदनी किंवा कोळपणीचे काम फुले येण्या अगोदर संपवावे .
Roman Script
Total No of Farmer : - 136832 Advisory Date :-7/31/2015 3:47:00 PM
162 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जेथे पावसाने ताण दिलेला आहे तेथे पिकामध्ये कोळपणी व फळपिकांवर ८ टक्के केओलीनची फवारणी करावी. पाण्याची सोय असल्यास पिकांना संरक्षित पाणी द्यावे, तसेच चारापिके सुद्धा घ्यावीत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 606345 Advisory Date :-7/18/2015 9:38:00 AM
163 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional उभ्या पिकात हलकी कोळपणी, आच्छादानाचा वापर करावा व उपलब्धतेनुसार संरक्षित पाणी द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 526232 Advisory Date :-7/14/2015 7:15:00 PM
164 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional पाण्याची उपलब्धता असेल तर भात रोपांची ४ सूत्री पद्धतीने पुनर्लागवड करावी, पाऊस नसेल व रोपांचे वय वाढले असेल तर हळव्या व निमगरव्या जातीची दापोग पध्दतीने लागवड करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 86102 Advisory Date :-7/14/2015 7:13:00 PM
165 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional भाजीपाला पिकावरील करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी म्यानकोझेब २५ ग्राम व रस शोषणाऱ्या किडींच्या नियंत्रणासाठी थायोमेथोक्झाम ४ ग्राम प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 521939 Advisory Date :-7/14/2015 6:58:00 PM
166 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जमिनीतील ओलावा टिकून राहण्यासाठी दस्कटे, भूसा, गावत ई. चा आच्छादन म्हणून फळ बागांमध्ये वापर करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 406112 Advisory Date :-7/10/2015 2:10:00 PM
167 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional उभ्या पिकांमध्ये जेथे रोपे दाठ पेरले गेले आहेत तेथे विरळणी करावी व जमिनीतील ओलावा टिकून राहण्यासाठी शेतात हलकी कोळपणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 408316 Advisory Date :-7/10/2015 2:05:00 PM
168 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कापूस पिकावरील रस शोषणाऱ्या किडींच्या बंदोबस्तासाठी मेट्यारिहझियम ४० ग्राम किव्हा इमिड्याक्लोप्रीड ४ मिली प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 70344 Advisory Date :-7/10/2015 1:54:00 PM
169 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional टोमाटो पिकावरील करपा रोग व नागआळीच्या नियंत्रणासाठी म्यानकोझेब २५ ग्राम आणि आबोम्याकटीन ४ मिली प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 75331 Advisory Date :-7/9/2015 1:48:00 PM
170 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कांदा रोपे गादीवाफ्यावर टाकलेल्या शेतकऱ्यांनी पाणी व्यवस्थापन चांगले करावे. पातीचे शेंडे/टोके करपताना दिसताच म्यानकोझेब २० ग्राम प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 126954 Advisory Date :-7/9/2015 1:37:00 PM
171 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional अंजीर पिकामध्ये खोडकिडीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी प्रतीबांधातामक उपाय म्हणून थायोडीकार्ब ७५ डब्लू पी २० ग्राम प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारा
Roman Script
Total No of Farmer : - 16279 Advisory Date :-7/6/2015 4:52:00 PM
172 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional डाळींब फळपिकामधील सूत्रकृमिचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी झाडाभोवती झेंडू ची लागवड करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 193841 Advisory Date :-7/4/2015 1:29:00 PM
173 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional अंजीर : तांबेरा रोगाच्या नियंत्रणासाठी कार्बेडेनझिम १० ग्राम आणि क्लोरोथ्यालोनील २० ग्राम या बुरशीनाशकाचे मिश्रण १० लि. पाण्यातून फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 15539 Advisory Date :-7/4/2015 1:20:00 PM
174 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional गोसावी रोगापासून स्वरक्षणासाठी पेरणीपूर्वी ६ ग्राम मेट्याल्याकझील प्रती किलो बियाणास बीजप्रक्रिया करावी. या नंतर २५० ग्राम अझोस्पिरिलम जीवाणू प्रती १० किलो बियाणास चोळावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 22045 Advisory Date :-6/29/2015 4:27:00 PM
175 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन पिक पेरणीपूर्वी २.५ ग्राम कार्बेन्डेझिम किव्हा ५ ग्राम ट्रयेकोडर्मा प्रती किलो बियाणास बीजप्रक्रिया करावी. या नंतर २५० ग्राम रायझोबीयम (सोयाबीन गटाचे) + स्फुरद वीरघळंविणारे जीवाणू २५० ग्राम प्रती १० किलो बियाणास चोळावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 174495 Advisory Date :-6/29/2015 4:03:00 PM
176 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional मुग, उडीद पिक पेरणीपूर्वी ५ ग्राम ट्रयेकोडर्मा प्रती किलो बियाणास बीजप्रक्रिया करावी. या नंतर २५ ग्राम रायझोबीयम ( चवळी गटाचे ) १ किलो बियाणास गुळाच्या थंड द्रावणातून चोळावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 40809 Advisory Date :-6/29/2015 3:52:00 PM
177 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional तूर पिक पेरणीपूर्वी प्रतिकिलो बियाण्यास २ ग्राम थायरम + २ ग्राम कार्बेन्डेझिम किव्हा ५ ग्राम ट्रयेकोडर्मा प्रती किलो बियाणास बीजप्रक्रिया करावी. या नंतर २५० ग्राम रायझोबीयम १० किलो बियाणास गुळाच्या थंड द्रावणातून चोळावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 171345 Advisory Date :-6/29/2015 3:42:00 PM
178 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सध्याच्या ढगाळ हवामानामुळे पिकांवर भुरी या बुरशीजन्य रोगापासून संरक्षणासाठी पाण्यात मिसळणारे ८० % गंधक २० ग्राम प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 14470 Advisory Date :-6/20/2015 12:14:00 PM
179 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional काकडीवर्गीय वेल भाजी पिकांवर सध्याच्या दमट हवामानामध्ये केवडा या बुरशीजन्य रोगापासून संरक्षणासाठी कॉपर ऑकझीक्लोराईड २५ ग्राम किव्हा म्येन्कोझेब ६४ % + मेट्याल्याझील ८ % २० ग्राम प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 648 Advisory Date :-6/20/2015 12:03:00 PM
180 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional रोपे गादीवाफ्यावर टाकण्या पूर्वी रोपे कोलमडणे या बुरशीजन्य रोगापासून रोपे लहान असताना मर होवू नये म्हणून मेट्याल्याझील ३५ एस डी या बुरशीनाशकाची ५ ग्राम प्रती किलो बियाणे या प्रमाणात बीज प्रक्रिया करावी
Roman Script
Total No of Farmer : - 14029 Advisory Date :-6/19/2015 2:55:00 PM
181 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional ऊस पिकामध्‍ये हराळी किंवा लव्‍हाळा या तणांचा प्रादुर्भाव आढळल्‍यास १० लिटर पाण्‍यात ८० मि.ली.ग्‍लायफोसेट या तणनाशकाची जमिनीलगत फवारणी करावी. पिकावर तणनाशक पडू नये याची काळजी घ्‍यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63961 Advisory Date :-6/15/2015 4:10:00 PM
182 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional भात शेती मध्ये चार सुत्रांपैकी पहिले सूत्र रोपवाटिकेमध्ये करावयाचे आहे. यासाठी भात पिकाच्या अवशेषांचा, भाताच्या तुसाची राख ०.५ ते १.० किलो प्रती चौरस मिटर या प्रमाणात रोपवाटिकेमधील वाफ्या मध्ये वापरावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10896 Advisory Date :-6/10/2015 1:48:00 PM
183 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional ज्या आंबा बागांमध्ये फळांची काढणी झाली आहे आशा ठिकाणी बांडगुळे, वाळलेल्या मरकट फांद्या काढून टाकावेत व शेंडा मर या बुरशीजन्य रोगाच्या नियंत्रणासाठी १ % बोर्डो मिश्रणाची पाउस नसलेल्या वेळी फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 49629 Advisory Date :-6/10/2015 1:36:00 PM
184 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional खोडवा ऊसाच्या लहान बांधणीसाठी आवश्यक्तेनुसार जामिनीची मशागत करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63912 Advisory Date :-6/10/2015 1:19:00 PM
185 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional उन्हाळी भुईमुगाची पावसाची उघडीप बघून लवकर काढणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3967 Advisory Date :-6/10/2015 1:12:00 PM
186 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional बियाणे खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी : शक्यतो प्रमाणित बियाणे पेरणीसाठी वापरावे. बियाणे अधिकृत विक्रेत्याकडून खरेदी करून त्याची पक्की पावती घ्यावी. विकत घेतलेल्या बियाण्याच्या पिशवीस असलेले लेबल व टॅग जपून ठेवावा, यदाकदाचित बियाण्यात काही दोष आढळल्यास बिल, लेबल व टॅगची संबंधितांकडे तक्रार करताना गरज पडते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2593 Advisory Date :-6/8/2015 3:12:00 PM
187 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional बियाणे खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी : शक्यतो प्रमाणित बियाणे पेरणीसाठी वापरावे. बियाणे अधिकृत विक्रेत्याकडून खरेदी करून त्याची पक्की पावती घ्यावी. विकत घेतलेल्या बियाण्याच्या पिशवीस असलेले लेबल व टॅग जपून ठेवावा, यदाकदाचित बियाण्यात काही दोष आढळल्यास बिल, लेबल व टॅगची संबंधितांकडे तक्रार करताना गरज पडते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 98950 Advisory Date :-6/8/2015 3:08:00 PM
188 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional बियाणे खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी : शक्यतो प्रमाणित बियाणे पेरणीसाठी वापरावे. बियाणे अधिकृत विक्रेत्याकडून खरेदी करून त्याची पक्की पावती घ्यावी. विकत घेतलेल्या बियाण्याच्या पिशवीस असलेले लेबल व टॅग जपून ठेवावा, यदाकदाचित बियाण्यात काही दोष आढळल्यास बिल, लेबल व टॅगची संबंधितांकडे तक्रार करताना गरज पडते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 102933 Advisory Date :-6/8/2015 3:06:00 PM
189 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional बियाणे खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी : शक्यतो प्रमाणित बियाणे पेरणीसाठी वापरावे. बियाणे अधिकृत विक्रेत्याकडून खरेदी करून त्याची पक्की पावती घ्यावी. विकत घेतलेल्या बियाण्याच्या पिशवीस असलेले लेबल व टॅग जपून ठेवावा, यदाकदाचित बियाण्यात काही दोष आढळल्यास बिल, लेबल व टॅगची संबंधितांकडे तक्रार करताना गरज पडते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 53111 Advisory Date :-6/8/2015 3:02:00 PM
190 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional बियाणे खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी : शक्यतो प्रमाणित बियाणे पेरणीसाठी वापरावे. बियाणे अधिकृत विक्रेत्याकडून खरेदी करून त्याची पक्की पावती घ्यावी. विकत घेतलेल्या बियाण्याच्या पिशवीस असलेले लेबल व टॅग जपून ठेवावा, यदाकदाचित बियाण्यात काही दोष आढळल्यास बिल, लेबल व टॅगची संबंधितांकडे तक्रार करताना गरज पडते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 47806 Advisory Date :-6/8/2015 2:59:00 PM
191 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional बियाणे खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी : शक्यतो प्रमाणित बियाणे पेरणीसाठी वापरावे. बियाणे अधिकृत विक्रेत्याकडून खरेदी करून त्याची पक्की पावती घ्यावी. विकत घेतलेल्या बियाण्याच्या पिशवीस असलेले लेबल व टॅग जपून ठेवावा, यदाकदाचित बियाण्यात काही दोष आढळल्यास बिल, लेबल व टॅगची संबंधितांकडे तक्रार करताना गरज पडते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2295 Advisory Date :-6/8/2015 2:55:00 PM
192 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional बियाणे खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी : शक्यतो प्रमाणित बियाणे पेरणीसाठी वापरावे. बियाणे अधिकृत विक्रेत्याकडून खरेदी करून त्याची पक्की पावती घ्यावी. विकत घेतलेल्या बियाण्याच्या पिशवीस असलेले लेबल व टॅग जपून ठेवावा, यदाकदाचित बियाण्यात काही दोष आढळल्यास बिल, लेबल व टॅगची संबंधितांकडे तक्रार करताना गरज पडते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 48906 Advisory Date :-6/8/2015 2:53:00 PM
193 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional बियाणे खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी : शक्यतो प्रमाणित बियाणे पेरणीसाठी वापरावे. बियाणे अधिकृत विक्रेत्याकडून खरेदी करून त्याची पक्की पावती घ्यावी. विकत घेतलेल्या बियाण्याच्या पिशवीस असलेले लेबल व टॅग जपून ठेवावा, यदाकदाचित बियाण्यात काही दोष आढळल्यास बिल, लेबल व टॅगची संबंधितांकडे तक्रार करताना गरज पडते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 40738 Advisory Date :-6/8/2015 2:49:00 PM
194 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जीवाणूसंवर्धक पाकीट सावलीत थंड जागी ठेवावे. पिकास बुरशीनाशक अथवा कीटक नाशक लावावयाचे असल्यास ती अगोदर लावावीत. त्यानंतर जीवाणूसंवर्धन बियाण्यास लावावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 153264 Advisory Date :-6/6/2015 12:13:00 PM
195 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional नत्र खत मात्रेच्या बचतीसाठी द्विदल पिकांना र्रायझोबीयम तर एकदल पिकांना आयझोटोब्याक्टर या जीवाणू संवर्धकाची बीजप्रक्रिया महत्वाची आहे. बीजप्रक्रियेसाठी जीवाणूसंवर्धने खरेदी करताना त्या पाकिटावरील अंतिम तारीख तसेच पिकाचे नाव पाहूनच खरेदी करावे कारण हे जीवाणूसंवर्धक वेगवेगळ्या पिकासाठी वेगवेगळे असते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 153251 Advisory Date :-6/5/2015 4:23:00 PM
196 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional मेंढ्यांना घटसर्प व आंत्रविशार रोगप्रतिबंधक लस टोचून घ्यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 117 Advisory Date :-6/4/2015 2:39:00 PM
197 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional टेपवर्म ( फ़ीति सारखे ) जंताकरिता जंताचे औषद ( जंत नाशक ) पाजावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 901 Advisory Date :-6/4/2015 2:30:00 PM
198 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional लिवर फ्लुक रोगाकरिता सर्व जनावरांना वर्ष्यातून दोन वेळा म्हणजे पावसाळ्यापूर्वी व नंतर जंताचे औषद ( जंत नाशक ) पाजावे आणि पिण्यास नेहमी स्वछ पाणी द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6325 Advisory Date :-6/4/2015 2:22:00 PM
199 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पावसाळ्यापूर्वी जनावरांना दोन वर्ष्यातून एकदा बुळकांडी आणि दर वर्षी फर्या व घटसर्प रोगप्रतिबंधक लस टोचून घ्यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1435 Advisory Date :-6/4/2015 2:04:00 PM
200 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional पावसाळ्यापूर्वी जनावरांना दोन वर्ष्यातून एकदा बुळकांडी आणि दर वर्षी फर्या व घटसर्प रोगप्रतिबंधक लस टोचून घ्यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 388 Advisory Date :-6/4/2015 1:30:00 PM
201 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional पावसाळ्यापूर्वी जनावरांना दोन वर्ष्यातून एकदा बुळकांडी आणि दर वर्षी फर्या व घटसर्प रोगप्रतिबंधक लस टोचून घ्यावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4504 Advisory Date :-6/4/2015 1:24:00 PM
202 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional खोडकुज व मुळकूज नियंत्रणासाठी बोर्डोपेस्‍ट (घट्ट द्रावण) १ किलो चुना + १ किलो मोरचूद + १० लिटर पाणी खोडावर लावावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 87474 Advisory Date :-6/3/2015 2:52:00 PM
203 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional टोमॅटो पिकावरील नागआळी (लिफ मायनर) नियंत्रणासाठी वेळोवेळी ४ टक्‍के निंबोळी अर्काच्‍या २ ते ३ फवारण्‍या कराव्‍यात. तसेच ट्रायझोफॉस १५ मिली प्रति १० लिटर पाण्‍यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10755 Advisory Date :-6/3/2015 2:46:00 PM
204 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पूर्व मशागतीची कामे लवकर पूर्ण करावीत. त्‍यामुळे सुरूवातीस पडलेला पाऊस जमिनीत अधिक प्रमाणात मुरतो व पेरणी वेळेवर होण्‍यास मदत होते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 158938 Advisory Date :-6/1/2015 1:47:00 PM
205 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सध्‍या तापमान जास्‍त असल्‍याने बाष्‍पीभवनाचा वेग जास्‍त आहे अशा परिस्थितीत पाण्‍याची उपलब्‍धता कमी असल्‍यास एक आड एक सरीतून पाणी दयावे. शक्‍यतो ठिबक सिंचन पध्‍दतीचा वापर करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 63299 Advisory Date :-6/1/2015 1:41:00 PM
206 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional सध्‍या तापमान जास्‍त असल्‍याने बाष्‍पीभवनाचा वेग जास्‍त आहे अशा परिस्थितीत पाण्‍याची उपलब्‍धता कमी असल्‍यास एक आड एक सरीतून पाणी दयावे. शक्‍यतो ठिबक सिंचन पध्‍दतीचा वापर करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 457 Advisory Date :-6/1/2015 1:39:00 PM
207 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पुर्व मशागतीसाठी एक नांगरणी करून दोन ते तीन उभ्‍या आडव्‍या वखराच्‍या पाळया दयाव्‍यात. शेवटच्‍या पाळीपूर्वी हेक्‍टरी १० ते १२ गाडया चांगले कुजलेले शेणखत / कंपोस्‍ट जमिनीत मिसळावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 46552 Advisory Date :-6/1/2015 1:36:00 PM
208 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional पुर्व मशागतीसाठी एक नांगरणी करून दोन ते तीन उभ्‍या आडव्‍या वखराच्‍या पाळया दयाव्‍यात. शेवटच्‍या पाळीपूर्वी हेक्‍टरी १० ते १२ गाडया चांगले कुजलेले शेणखत / कंपोस्‍ट जमिनीत मिसळावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10860 Advisory Date :-6/1/2015 1:34:00 PM
209 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional पुर्व मशागतीसाठी एक नांगरणी करून एक ते दोन उभ्‍या आडव्‍या वखराच्‍या पाळया दयाव्‍यात. शेवटच्‍या पाळीपूर्वी हेक्‍टरी १0 ते १2 गाडया चांगले कुजलेले शेणखत / कंपोस्‍ट जमिनीत मिसळावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 42972 Advisory Date :-6/1/2015 1:32:00 PM
210 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन लागवडीसाठी जमिनीची एक नांगरणी करावी, दॊन कुळवाच्या पाळ्या देऊन जमिन भुसभुशीत व समपातळीत करावी. पाळीपुर्वी हेक्‍टरी २५ ते ३० गाडया शेणखत / कंपोस्‍ट खत पसरावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 57145 Advisory Date :-6/1/2015 1:27:00 PM
211 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन लागवडीसाठी जमिनीची एक नांगरणी करावी, दॊन कुळवाच्या पाळ्या देऊन जमिन भुसभुशीत व समपातळीत करावी. पाळीपुर्वी हेक्‍टरी २५ ते ३० गाडया शेणखत / कंपोस्‍ट खत पसरावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 48326 Advisory Date :-6/1/2015 1:26:00 PM
212 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीन लागवडीसाठी जमिनीची एक नांगरणी करावी, दॊन कुळवाच्या पाळ्या देऊन जमिन भुसभुशीत व समपातळीत करावी. पाळीपुर्वी हेक्‍टरी २५ ते ३० गाडया शेणखत / कंपोस्‍ट खत पसरावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 40871 Advisory Date :-6/1/2015 1:24:00 PM
213 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional बाजरी पिकाच्‍या लागवडीसाठी पाण्‍याचा उत्‍तम निचरा होणारी हलकी ते मध्‍यम जमिन निवडावी. हलक्‍या जमिनीत बाजरी लागवड करावयाची असल्‍यास सरी-वरंबा पध्‍दतीचा अवलंब करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 7636 Advisory Date :-5/30/2015 2:47:00 PM
214 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional खरीप ज्‍वारी लागवडीसाठी मध्‍यत ते भारी जमिनीची निवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 100357 Advisory Date :-5/30/2015 2:44:00 PM
215 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सोयाबीनची लागवड सर्व प्रकारच्‍या जमिनीत करता येते. परंतू अत्‍यंत हलक्‍या जमिनीत अपेक्षित उत्‍पादन मिळत नाही. म्‍हणून सोयाबीन लागवडीसाठी मध्‍यम ते भारी निच-याची जमिन निवडावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 146310 Advisory Date :-5/30/2015 2:42:00 PM
216 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional बागेमध्‍ये जमिनीच्‍या वरच्‍या स्‍थरातील मातीची हलकी खुरपणी किंवा कोळपणी करावी. यामूळे जमिनीतील पाण्‍याचा –हास (बाष्‍पीभवन) कमी होते.
Roman Script
Total No of Farmer : - 87443 Advisory Date :-5/30/2015 2:37:00 PM
217 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional चिकूच्‍या बागेचे उन्‍हापासून संरक्षणासाठी कलमांना सावली करावी. तसेच आळयातून आच्‍छादनाचा उपयोग करावा.
Roman Script
Total No of Farmer : - 125 Advisory Date :-5/30/2015 2:35:00 PM
218 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पाण्‍याची उपलब्धी फारच कमतरता असल्‍यास झाडावरील अनावश्‍यक फांदयाची छाटणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 785 Advisory Date :-5/30/2015 2:33:00 PM
219 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional पाण्‍याची उपलब्धी फारच कमतरता असल्‍यास झाडावरील अनावश्‍यक फांदयाची छाटणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 34 Advisory Date :-5/30/2015 2:31:00 PM
220 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional पाण्‍याची उपलब्धी फारच कमतरता असल्‍यास झाडावरील अनावश्‍यक फांदयाची छाटणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 158 Advisory Date :-5/30/2015 2:29:00 PM
221 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional सध्‍याचे वाढलेले तापमान व पाण्‍याची कमतरता यावर उपाय म्‍हणून ऊस पिकावर केओलिन या बाष्‍परोधकाची ६ ते ८ मिली प्रति लिटर पाण्‍यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 52492 Advisory Date :-5/22/2015 3:16:00 PM
222 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional सध्‍याचे वाढलेले तापमान व पाण्‍याची कमतरता यावर उपाय म्‍हणून ऊस पिकावर केओलिन या बाष्‍परोधकाची ६ ते ८ मिली प्रति लिटर पाण्‍यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10692 Advisory Date :-5/22/2015 3:15:00 PM
223 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional सध्‍याचे वाढलेले तापमान व पाण्‍याची कमतरता यावर उपाय म्‍हणून ऊस पिकावर केओलिन या बाष्‍परोधकाची ६ ते ८ मिली प्रति लिटर पाण्‍यात मिसळून फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 439 Advisory Date :-5/22/2015 3:12:00 PM
224 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional कोंबडयांना मानमोडी, देवी व लासोटा या आजारासाठीच्या प्रतिबंधक लसी टोचाव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 41 Advisory Date :-5/21/2015 11:07:00 AM
225 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional कोंबडयांना मानमोडी, देवी व लासोटा या आजारासाठीच्या प्रतिबंधक लसी टोचाव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1433 Advisory Date :-5/21/2015 11:05:00 AM
226 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional कोंबडयांना मानमोडी, देवी व लासोटा या आजारासाठीच्या प्रतिबंधक लसी टोचाव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 21 Advisory Date :-5/21/2015 11:03:00 AM
227 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional वराहांना वराहज्वर या आजारासाठीच्या प्रतिबंधक लसी टोचाव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6 Advisory Date :-5/21/2015 11:02:00 AM
228 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional शेंळी व मेंढयांना आंत्रविषार व देवी या आजारासाठीच्या प्रतिबंधक लसी टोचाव्यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 420 Advisory Date :-5/21/2015 10:59:00 AM
229 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional शेंळी व मेंढयांना आंत्रविषार व देवी या आजारासाठीच्‍या प्रतिबंधक लसी टोचाव्‍यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 522 Advisory Date :-5/20/2015 2:23:00 PM
230 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional शेंळी व मेंढयांना आंत्रविषार व देवी या आजारासाठीच्‍या प्रतिबंधक लसी टोचाव्‍यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 54 Advisory Date :-5/20/2015 2:21:00 PM
231 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional गाय, म्‍हशींना घटसर्प आणि फ-या या आजारासाठीच्‍या प्रतिबंधक लसी टोचाव्‍यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1411 Advisory Date :-5/19/2015 4:59:00 PM
232 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional गाय, म्‍हशींना घटसर्प आणि फ-या या आजारासाठीच्‍या प्रतिबंधक लसी टोचाव्‍यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 383 Advisory Date :-5/19/2015 4:56:00 PM
233 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional गाय, म्‍हशींना घटसर्प आणि फ-या या आजारासाठीच्‍या प्रतिबंधक लसी टोचाव्‍यात.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4501 Advisory Date :-5/19/2015 4:40:00 PM
234 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional टोमॅटो पिकावरील पर्णगुच्‍छ रोगाच्‍या नियंत्रणासाठी १५ ते २० मिली प्रोफेनोफॉस किंवा डायमेथोएट प्रति १० लिटर पाण्‍यात मिसळून फवारणी करावी. रोगट झाडे उपटून नष्‍ट करावीत.
Roman Script
Total No of Farmer : - 10633 Advisory Date :-5/15/2015 2:07:00 PM
235 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पुर्व मौसमी पावसाची शक्‍यता असल्‍यामुळे जनावरांना उघडयावर सोडु किंवा बांधू नये. निवा-याच्‍या ठिकाणी बांधावे व पावसात भिजणार नाहीत याची काळजी घ्‍यावी. तसेच पाऊस चालु होण्‍याच्‍या वेळी झाडाच्‍या आडोशाला थांबु नये.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1521 Advisory Date :-5/13/2015 3:16:00 PM
236 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional पुर्व मौसमी पावसाची शक्‍यता असल्‍यामुळे जनावरांना उघडयावर सोडु किंवा बांधू नये. निवा-याच्‍या ठिकाणी बांधावे व पावसात भिजणार नाहीत याची काळजी घ्‍यावी. तसेच पाऊस चालु होण्‍याच्‍या वेळी झाडाच्‍या आडोशाला थांबु नये.
Roman Script
Total No of Farmer : - 806 Advisory Date :-5/13/2015 3:13:00 PM
237 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional पक्व झालेल्या आंबा फळाची काढणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवण करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 12937 Advisory Date :-5/13/2015 2:46:00 PM
238 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional पक्व झालेल्या आंबा फळाची काढणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवण करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 36631 Advisory Date :-5/13/2015 2:45:00 PM
239 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional पक्व झालेल्या आंबा फळाची काढणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवण करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 28 Advisory Date :-5/13/2015 2:43:00 PM
240 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON, PUNE, SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional खरीपातील पिकांची लागवड करण्‍यासाठी शेत तयार करावे. जमिनीची नांगरट करून नैसर्गिक निर्जंतुकिकरण होऊ दयावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 153261 Advisory Date :-4/29/2015 1:07:00 PM
241 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional बागायती खरीपातील कापसाची ठिबक पध्‍दतीने लागवड करण्‍यासाठी शेत तयारकरावे. जमिनीची नांगरट करून नैसर्गिक निर्जंतुकिकरण होऊ दयावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 405 Advisory Date :-4/29/2015 1:02:00 PM
242 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional बागायती खरीपातील कापसाची ठिबक पध्‍दतीने लागवड करण्‍यासाठी शेत तयारकरावे. जमिनीची नांगरट करून नैसर्गिक निर्जंतुकिकरण होऊ दयावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 28916 Advisory Date :-4/29/2015 12:59:00 PM
243 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional बागायती खरीपातील कापसाची ठिबक पध्‍दतीने लागवड करण्‍यासाठी शेत तयारकरावे. जमिनीची नांगरट करून नैसर्गिक निर्जंतुकिकरण होऊ दयावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 45966 Advisory Date :-4/29/2015 12:55:00 PM
244 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional द्राक्षवरील नवीन फुटीवर करपा रोगाच्‍या नियंत्रणाठी कार्बेन्‍डाझिम १० ग्रॅम + मॅन्‍कोझेब २० ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्‍यात मिसळुन फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 17746 Advisory Date :-4/28/2015 1:02:00 PM
245 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional द्राक्षवरील नवीन फुटीवर करपा रोगाच्‍या नियंत्रणाठी कार्बेन्‍डाझिम १० ग्रॅम + मॅन्‍कोझेब २० ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्‍यात मिसळुन फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 615 Advisory Date :-4/28/2015 1:01:00 PM
246 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional द्राक्षवरील नवीन फुटीवर करपा रोगाच्‍या नियंत्रणाठी कार्बेन्‍डाझिम १० ग्रॅम + मॅन्‍कोझेब २० ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्‍यात मिसळुन फवारणी करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6 Advisory Date :-4/28/2015 12:59:00 PM
247 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional परिपक्‍व झालेल्‍या टोमॅटो फळांची काढणी शक्‍यतो सकाळी लवकर किंवा संध्‍याकाळी तापमान कमी असताना करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 3564 Advisory Date :-4/27/2015 12:26:00 PM
248 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional परिपक्‍व झालेल्‍या टोमॅटो फळांची काढणी शक्‍यतो सकाळी लवकर किंवा संध्‍याकाळी तापमान कमी असताना करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 6873 Advisory Date :-4/27/2015 12:25:00 PM
249 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional परिपक्‍व झालेल्‍या टोमॅटो फळांची काढणी शक्‍यतो सकाळी लवकर किंवा संध्‍याकाळी तापमान कमी असताना करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 96 Advisory Date :-4/27/2015 12:23:00 PM
250 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional उष्‍णतेपासून केळीबागेच्‍या संरक्षणासाठी बागेभोवती वारा रोधकाची लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2311 Advisory Date :-4/24/2015 1:29:00 PM
251 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional उष्‍णतेपासून केळीबागेच्‍या संरक्षणासाठी बागेभोवती वारा रोधकाची लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2832 Advisory Date :-4/24/2015 1:28:00 PM
252 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional उष्‍णतेपासून केळीबागेच्‍या संरक्षणासाठी बागेभोवती वारा रोधकाची लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 41046 Advisory Date :-4/24/2015 1:26:00 PM
253 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional उन्हाळी भूईमूग पिकास फुले व आ-या निघण्याच्या वेळी हेक्टरी १२५ कि. ग्रॅम जिप्सम जमिनीत मिसळून द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 1151 Advisory Date :-4/22/2015 1:54:00 PM
254 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional उन्हाळी भूईमूग पिकास फुले व आ-या निघण्याच्या वेळी हेक्टरी १२५ कि. ग्रॅम जिप्सम जमिनीत मिसळून द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 2471 Advisory Date :-4/22/2015 1:53:00 PM
255 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional उन्हाळी भूईमूग पिकास फुले व आ-या निघण्याच्या वेळी हेक्टरी १२५ कि. ग्रॅम जिप्सम जमिनीत मिसळून द्यावे.
Roman Script
Total No of Farmer : - 191 Advisory Date :-4/22/2015 1:51:00 PM
256 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जनावरांसाठी हिरवा चारा म्हणून जवारी ,मका ,बाजरी ,चवळी तसेच संकरीत नेपियेरची लागवड करावी .
Roman Script
Total No of Farmer : - 1480 Advisory Date :-4/17/2015 1:28:00 PM
257 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional जनावरांसाठी हिरवा चारा म्हणून जवारी ,मका ,बाजरी ,चवळी तसेच संकरीत नेपियेरची लागवड करावी .
Roman Script
Total No of Farmer : - 790 Advisory Date :-4/17/2015 1:20:00 PM
258 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional जनावरांसाठी हिरवा चारा म्हणून जवारी,मका,बाजरी,चवळी तसेच संकरीत नेपियेरची लागवड करावी.
Roman Script
Total No of Farmer : - 4522 Advisory Date :-4/17/2015 1:17:00 PM
259 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional मिरचीवरील चुरडा मुरडा या रोगाच्या निय़ंत्रणासाठी व टोमॅटो/ मिरचीवर डायमेथोएट १० मिली. प्रति १० लिटर पाण्यातुन फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 4059 Advisory Date :-4/8/2015 1:21:00 PM
260 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional मिरचीवरील चुरडा मुरडा या रोगाच्या निय़ंत्रणासाठी व टोमॅटो/ मिरचीवर डायमेथोएट १० मिली. प्रति १० लिटर पाण्यातुन फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 6952 Advisory Date :-4/8/2015 1:19:00 PM
261 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional मिरचीवरील चुरडा मुरडा या रोगाच्या निय़ंत्रणासाठी व टोमॅटो/ मिरचीवर डायमेथोएट १० मिली. प्रति १० लिटर पाण्यातुन फवारावे
Roman Script
Total No of Farmer : - 279 Advisory Date :-4/8/2015 1:18:00 PM
262 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: SOLAPUR
Block:
Hindi
English
Regional जुन्या आंबा बागांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी फळधारणा न झालेल्या आंबा बागांची छाटणी करावी .
Roman Script
Total No of Farmer : - 12906 Advisory Date :-4/1/2015 4:50:00 PM
263 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: PUNE
Block:
Hindi
English
Regional जुन्या आंबा बागांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी फळधारणा न झालेल्या आंबा बागांची छाटणी करावी .
Roman Script
Total No of Farmer : - 36619 Advisory Date :-4/1/2015 4:47:00 PM
264 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: HORTICULTURE
State:
District: JALGAON
Block:
Hindi
English
Regional जुन्या आंबा बागांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी फळधारणा न झालेल्या आंबा बागांची छाटणी करावी .
Roman Script
Total No of Farmer : - 24 Advisory Date :-4/1/2015 4:37:00 PM
265 Advisory Type :3
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: ANIMAL HUSBANDRY
State:
District: SOLA